• Nội động từ

  Trị giá
  Montre qui vaut cinq cents francs
  cái đồng hồ trị giá năm trăm frăng
  Có giá trị
  Homme qui sait ce qu'il vaut
  người biết mình có giá trị đến nước nào
  Ces théories valent pour tout le monde
  các thuyết ấy có giá trị cho tất cả mọi người
  Có giá trị bằng
  Rien ne vaut ce souvenir
  không gì có giá trị bằng kỷ niệm ấy
  Đáng
  Ce paysage vaut une visite
  phong cảnh ấy đáng đến thăm
  autant vaut
  gần như
  Il est mort ou autant vaut
  �� hắn ta chết hoặc gần như chết
  à valoir sur
  tính vào, trừ vào
  Verser une somme à valoir sur la dette
  �� đóng một số tiền tính vào món nợ
  faire valoir
  khoe
  Faire valoir sa marchandise
  khai khẩn, làm cho sinh lợi
  Faire valoir une terre
  đòi được hưởng
  Faire valoir ses droits
  làm tăng giá trị
  Actrice qui fait valoir la pièce
  �� nữ nghệ sĩ làm tăng giá trị vở kịch
  ne rien valoir
  không ra gì
  [[�a]] ne vaut rien
  có hại cho sức khỏe của
  L'air des villes ne vaut rien aux anémiés
  �� không khí thành phố có hại cho sức khỏe những người thiếu máu
  rien ne vaut
  không gì bằng
  se faire valoir
  tỏ ra trội hơn người, khoe khoang
  valoir la peine peine
  peine
  vaille que vaille
  ra sao thì ra

  Ngoại động từ

  Đưa đến, mang lại, khiến cho đáng được
  Ses efforts lui valent une récompense
  những cố gắng của anh ta đã mang lại cho anh ta một phần thưởng

  Động từ không ngôi

  Il vaut mieux .... que.... thà.... còn hơn....
  Il vaut mieux avoir des douleurs que des remords
  �� đau đớn còn hơn là hối hận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X