• /ˌilɛkˈtrɒnɪks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Điện tử học

  Kỹ thuật chung

  điện tử
  Advisory Committee on Electronics and Telecommunications (ACET)
  hội đồng tư vấn về điện tử học và viễn thông
  automotive electronics
  điện tử ô tô
  Backup Control Electronics (BCE)
  điện tử học điều khiển dự phòng
  consumer electronics
  điện tử học dân dụng
  Consumer Electronics (CE)
  điện tử học dân dụng
  Control Electronics System (CES)
  hệ thống thiết bị điện tử điều khiển
  Electronics & Electrical Engineering Laboratory (EEEL)
  phòng thí nghiệm kỹ thuật điện và điện tử
  Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
  Viện nghiên cứu Điện tử và Viễn thông
  electronics engineer
  kỹ sư điện tử
  electronics engineering
  kỹ thuật điện tử học
  electronics industry
  công nghiệp điện tử
  Electronics Industry Association (EIA)
  hiệp hội công nghiệp điện tử
  electronics technician
  kỹ thuật viên điện tử
  entertainment electronics
  điện tử giải trí
  European Conference of Telecommunications and Electronics Industries (ECTEI)
  Hội nghị châu Âu của các ngành Công nghiệp Điện tử và Viễn thông
  Federation of the Electronics Industry (UK) (FEI)
  Liên đoàn công nghiệp điện tử (Anh)
  Home Electronics System (HES)
  hệ thống điện tử gia dụng
  IDE (integrateddevice electronics)
  điện tử học thiết bị tích hợp
  IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers)
  viện kỹ sư điện và điện tử
  industrial electronics
  điện tử công nghiệp
  industrial electronics
  điện tử học công nghiệp
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  viện kỹ sư điện và điện tử
  ME (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  Mechanical Antenna Control Electronics (MACE)
  thiết bị điện tử để điều khiển đa liên kết
  medical electronics
  điện tử học y khoa
  molecular electronics
  điện tử học phân tử
  moletronics (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  National electronics Test Centre (Ireland) (NETC)
  Trung tâm đo thử điện tử quốc gia (Ireland)
  National Marine Electronics Association (NMEA)
  Hiệp hội Điện tử học Hàng hải quốc gia
  opto-electronics
  quang điện tử
  out put electronics
  bộ phận điện tử đầu ra
  Personal Interactive Electronics (PIE)
  các thiết bị điện tử tương tác cá nhân
  physical electronics
  điện tử học vật lý
  power electronics
  điện tử công suất
  power electronics
  điện tử học công suất
  power electronics
  điện tử học công suất (lớn)
  quantum electronics
  điện tử học lượng tử
  Quantum Electronics and Laser Science (QELS)
  điện tử học lượng tử và khoa học laze
  radio electronics
  điện tử học vô tuyến
  Radio Electronics Television Manufacturers Association (RETMA)
  hiệp hội các hãng sản xuất thiết bị vô tuyến, điện tử, truyền hình
  semiconductor electronics
  điện tử học bán dẫn
  solid-state electronics
  điện tử học chất rắn
  The Association of the European Telecommunications and Professional Electronics Industry (ECTEL)
  Hiệp hội công nghiệp Điện tử chuyên nghiệp và Viễn thông châu Âu
  Tokyo Electronics Corporation (TEC)
  Công ty Điện tử Tokyo
  VESA (VideoElectronics Standards Association)
  hiệp hội tiêu chuẩn điện tử video
  Video Electronics Standards Association (VESA)
  hiệp hội tiêu chuẩn điện tử video
  điện tử học
  Advisory Committee on Electronics and Telecommunications (ACET)
  hội đồng tư vấn về điện tử học và viễn thông
  Backup Control Electronics (BCE)
  điện tử học điều khiển dự phòng
  consumer electronics
  điện tử học dân dụng
  Consumer Electronics (CE)
  điện tử học dân dụng
  electronics engineering
  kỹ thuật điện tử học
  IDE (integrateddevice electronics)
  điện tử học thiết bị tích hợp
  industrial electronics
  điện tử học công nghiệp
  ME (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  medical electronics
  điện tử học y khoa
  molecular electronics
  điện tử học phân tử
  moletronics (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  National Marine Electronics Association (NMEA)
  Hiệp hội Điện tử học Hàng hải quốc gia
  physical electronics
  điện tử học vật lý
  power electronics
  điện tử học công suất
  power electronics
  điện tử học công suất (lớn)
  quantum electronics
  điện tử học lượng tử
  Quantum Electronics and Laser Science (QELS)
  điện tử học lượng tử và khoa học laze
  radio electronics
  điện tử học vô tuyến
  semiconductor electronics
  điện tử học bán dẫn
  solid-state electronics
  điện tử học chất rắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X