• (Khác biệt giữa các bản)
  (s)
  (s)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  ===== \ˌyü-tə-lə-'-shən\====
  +
  =====[u·ti·li·za·tion || ‚juːtlə'zeɪʃn /-tɪlaɪ'z-]
   +
  ====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:04, ngày 30 tháng 4 năm 2011

  =====[u·ti·li·za·tion || ‚juːtlə'zeɪʃn /-tɪlaɪ'z-]

  ====
  

  Thông dụng

  Cách viết khác utilisation

  Danh từ

  Sự dùng, sự sử dụng; sự tận dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sử dụng

  Cơ - Điện tử

  Sự sử dụng, sự khai thác

  Xây dựng

  sự tận dụng (phế liệu)

  Kỹ thuật chung

  sử dụng
  buffer utilization
  sử dụng giảm chấn
  coefficient (ofutilization)
  hệ số sử dụng
  coefficient of industrial territory utilization
  hệ số sử dụng đất khu công nghiệp
  coefficient of power utilization
  hệ số sử dụng công suất
  coefficient of utilization
  hệ số sử dụng
  degree of utilization
  mức độ sử dụng
  heat utilization
  sự sử dụng nhiệt
  integrated utilization
  sự sử dụng tổng hợp
  line utilization rate
  tỷ lệ sử dụng đường truyền
  machine utilization
  sự sử dụng máy
  orbit-spectrum utilization
  việc sử dụng phổ-quỹ đạo
  service utilization factor
  hệ số sử dụng dịch vụ
  sewage utilization act
  luật sử dụng nước thải
  soil utilization
  sự sử dụng đất
  spectrum utilization
  việc sử dụng phổ
  storage utilization
  mức sử dụng bộ nhớ
  storage utilization
  sự sử dụng bộ nhớ
  thermal utilization factor
  hệ số sử dụng nhiệt
  total utilization factor
  hệ số hoàn toàn sử dụng
  utilization coefficient
  hệ số sử dụng
  utilization curve
  đường cong sử dụng
  utilization factor
  hệ số sử dụng
  utilization factor
  hệ thống sử dụng
  utilization of debris
  sự sử dụng các mảnh vỡ
  utilization of rainwater
  sự sử dụng nước mưa
  utilization of sewage
  sự sử dụng nước thải
  utilization of sludge
  sự sử dụng bùn
  utilization of waste products
  sự sử dụng phế phẩm
  utilization of water resources
  sự sử dụng nguồn nước
  utilization rate
  tỉ lệ sử dụng
  utilization rate
  tỷ lệ sử dụng
  utilization time
  thời gian sử dụng
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt hao phí
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt thải
  waste utilization
  sự sử dụng phế liệu
  water utilization efficiency
  hệ số sử dụng nước
  sự dùng
  buffer utilization
  sử dụng giảm chấn
  coefficient (ofutilization)
  hệ số sử dụng
  coefficient of industrial territory utilization
  hệ số sử dụng đất khu công nghiệp
  coefficient of power utilization
  hệ số sử dụng công suất
  coefficient of utilization
  hệ số sử dụng
  degree of utilization
  mức độ sử dụng
  heat utilization
  sự sử dụng nhiệt
  integrated utilization
  sự sử dụng tổng hợp
  line utilization rate
  tỷ lệ sử dụng đường truyền
  machine utilization
  sự sử dụng máy
  orbit-spectrum utilization
  việc sử dụng phổ-quỹ đạo
  service utilization factor
  hệ số sử dụng dịch vụ
  sewage utilization act
  luật sử dụng nước thải
  soil utilization
  sự sử dụng đất
  spectrum utilization
  việc sử dụng phổ
  storage utilization
  mức sử dụng bộ nhớ
  storage utilization
  sự sử dụng bộ nhớ
  thermal utilization factor
  hệ số sử dụng nhiệt
  total utilization factor
  hệ số hoàn toàn sử dụng
  utilization coefficient
  hệ số sử dụng
  utilization curve
  đường cong sử dụng
  utilization factor
  hệ số sử dụng
  utilization factor
  hệ thống sử dụng
  utilization of debris
  sự sử dụng các mảnh vỡ
  utilization of rainwater
  sự sử dụng nước mưa
  utilization of sewage
  sự sử dụng nước thải
  utilization of sludge
  sự sử dụng bùn
  utilization of waste products
  sự sử dụng phế phẩm
  utilization of water resources
  sự sử dụng nguồn nước
  utilization rate
  tỉ lệ sử dụng
  utilization rate
  tỷ lệ sử dụng
  utilization time
  thời gian sử dụng
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt hao phí
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt thải
  waste utilization
  sự sử dụng phế liệu
  water utilization efficiency
  hệ số sử dụng nước
  sự sử dụng
  heat utilization
  sự sử dụng nhiệt
  integrated utilization
  sự sử dụng tổng hợp
  machine utilization
  sự sử dụng máy
  soil utilization
  sự sử dụng đất
  storage utilization
  sự sử dụng bộ nhớ
  utilization of debris
  sự sử dụng các mảnh vỡ
  utilization of rainwater
  sự sử dụng nước mưa
  utilization of sewage
  sự sử dụng nước thải
  utilization of sludge
  sự sử dụng bùn
  utilization of waste products
  sự sử dụng phế phẩm
  utilization of water resources
  sự sử dụng nguồn nước
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt hao phí
  waste heat utilization
  sự sử dụng nhiệt thải
  waste utilization
  sự sử dụng phế liệu

  Kinh tế

  sự áp dụng
  sử dụng
  cost of land utilization
  phí tổn sử dụng đất đai
  equipment utilization
  sử dụng thiết bị
  factor utilization
  sự sử dụng yếu tố (sản xuất)
  factor utilization
  việc sử dụng yếu tố (sản xuất)
  manufacturing capacity utilization
  suất sử dụng thiết bị chế tạo
  margin of utilization
  biên tế sử dụng
  plant utilization
  thời gian thực tế sử dụng thiết bị nhà xưởng
  utilization efficiency
  hiệu dụng sử dụng
  utilization factor
  suất sử dụng thiết bị
  utilization of a patent
  sự sử dụng, khai thác một bằng sáng chế
  utilization of capital
  sự sử dụng vốn
  utilization of funds
  sự sử dụng quỹ
  utilization of hour
  sử dụng giờ làm
  utilization of materials
  sử dụng linh hoạt vật tư
  utilization of monthly instalment credit
  sử dụng tiền vay trả góp
  utilization of resources
  sự sử dụng hữu hiệu tài nguyên
  utilization of resources
  sự sử dụng tài nguyên hữu hiệu
  utilization percent
  tỉ lệ phần trăm, bách phân suất sử dụng
  utilization ratio
  tỉ lệ sử dụng
  sự dùng
  cost of land utilization
  phí tổn sử dụng đất đai
  equipment utilization
  sử dụng thiết bị
  factor utilization
  sự sử dụng yếu tố (sản xuất)
  factor utilization
  việc sử dụng yếu tố (sản xuất)
  manufacturing capacity utilization
  suất sử dụng thiết bị chế tạo
  margin of utilization
  biên tế sử dụng
  plant utilization
  thời gian thực tế sử dụng thiết bị nhà xưởng
  utilization efficiency
  hiệu dụng sử dụng
  utilization factor
  suất sử dụng thiết bị
  utilization of a patent
  sự sử dụng, khai thác một bằng sáng chế
  utilization of capital
  sự sử dụng vốn
  utilization of funds
  sự sử dụng quỹ
  utilization of hour
  sử dụng giờ làm
  utilization of materials
  sử dụng linh hoạt vật tư
  utilization of monthly instalment credit
  sử dụng tiền vay trả góp
  utilization of resources
  sự sử dụng hữu hiệu tài nguyên
  utilization of resources
  sự sử dụng tài nguyên hữu hiệu
  utilization percent
  tỉ lệ phần trăm, bách phân suất sử dụng
  utilization ratio
  tỉ lệ sử dụng
  sự sử dụng
  factor utilization
  sự sử dụng yếu tố (sản xuất)
  utilization of a patent
  sự sử dụng, khai thác một bằng sáng chế
  utilization of capital
  sự sử dụng vốn
  utilization of funds
  sự sử dụng quỹ
  utilization of resources
  sự sử dụng hữu hiệu tài nguyên
  utilization of resources
  sự sử dụng tài nguyên hữu hiệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X