• /prə'feʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nghề, (thuộc) nghề nghiệp; có tay nghề
  professional skill
  tay nghề
  a professional man
  một người đàn ông có nghề nghiệp
  Chuyên nghiệp; nhà nghề
  professional politician
  nhà chính trị chuyên nghiệp
  professional boxer
  võ sĩ quyền anh nhà nghề
  Chuyên
  a professional complainer
  một kẻ chuyên kêu ca
  a professional trouble-maker
  một kẻ chuyên gây rối

  Danh từ

  Người chuyên nghiệp
  (thể dục,thể thao) một tay nhà nghề, chuyên nghiệp (như) pro

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyên gia
  Certified Tour Professional
  chuyên gia du lịch có chứng thực
  professional economist
  chuyên gia kinh tế học
  professional forecasting
  dự báo của các chuyên gia
  chuyên môn
  continuing professional education
  chương trình giáo dục chuyên môn liên tục
  professional body
  cơ quan chuyên môn
  professional director
  giám đốc chuyên môn
  professional fees
  phí thu về dịch vụ chuyên môn
  professional fees
  thu phí về dịch vụ chuyên môn
  professional forecasting
  dự báo chuyên môn
  professional qualification
  năng lực chuyên môn
  professional standards
  tiêu chuẩn chuyên môn
  professional valuation
  sự đánh giá của các nhà chuyên môn
  chuyên môn thành thạo
  chuyên nghiệp
  professional accountant
  nhà kế toán chuyên nghiệp
  professional accountant
  nhân viên kế toán chuyên nghiệp
  professional design
  thiết kế chuyên nghiệp
  professional economist
  nhà kinh tế chuyên nghiệp
  professional education
  giáo dục chuyên nghiệp
  professional exporter
  nhà xuất khẩu chuyên nghiệp
  professional importer
  nhà nhập khẩu chuyên nghiệp
  professional partnership
  xí nghiệp hợp doanh có tính chuyên nghiệp
  professional trader
  nhà buôn chuyên nghiệp
  recognized professional body
  tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính quy
  recognized professional body
  tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính thức
  nghề nghiệp
  auditors professional ethic standards
  các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên
  auditors professional ethic standards
  các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên
  code of professional ethics
  quy tắc đạo đức nghề nghiệp
  professional advertising
  quảng cáo nghề nghiệp
  professional association
  hiệp hội nghề nghiệp
  professional classes
  các lớp nghề nghiệp
  professional classes (the...)
  tầng lớp nghề nghiệp
  professional ethics
  đạo đức nghề nghiệp
  professional etiquette
  quy lệ nghề nghiệp
  professional etiquette
  quy ước nghề nghiệp
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp
  professional liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  professional partnership
  hội nghề nghiệp
  professional secrecy
  bí mật nghề nghiệp
  professional services
  các dịch vụ nghề nghiệp
  recognized professional bodies
  các tổ chức nghề nghiệp được thừa nhận
  người sống bằng nghề tự do (như ca sĩ, vũ sư...)
  nhà chuyên nghiệp
  nhà nghề
  professional valuation
  đánh giá của nhà nghề
  nhân viên chuyên môn
  thành thạo
  thuộc về nghề nghiệp
  về mặt chuyên môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X