• (đổi hướng từ Equivalences)
  /[i'kwivələns]/

  Thông dụng

  Cách viết khác equivalency

  Danh từ

  Tính tương đương; sự tương đương

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự tương đương, tính tương đương

  Xây dựng

  tính đẳng hiệu
  tính đẳng trị

  Kỹ thuật chung

  cân bằng
  sự tương đương
  analytic equivalence
  sự tương đương giải tích
  iype equivalence
  sự tương đương kiểu
  mass energy equivalence
  sự tương đương năng lượng-khối lượng
  tương đương
  algebraic equivalence
  tương đương đại đô
  analytic equivalence
  sự tương đương giải tích
  bi-equivalence
  song tương đương
  bi-implication, logic equivalence
  phép tương đương logic
  binary equivalence
  tương đương nhị phân
  cardinal equivalence
  tương đương bản số
  certainty equivalence control
  điều khiển tương đương
  condition of equivalence
  điều kiện tương đương
  Einstein Equivalence Principle (EEP)
  Nguyên lý tương đương Anhxtanh
  Einstein's principle of equivalence
  nguyên lý tương đương của Einstein
  equivalence class
  các lớp tương đương
  equivalence class
  lớp tương đương
  equivalence classes
  các lớp tương đương
  equivalence element
  phần tử tương đương
  equivalence factor
  hệ số tương đương
  equivalence function
  hàm tương đương
  equivalence function
  phép toán tương đương
  equivalence gate
  cửa tương đương
  equivalence of propositions
  tương đương của các mệnh đề
  equivalence operation
  hàm tương đương
  equivalence operation
  phép toán tương đương
  equivalence relation
  quan hệ tương đương
  equivalence theorem
  định lý tương đương
  equivalence, equivalency
  sự tương đương
  iype equivalence
  sự tương đương kiểu
  mass energy equivalence
  sự tương đương năng lượng-khối lượng
  mass energy equivalence
  tương đương khối-năng
  natural equivalence
  tương đương tự nhiên
  principle of equivalence
  nguyên lý tương đương
  principle of equivalence of mass and energy
  nguyên lý tương đương của khối lượng và năng lượng
  relation of equivalence
  quan hệ tương đương
  topological equivalence
  tương đương tôpô
  U-equivalence
  u tương đương
  weak homotopy equivalence
  tương đương đồng luân yếu

  Địa chất

  đương lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X