• /im´bæηkmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đê; đường đắp cao (cho xe lửa...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bờ kè

  Giao thông & vận tải

  đường đắp
  embankment bed
  nền đường đắp
  embankment height
  chiều cao nền đường đắp
  embankment shoulder
  vai nền đường đắp
  embankment width
  chiều rộng nền đường đắp
  height of embankment
  chiều cao nền đường đắp
  slope of embankment
  độ dốc nền đường đắp
  stone embankment
  nền đường đắp bằng đá
  widening of an embankment
  mở rộng nền đường đắp

  Xây dựng

  ke bờ
  nén đường đắp
  roadway embankment
  nền đường đắp
  toe of slope of embankment
  chân ta luy nền đường đắp
  toe of the embankment
  chân nền đường đắp
  nền tường
  dải đắp
  đắp nền cao
  đường đê

  Kỹ thuật chung

  bến
  bến tàu
  kè đá
  nền đường
  critical embankment height
  chiều cao tới hạn nền đường
  embankment bed
  nền đường đắp
  embankment erosion
  sự rửa trôi nền đường
  embankment erosion
  sự xói mòn nền đường
  embankment height
  chiều cao nền đường đắp
  embankment shoulder
  vai nền đường đắp
  embankment washout
  sự rửa trôi nền đường
  embankment washout
  sự xói mòn nền đường
  embankment width
  chiều rộng nền đường đắp
  height of embankment
  chiều cao nền đường đắp
  roadway embankment
  nền đường đắp
  slope of embankment
  độ dốc nền đường đắp
  stone embankment
  nền đường đắp bằng đá
  toe of slope of embankment
  chân ta luy nền đường đắp
  toe of the embankment
  chân nền đường đắp
  widening of an embankment
  mở rộng nền đường đắp
  nền đắp
  nền đắp cao
  đắp đê

  Giải thích EN: 1. a ridge constructed of earth, rock, or other materials, built to carry a highway or railroad track to a higher elevation than the surrounding terrain.a ridge constructed of earth, rock, or other materials, built to carry a highway or railroad track to a higher elevation than the surrounding terrain.2. a protective bank to prevent water encroachment or protect against erosion.a protective bank to prevent water encroachment or protect against erosion.

  Giải thích VN: 1. Một cái gờ bằng đất, đá hoặc các vật liệu khác được xây để làm bệ đỡ nâng đường ray lên cao hơn so với các khu vực xung quanh 2.một bờ phòng hộ để ngăn không cho nước tàn phá hoặc gây sói mòn các khu vực xung quanh.

  đập
  đê
  sự đắp đê

  Địa chất

  đập, đê, bờ kè

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X