• (đổi hướng từ Audited)
  /'ɔ:dit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiểm tra sổ sách, kiểm toán
  audit ale
  bia đặc biệt trong ngày kiểm tra sổ sách
  Sự thanh toán các khoản đáo hạn giữa tá điền và địa chủ

  Ngoại động từ

  Kiểm tra sổ sách, kiểm toán
  Dự thính

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thử, kiểm nghiệm

  Chứng khoán

  Kiểm toán
  Tra cứu thuật ngữ tại: Saga.vn

  Giao thông & vận tải

  kiểm toán
  Audit Accountant's Department
  ban kế toán kiểm toán
  audit report
  báo cáo kiểm toán

  Kỹ thuật chung

  kiểm nghiệm
  audit procedure
  thủ tục kiểm nghiệm
  kiểm tra
  application audit
  kiểm tra ứng dụng
  Audit and Security Product (ACP)
  sản phẩm kiểm tra và an toàn
  audit area
  vùng kiểm tra
  audit events
  các biến cố kiểm tra
  audit list
  danh sánh kiểm tra
  audit printer
  máy in kiểm tra
  audit review file
  tập tin duyệt kiểm tra
  audit review file
  tập tin xem lại kiểm tra
  audit roll
  cuộn giấy kiểm tra
  audit total
  tổng kiểm tra
  audit trail
  biên bản kiểm tra
  audit window
  cửa sổ kiểm tra
  Configuration Audit (CA)
  kiểm tra cấu hình
  environmental audit
  kiểm tra môi trường
  management audit
  sự kiểm tra quản lý
  quality audit
  kiểm tra chất luợng
  Read Audit (RA)
  kiểm tra đọc
  software audit
  sự kiểm tra phần mềm
  Write Audit (WA)
  kiểm tra ghi
  sự kiểm tra
  management audit
  sự kiểm tra quản lý
  software audit
  sự kiểm tra phần mềm
  thử

  Kinh tế

  công việc kiểm toán
  sự kiểm tra sổ sách kế toán
  sự quyết toán
  sự thẩm tra
  administration audit
  sự thẩm tra quản lý hành chánh
  contract audit
  sự thẩm tra hợp đồng
  supervisory audit
  sự thẩm tra có tính giám sát
  thẩm kế
  periodical audit
  thẩm kế định kỳ
  public audit
  thám kế công khai
  việc kiểm toán
  night audit
  việc kiểm toán kín
  statutory audit
  việc kiểm toán chế định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X