• /kəm'bʌstʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đốt cháy; sự cháy
  spontaneous combustion
  sự tự bốc cháy
  combustion chamber
  khoang đốt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cháy, sự đốt cháy

  Môi trường

  Sự cháy
  1. Sự đốt cháy, hay ôxi hoá nhanh chóng, kèm theo là sự giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng;
  2. Liên quan đến quá trình cháy có kiểm soát của chất thải, trong đó nhiệt độ làm biến đổi về mặt hoá học hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ b

  Cơ - Điện tử

  Sự cháy, sự đốt cháy

  Cơ khí & công trình

  sự đốt (cháy)

  Xây dựng

  sự (đốt) cháy
  sự đốt máy

  Y học

  sự đốt cháy, thiêu

  Điện

  kiểu đốt cháy

  Kỹ thuật chung

  cháy
  abnormal combustion
  cháy bất thường
  air of combustion
  không khí cháy
  combustion air
  không khí đốt cháy
  combustion analysis
  phân tích đốt cháy
  combustion analysis
  việc phân tích sự cháy
  combustion and absorption apparatus
  thiết bị đốt cháy và hấp thụ
  combustion bomb
  bom cháy
  combustion catalyst
  chất xúc tác cháy
  combustion chamber
  buồng cháy
  combustion chamber recess
  vùng cháy trong động cơ wankel
  combustion control
  khống chế cháy
  combustion control
  sự điều khiển sự cháy
  combustion curve
  đường cong cháy
  combustion deposits
  chất lắng sau khi cháy
  combustion efficiency
  hiệu suất đốt cháy
  combustion energy
  năng lượng (đốt) cháy
  combustion equivalent
  đương lượng đốt cháy
  combustion gas
  khí của quá trình cháy
  combustion gas indicator
  chất chỉ thị khí cháy
  combustion heat
  nhiệt đốt cháy
  combustion heat
  nhiệt lượng cháy
  combustion improver
  chất xúc tiến cháy
  combustion in free air
  cháy trong không khí
  combustion lag
  sự cháy chậm
  combustion limits
  giới hạn cháy
  combustion potential
  khả năng cháy
  combustion pressure
  áp suất cháy
  combustion process
  quá trình cháy
  combustion product
  sản phẩm cháy
  combustion products
  sản phẩm cháy
  combustion rate
  tốc độ cháy
  combustion recorder
  máy ghi sự cháy
  combustion residue
  phần cặn do đót cháy
  combustion residue (s)
  sản phẩm bám lại khi cháy
  combustion shock
  nhiễu loạn cháy
  combustion speed
  tốc độ cháy
  combustion temperature
  nhiệt độ cháy
  combustion velocity
  tốc độ cháy
  combustion volume
  thể tích đốt cháy
  combustion zone
  miền cháy
  combustion zone
  vùng cháy
  complete combustion
  cháy hoàn toàn
  complete combustion
  sự cháy hoàn toàn
  constant pressure combustion
  cháy đẳng áp
  constant volume combustion
  cháy đẳng tích
  controlled combustion system (CCS)
  hệ thống kiểm soát quá trình cháy
  delayed combustion
  sự cháy chậm
  detonating combustion
  cháy nổ
  engine external combustion
  động cơ đốt cháy ngoài
  external combustion
  cháy ngoài
  fireball combustion chamber
  buồng cháy dạng cầu
  flameless combustion
  cháy không có ngọn lửa
  fluidized-bed combustion
  lớp cháy tầng sôi
  gaseous combustion product
  sản phẩm cháy dạng khí
  heat of combustion
  nhiệt bốc cháy
  heat of combustion
  nhiệt cháy
  heat of combustion
  nhiệt đốt cháy
  heat of combustion
  nhiệt lượng cháy
  hemispherical combustion chamber
  buồng cháy có hình bán cầu
  in situ combustion
  cháy tại chỗ
  incomplete combustion
  cháy không hết
  incomplete combustion
  sự cháy không hết
  incomplete combustion
  sự cháy không hoàn toàn
  internal combustion
  cháy trong
  knocking combustion
  cháy nổ
  lively combustion
  sự cháy mãnh liệt
  main combustion chamber
  buồng cháy chính
  neutral combustion
  đốt cháy trung gian
  non detonation combustion
  sự cháy không kích nổ
  non detonation combustion
  sự cháy không nổ
  non-uniform combustion
  sự cháy không đều
  normal combustion
  cháy thông thường
  partial combustion
  cháy không hoàn toàn
  partial combustion
  sự cháy một phần
  pent-roof combustion chamber
  buồng cháy kiểu vát nghiêng
  perfect combustion
  cháy hoàn toàn
  perfect combustion
  sự cháy hoàn toàn
  perfect combustion
  sự cháy kiệt
  pre combustion
  sự cháy sớm
  secondary combustion
  cháy thứ cấp
  slow combustion
  cháy chậm
  slow combustion
  sự cháy chậm
  slow combustion
  sự đốt cháy chậm
  speed of combustion speed
  tốc độ cháy
  spherical combustion chamber
  buồng cháy hình cầu
  spontaneous combustion
  bùng cháy
  spontaneous combustion
  cháy tự phát
  spontaneous combustion
  sự cháy bùng
  spontaneous combustion
  sự cháy tự phát
  spontaneous combustion
  sự cháy tức thời
  spontaneous combustion
  sự tự (bốc) cháy
  spontaneous combustion
  sự tự bốc cháy
  spontaneous combustion
  sự tự cháy
  spontaneous combustion
  tự cháy
  spontaneous combustion
  tự phát cháy
  spray combustion
  cháy phun
  stoichiometric combustion
  cháy theo tỷ lượng
  surface combustion
  cháy bề mặt
  surface combustion
  đốt cháy bề mặt
  thermal post-combustion
  sự cháy tiếp do nhiệt
  twin swirl combustion chamber
  buồng cháy với hai đường xoáy lốc
  wedge combustion chamber
  buồng cháy dạng hình nêm
  zone of combustion
  khu vực đốt cháy
  đốt cháy
  combustion air
  không khí đốt cháy
  combustion analysis
  phân tích đốt cháy
  combustion and absorption apparatus
  thiết bị đốt cháy và hấp thụ
  combustion efficiency
  hiệu suất đốt cháy
  combustion energy
  năng lượng (đốt) cháy
  combustion equivalent
  đương lượng đốt cháy
  combustion heat
  nhiệt đốt cháy
  combustion residue
  phần cặn do đót cháy
  combustion volume
  thể tích đốt cháy
  engine external combustion
  động cơ đốt cháy ngoài
  heat of combustion
  nhiệt đốt cháy
  neutral combustion
  đốt cháy trung gian
  slow combustion
  sự đốt cháy chậm
  surface combustion
  đốt cháy bề mặt
  zone of combustion
  khu vực đốt cháy
  sự cháy
  combustion analysis
  việc phân tích sự cháy
  combustion control
  sự điều khiển sự cháy
  combustion lag
  sự cháy chậm
  combustion recorder
  máy ghi sự cháy
  complete combustion
  sự cháy hoàn toàn
  delayed combustion
  sự cháy chậm
  incomplete combustion
  sự cháy không hết
  incomplete combustion
  sự cháy không hoàn toàn
  lively combustion
  sự cháy mãnh liệt
  non detonation combustion
  sự cháy không kích nổ
  non detonation combustion
  sự cháy không nổ
  non-uniform combustion
  sự cháy không đều
  partial combustion
  sự cháy một phần
  perfect combustion
  sự cháy hoàn toàn
  perfect combustion
  sự cháy kiệt
  pre combustion
  sự cháy sớm
  slow combustion
  sự cháy chậm
  spontaneous combustion
  sự cháy bùng
  spontaneous combustion
  sự cháy tự phát
  spontaneous combustion
  sự cháy tức thời
  thermal post-combustion
  sự cháy tiếp do nhiệt
  sự đốt cháy
  slow combustion
  sự đốt cháy chậm
  vết cháy vết bỏng

  Kinh tế

  sự tự đốt cháy

  Địa chất

  sự cháy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X