• Danh từ giống cái

  Đoạn sau, phần tiếp theo
  Lire la suite de [[larticle]] en troisième page
  đọc đoạn sau của bài báo ở trang ba
  Đoàn đi theo, đoàn tùy tùng
  Le président et sa suite
  ông chủ tịch và đoàn tùy tùng
  Loạt, dãy, chuỗi
  Une suite de victoires
  một loạt chiến thắng
  Une suite de chiffres
  một dãy số
  Une suite [[danneaux]]
  một chuỗi vòng
  Hậu quả
  Les suites [[dune]] erreur
  những hậu quả của một sai lầm
  (y học) di chứng
  Les suites [[dune]] maladie
  di chứng của một bệnh
  Sự tiếp tục (để đạt đến một thành tựu)
  Projet qui [[na]] pas de suite
  dự định không được tiếp tục
  Thứ tự, trật tự, hệ thống, sự nhất quán
  Propos sans suite
  những câu nói không có hệ thống
  Suite logique
  sự nhất quán lôgic
  (âm nhạc) tổ khúc
  Suite pour piano
  tổ khúc cho đàn pianô
  à la suite
  sau đó
  Trois coups furent tirés à la suite
  �� sau đó bắn ba phát súng
  à la suite de
  theo sau
  Se mettre à la suite de son père
  do
  Resté paralysé à la suite [[dune]] attaque
  �� bại liệt do một cơn bệnh cấp pháp
  article sans suite
  (thương nghiệp) mặt hàng không được tiếp tục cung ứng
  avoir de la suite dans les idées
  kiên trì ý kiến của mình
  dans la suite
  sau đó, sau thời kỳ ấy
  de suite
  liên tiếp, liền một lúc
  Manger cinq bananes de suite
  (thân mật) ngay
  Apportez de suite
  �� đem ngay đến
  donner suite à
  tiếp tục cứu xét
  Donner suite au projet
  giải quyết cho
  Donner suite à une demande
  �� giải quyết cho đơn xin
  esprit de suite
  óc kiên trì, óc liên tục
  et ainsi de suite
  và cứ như thế
  faire suite à
  theo sau, tiếp theo sau
  par la suite
  về sau
  par suite
  do đó
  par suite de
  do; vì lẽ, bởi
  suite à votre lettre
  tiếp theo thư của ông
  tout de suite
  ngay lập tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X