• Ngoại động từ

  Làm ngừng lại; cho đỗ lại; chặn, ngăn
  Arrêter sa voiture
  ngừng xe lại, đỗ xe lại
  Arrêter un passant pour lui parler
  chặn một người đi đường lại để hỏi chuyện
  Arrêter l'ennemi
  chặn quân địch
  Il m'arrêta tout court
  nó chặn đứng tôi lại (không cho nói nữa)
  Arrêter une machine
  tắt máy
  Arrête la radio!
  tắt radio đi!
  Arrêter l'hémorragie
  ngăn chặn sự xuất huyết, cầm máu
  Rien ne l'arrête quand il a choisi
  không gì cản được hắn một khi hắn đã quyết định
  Le médecin l'a arrêté huit jours
  bác sĩ buộc anh ta phải nghỉ tám ngày
  Arrête de gesticuler!
  đừng khoa tay múa chân nữa!
  Bắt giữ
  Au voleur! Arrêtez-le!
  cướp! bắt nó lại!
  Les gendarmes l'ont arrêté à l'aube
  hắn bị hiến binh bắt lúc sáng sớm
  Chú vào
  Arrêter ses regards/ses yeux sur quelque chose
  chăm chú nhìn vào cái gì
  Arrêter son esprit/sa pensée/son attention sur quelque chose
  chú tâm vào điều gì
  Quyết định; ấn định
  Arrêter un plan
  quyết định một kế hoạch
  Arrêter son choix/sa décision/son parti sur quelque chose
  quyết định về điều gì
  Arrêter le lieu d'un rendez-vous, le jour d'un rendez-vous
  ấn định nơi hẹn, ngày hẹn
  Le ministre arrête que...
  bộ trưởng quyết định rằng...
  Il a été arrêté qu'on remettait à huitaine
  người ta đã quyết định hoãn lại đến tuần sau
  Ils arrêtèrent d'agir ensemble
  họ đã quyết định cùng nhau hành động
  (từ cũ, nghĩa cũ) thuê mướn
  Arrêter un domestique
  thuê người giúp việc

  Nội động từ

  Ngừng lại, dừng lại, đỗ lại
  N'arrêtez pas près du carrefour
  chớ đỗ xe lại ở gần ngã ba đường
  Arrêtez, n'en parlez plus
  thôi, đừng nói về việc đó nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X