• Danh từ giống đực

  Bàn tiện, máy tiện
  (y học) máy khoan (răng)
  Bàn vuốt
  Tủ xoay

  Danh từ giống đực

  Vòng
  Roue qui fait cinq cents tours à la minute
  bánh xe quay năm trăm vòng mỗi phút
  Faire un tour après le d†ner
  đi một vòng sau bữa cơm tối
  Tour de poitrine
  vòng ngực
  Vòng quanh
  Faire le tour du monde
  đi vòng quanh thế giới
  L'aiguille fait le tour du cadran
  kim xoay vòng quanh mặt đồng hồ
  Vòng lượn
  Le fleuve décrit plusieurs tours
  con sông lượn nhiều vòng
  Dáng, vẻ
  L'affaire prend un tour romanesque
  việc ấy có dáng vẻ tiểu thuyết
  Thuật, trò
  Les tours d'un prestidigitateur
  những trò của một người làm quỷ thuật
  Ngón, vố
  Jouer un mauvais tour à quelqu'un
  chơi khăm ai một vố
  Giọng văn, lối viết
  L'auteur a le tour hardi
  tác giả có lối viết mạnh dạn
  Lượt
  Parler à son tour
  đến lượt mình thì nói
  à tour de bras
  rất mạnh tay, hết sức bình sinh
  Frapper à tour de bras sur l'enclume
  �� quai hết sức bình sinh lên đe
  à tour de rôle rôle
  rôle
  à un tour de roue
  cách có mấy bước
  avoir plus d'un tour dans son sac sac
  sac
  chacun son tour
  người nào đến lượt người ấy
  en un tour de main
  chóng như trở bàn tay, ngoáy một cái là xong
  faire le tour de la situation
  điểm lại tình hình
  faire le tour des choses
  có kinh nghiệm về việc đời, từng trải việc đời
  faire le tour d'une question
  xét mọi mặt của một vấn đề
  faire un tour de promenade
  đi dạo quanh
  fermer à double tour
  đóng (cửa) kỹ càng
  jouer un tour de sa [[fa�on]]
  chơi khăm một vố đau
  jouer un tour pendable
  chơi xỏ một cách đểu giả
  le tour de
  cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp
  mon sang n'a fait qu'un tour
  tôi đã điên tiết lên
  partir au quart de tour
  chạy ngay lập tức (cỗ máy...)
  tour à tour
  lần lượt, hết người này đến người khác
  tour de bête
  (quân sự) sự thăng bậc theo thâm niên
  tour de cou
  khăn quàng cổ
  tour de faveur
  lượt được vì chiếu cố
  tour de force force
  force
  tour de main main
  main
  tour de phrase
  lối sắp xếp từ ngữ, lối viết; ngữ cú, đoản ngữ
  tour de rein rein
  rein

  Danh từ giống cái

  Tháp
  Tour de guet
  tháp canh
  (đánh cờ) quân tháp
  Người to béo
  Tháp chiến
  tour de Babel
  nơi nói nhiều ngôn ngữ khác nhau
  tour d'ivoire
  tháp ngà (nghĩa bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X