• /sɪgˈnɪfɪkənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý
  a significant remark
  một nhận xét đầy ý nghĩa
  Có ý nghĩa (nhất là ý nghĩa hiển nhiên); trực tiếp
  Quan trọng, đáng kể
  a significant rise in profits
  sự gia tăng lợi nhuận đáng kể

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có nghĩa
  least significant bit (LSB)
  bit có nghĩa là tối thiểu
  least significant character (LSC)
  ký tự có nghĩa tối thiểu
  least significant digit
  chữ số có nghĩa bé nhất
  least significant digit (LSD)
  chữ số có nghĩa tối thiểu
  LSB (leastsignificant bit)
  bit có nghĩa tối thiểu
  LSC (leastsignificant character)
  ký tự có nghĩa tối thiểu
  most significant bit (MSB)
  bit có nghĩa nhất
  most significant bit (MSB)
  bít có nghĩa nhất
  most significant digit
  hàng số có nghĩa lớn nhất
  MSB (mostsignificant bit)
  bit có nghĩa nhất
  MSB (mostsignificant bit)
  bít có nghĩa nhất
  MSD (mostsignificant digit)
  chữ số có nghĩa nhất
  non significant zero
  số không không có nghĩa
  significant digit
  hàng số có nghĩa
  significant digit arithmetic
  số học chữ số có nghĩa
  phần có nghĩa (số)

  Kỹ thuật chung

  đáng kể
  Honestly Significant Difference (HSD)
  sự chênh lệch đáng kể
  đầy ý nghĩa
  quan trọng
  least significant bit
  bít ít quan trọng nhất
  least significant bit (LSB)
  bít ít quan trọng nhất
  least significant digit (LSD)
  chữ số ít quan trọng nhất
  LSB (leastsignificant bit)
  bít ít quan trọng nhất
  LSD (leastsignificant digit)
  chữ số ít quan trọng nhất
  most significant bit (MSB)
  bít quan trọng nhất
  most significant digit (MSD)
  chữ số quan trọng nhất
  MSB (mostsignificant bit)
  bít quan trọng nhất
  significant condition
  điều kiện quan trọng

  Kinh tế

  tầm quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X