• Danh từ giống đực

  Sự sinh lợi; sản vật
  Terre en plein rapport
  đất đang sinh lợi
  Vivre du rapport [[dune]] terre
  sống bằng sản vật của thửa đất
  Sự thuật lại, sự báo cáo; điều thuật lại; bản báo cáo
  Les querelles que causent les rapports indiscrets
  những cuộc cãi nhau do những lời thuật lại vô ý tứ
  Rapport de police
  bản báo cáo của công an
  Sự nối thêm, sự chắp thêm; sự lấy từ nơi khác đến
  Terres de rapport
  đất lấy từ nơi khác đến
  (luật học, (pháp lý)) sự hoàn lại (của đã nhận vào gia tài để chia lại)
  Nét giống nhau, chỗ trùng hợp
  Personnes qui ont des rapports de caractère
  những người có những chỗ trùng hợp trong tính nết
  Mối liên quan; quan hệ
  Rapport de parenté
  quan hệ họ hàng
  Rapports sociaux
  quan hệ xã hội
  Avoir peu de rapports avec ses voisins
  ít có quan hệ với hàng xóm
  Sự ăn nằm
  Avoir des rapports avec une femme
  ăn nằm với một người đàn bà
  (toán học) tỉ số, tỉ lệ
  Rapport de deux grandeurs
  tỉ số giữa hai đại lượng
  Rapport [[dagrandissement]] rapport [[damortissement]]
  tỉ lệ phóng đại/tỉ lệ suy giảm
  Rapport ciment eau
  tỉ lệ xi măng-nước
  Rapport de compression
  tỉ số nén
  Rapport flèche portée
  tỉ số độ cao-tầm bắn
  Rapport inverse
  tỉ lệ nghịch
  Rapport de mélange
  tỉ lệ thành phần hỗn hợp
  Rapport moléculaire
  tỉ lệ phân tử
  Rapport en poids
  tỉ số trọng lượng, tỉ trọng
  Rapport poids poussée
  tỉ lệ trọng lượng-lực đẩy
  Rapport signal bruit
  tỉ lệ tín hiệu-ồn
  avoir rapport à
  có quan hệ với, có liên quan đến
  Ce texte a rapport à ce que vous cherchez
  �� bài này có liên quan đến điều anh tìm
  en rapport avec
  hợp với
  Un emploi en rapport avec ses capacités
  �� một việc làm hợp với khả năng
  en rapport de
  tùy theo
  En rapport de ses moyens
  �� tùy theo phương tiện của mình
  être sans rapport avec
  không liên quan gì đến
  maison de rapport
  nhà cho thuê lấy tiền
  mettre en rapport
  giới thiệu
  par rapport à
  so với, đối với
  sous le rapport de
  về mặt, về phương diện
  sous tous les rapports
  về mọi mặt
  Phản nghĩa Disproportion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X