• Danh từ giống đực

  Xương
  Os plats
  xương dẹt
  Boutons en os
  cúc (bằng) xương
  Đồi hình rắn (ở vùng trầm tích sông băng)
  ( số nhiều) hài cốt
  avoir la peau collée sur les os
  da bọc xương, gầy lõ xương
  donner un os à ronger à quelqu'un
  giúp đỡ ai cho qua ngày
  en chair et en os chair
  chair
  être trempé jusqu'aux os
  ướt như chuột lột
  extraire la moelle des os
  lấy phần tinh túy, đãi cát lấy vàng
  jusqu'à la moelle des os
  đến tận xương tủy; sâu sắc
  l'avoir dans l'os
  (thông tục) hốc xì
  n'avoir que les os et la peau
  gầy giơ xương
  ne pas faire de vieux os
  chết non, chết yểu
  on compterait ses os
  gầy lõ xương
  os à moelle
  xương có tủy (để nấu xúp...)
  os de seiche
  mai mực
  point de viande sans os
  có nạc phải có xương
  pour avoir la moelle il faut briser l'os
  muốn ăn hét phải đào giun
  tomber sur un os
  gặp khó khăn trở ngại
  voilà bien des chiens pour un os
  mật ít ruồi nhiều
  y laisser ses os
  gửi xương ở đấy thôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X