• (đổi hướng từ Algebras)
  /'ældʤibrə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đại số học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đại số học, đại số
  algebra of classes
  đại số các lớp
  algebra of finite order
  đại số có cấp hữu hạn
  algebra of logic
  đại số lôgic
  abstract algebra
  đại số trừu tượng
  algebraic algebra
  đại số đại số
  associative algebra
  đại số kết hợp
  Boolean algebra
  đại số Bun
  cardinal algebra
  đại số bản số
  central algebra
  đại số trung tâm
  closure algebra
  đại số đóng
  complete Boolean algebra
  đại số Bun đầu đủ
  complete matrix algebra
  đại số toàn bộ ma trận
  convolution algebra
  đại số nhân chập
  derived algebra
  đại số dẫn xuất
  diagonal algebra
  đại số chéo
  differential algebra
  đại số vi phân
  division algebra
  đại số (có phép) chia
  elementary algebra
  đại số sơ cấp
  enveloping algebra
  đại số bao
  exterior algebra
  đại số ngoài
  formal algebra
  đại số hình thức
  free algebra
  đại số tự do
  graded algebra
  đại số phân bậc
  graphic (al) algebra
  đại số đồ thị
  group algebra
  đại số nhóm
  homological algebra
  đại số đồng đều
  involutory algebra
  đại số đối hợp
  linear algebra
  đại số tuyến tính
  linearly comphact algebra
  đại số compăc tuyến tính
  linearly topological algebra
  (tôpô học ), đạo số tôpô tuyến tính
  logical algebra
  đại số lôgíc
  matrix algebra
  đại số ma trận
  modern algebra
  đại số hiện đại
  non-commutative algebra
  đại số không giao hoán
  polynomial algebra
  đại số đa thức
  power-associative algebra
  đại số có luỹ thừa kết hợp
  propositional algebra
  đại số mệnh đề
  quaternion algebra
  đại số các quatenion
  quotient algebra
  đại số thương
  rational division algebra
  đại số (có phép) chia hữu tỷ
  relation algebra
  đại sốcác quan hệ
  right alternative algebra
  đại sốthay phiên phải
  separable algebra
  đại số tách được
  simple algebra
  đại số đơn
  supplemented algebra
  đại số phụ
  symmetric(al) algebra
  đại số đối xứng
  tensor algebra
  đại số tenxơ
  universal algebra
  đại số phổ dụng
  vector algebra
  đại số véctơ
  zero algebra
  đại số không

  Kỹ thuật chung

  đại số
  đại số học
  số học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X