• /'veəriəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khác nhau, sự mâu thuẫn (về ý kiến), sự không ăn khớp
  words are at variance with the facts
  lời nói không đi đôi với việc làm
  Sự khác biệt; sự dao động
  Sự xích mích; mối bất hoà, cãi cọ
  to be at variance with someone
  xích mích (mâu thuẫn) với ai
  Sự thay đổi (về thời tiết...)
  Biến trạng, trạng thái biến dị

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự khác nhau, sự không ăn khớp, phương sai

  Cơ - Điện tử

  Sự khác nhau, sự thay đổi, sai lệch, phương sai

  Sự khác nhau, sự thay đổi, sai lệch, phương sai

  Toán & tin

  phương sai
  accidental variance
  phương sai ngẫu nhiên
  between-group variance
  phương sai giữa các nhóm
  external variance
  phương sai ngoài
  interclass variance
  phương sai giữa các lớp
  internal variance
  phương sai trong
  intra class variance
  phương sai trong lớp
  minimum variance
  phương sai cực tiểu
  pooled variance
  phương sai chung
  residual variance
  phương sai thặng dư
  sample variance
  phương sai mẫu
  variance analysis
  phân tích phương sai
  variance ratio
  tỷ số phương sai
  variance ratio test
  tiêu chuẩn tỷ số phương sai
  variance test
  tiêu chuẩn phương sai
  within-group variance
  phương sai trong nhóm

  Kỹ thuật chung

  số bậc tự do
  sự thay đổi

  Kinh tế

  biến dị
  biến đổi
  constant variance
  sự biến đổi cố định
  bất đồng
  bất đồng (số)
  chênh lệch
  material price variance
  chênh lệch giá nguyên liệu
  overhead cost variance
  chênh lệch chi phí chung
  quantity variance
  chênh lệch số lượng
  rate variance
  chênh lệch tỉ suất
  rate variance
  chênh lệch tỷ suất
  sales mix profit variance
  chênh lệch lợi nhuận hỗn hợp doanh thu
  sales volume variance
  số chênh lệch của khối lượng doanh số
  yield variance
  chênh lệch lợi suất
  đội khác
  phương sai
  analysis of variance
  phân tích phương sai
  analysis of variance
  phân tích phương sai (trong thống kê học)
  direct labour cost variance
  phương sai chi phí lao động trực tiếp
  direct labour cost variance
  phương sai của chi phí lao động trực tiếp
  direct material cost variance
  phương sai của chi phí nguyên liệu trực tiếp
  direct materials cost variance
  phương sai của chi phí nguyên liệu trực tiếp
  favourable variance
  phương sai thuận lợi sự biến thiên có lợi
  labour efficiency variance
  phương sai của hiệu quả lao động
  labour rate variance
  phương sai của đơn giá lao động
  overhead cost variance
  phương sai của chi phí chung
  variance of a discrete random variable
  phương sai của đại lượng ngẫu nhiên
  variance of a set of observations
  phương sai của tập hợp các quan sát
  variance of random variable
  phương sai của biến số ngẫu nhiên
  số chênh lệch
  sales volume variance
  số chênh lệch của khối lượng doanh số
  số lệch sai
  sự biến động
  sự khác biệt
  mix variance
  sự khác biệt hỗn hợp
  sự thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X