• (đổi hướng từ Computers)
  /kəm'pju:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy tính
  computer programmer
  người lập trình máy tính

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người tính
  điện toán
  Advance Computer Environment (ACE)
  môi trường tiên phong điện toán
  AT (computer)
  họ AT (máy điện toán IBM)
  computer managed instruction (CMI)
  điện toán quản lý chỉ thị
  computer oriented language (COL)
  ngôn ngữ điện toán định hướng
  computer output on microfilm (COM)
  điện toán suất trong vi phim
  computer sensitive language (CSM)
  ngôn ngữ điện toán cấp cao
  computer session
  hội đàm máy điện toán
  computer work processing (CWP)
  điện toán xử lý công việc
  computer-center
  trung tâm điện toán
  program a computer
  chương trình máy điện toán
  quantum computer
  máy điện toán lượng tử
  XT (computer) IBM
  máy điện toán IBM XT
  máy điện toán

  Giải thích VN: Một máy có khả năng tuân theo các chỉ lệnh để thay đổi dữ liệu theo cách tùy theo yêu cầu, và để hoàn thành ít nhất vài ba thao tác trong các thao tác đó mà không cần sự can thiệp của con người. Máy tính được dùng để biểu diễn và xử lý văn bản, đồ họa, các ký hiệu, âm nhạc cũng như các con số.

  AT (computer)
  họ AT (máy điện toán IBM)
  computer session
  hội đàm máy điện toán
  program a computer
  chương trình máy điện toán
  quantum computer
  máy điện toán lượng tử
  XT (computer) IBM
  máy điện toán IBM XT
  máy tính
  absolute value computer
  máy tính giá trị tuyệt đối
  AC (automaticcomputer)
  máy tính tự động
  accounting computer
  máy tính kế toán
  active computer
  máy tính hoạt động
  active computer
  máy tính tích cực
  Advanced Computer Environment (ACE)
  môi trường máy tính tiên tiến
  Advanced RISC Computer (ARC)
  Máy tính RISC tiên tiến
  air data computer
  máy tính dữ liệu bay
  airborne computer
  máy tính trên máy bay
  all transistor computer
  máy tính bán dẫn
  all-cryotron computer
  máy tính toàn cryotron
  all-purpose computer
  máy tính vạn năng
  all-transistor computer
  máy tính toàn bán dẫn
  analog computer
  máy tính analog
  analog computer
  máy tính tương đồng
  analog computer
  máy tính tương tự
  analog computer (abbr)
  máy tính tương tự
  analog-digital computer
  máy tính số tương tự
  analog-digital computer
  máy tính tương tự số
  analogue computer
  máy tính tương tự
  analogy computer
  máy tính tương tự
  appliance computer
  máy tính chuyên dụng
  application computer language
  ngôn ngữ máy tính ứng dụng
  arithmetic computer
  máy tính số học
  array computer
  máy tính mảng
  asynchronous computer
  máy tính bất đồng bộ
  asynchronous computer
  máy tính không đồng bộ
  Atanasoff-Berry Computer (ABC)
  Máy Tính Atanasoff-Berry
  Attached Resource Computer NETwork (ARCNET)
  mạng máy tính có tài nguyên đi kèm
  audio-visual computer program
  chương trình máy tính nghe nhìn
  Automated Catalogue of Computer Equipment & Software System (ACCESS)
  liệt kê thiết bị máy tính và phần mềm
  automatic computer
  máy tính tự động
  Automatic Computer (AC)
  máy tính tự động
  automatical computer
  máy tính tự động
  back end computer
  máy tính phía sau
  back end computer
  máy tính phụ trợ
  backup computer
  máy tính dự trữ
  backup computer
  máy tính dự phòng
  ballistic computer
  máy tính đường đạn
  Basic Computer Programming Language (PCBL)
  ngôn ngữ lập trình máy tính cơ bản
  batch computer
  máy tính (xử lý) bó
  BCS (Britishcomputer Society)
  hội máy tính Anh
  binary automatic computer
  máy tính tự động nhị phân
  binary computer
  máy tính nhị phân
  bionic computer
  máy tính biônic
  board computer
  máy tính đơn bảng
  booking computer
  máy tính dự trữ
  booking computer
  máy tính giữ trước
  Boolean computer
  máy tính Bool
  Boolean computer
  máy tính Bun
  branch (ofa computer program)
  nhánh chương trình máy tính
  briefcase computer
  máy tính vali
  briefcase computer
  máy tính xách tay
  British Computer Society
  Hội máy tính Anh
  British Computer Society (BCS)
  hội máy tính Anh
  British Computer Society (BCS)
  Hội Máy tính Anh Quốc
  business computer
  máy tính kinh doanh
  business computer
  máy tính thương mại
  business computer
  máy tình thương mại
  CA (computeraided)
  bằng máy tính
  CA (computeraided)
  được máy tính hỗ trợ
  CA technique (computer-aided technique)
  kỹ thuật có máy tính trợ giúp
  CAA (computer-aided administration)
  sự quản lý bằng máy tính
  CAD (computer-aided drafting)
  vẽ bằng máy tính
  CAD (computer-aided drafting)
  vẽ có máy tính hỗ trợ
  CADD (computer-aided and drafting)
  thiết kế và vẽ bằng máy tính
  CAE (computeraided engineering)
  kỹ thuật có máy tính hỗ trợ
  CAI (computer-aided instruction)
  giảng dạy bằng máy tính
  CAI (computer-assisted instruction)
  giảng dạy bằng máy tính
  CAL (computer-aided learning)
  học bằng máy tính
  CAL (computer-aided learning)
  học có máy tính hỗ trợ
  CAL (computer-assisted learning)
  học bằng máy tính
  CAL (computer-assisted learning)
  học có máy tính hỗ trợ
  CALS (Computer-Aided Acquisition and Logistics Support)
  hỗ trợ hậu cần có máy tính trợ giúp
  CAM (computer-aided manufacturing)
  có hỗ trợ bằng máy tính
  cap (computer-aided planning)
  lập kế hoạch bằng máy tính
  CAQ (computeraided quality control)
  sự kiểm tra chất lượng bằng máy tính
  CAQ (computeraided quality control)
  sự quản lý chất lượng bằng máy tính
  CAR (computer-aided retrieval)
  sự truy tìm bằng máy tính
  CAR (computer-assisted retrieval)
  sự truy tìm bằng máy tính
  card-based computer
  máy tính sử dụng thẻ
  card-oriented computer
  máy tính hướng thẻ
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch bằng máy tính
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch có máy tính hỗ trợ
  CAT (computer-aided teaching)
  dạy học bằng máy tính
  CAT (computer-aided-testing)
  sự thử bằng máy tính
  CAT (computer-assisted teaching)
  dạy học bằng máy tính
  CATCH (computer-assisted terminal criminal hunt)
  truy tìm tội phạm bằng máy tính
  CATE (computer-aided test engineering)
  kỹ thuật kiểm tra bằng máy tính
  CBL (computer-based learning)
  học bằng máy tính
  CBT (computer-based training)
  đào tạo bằng máy tính
  CBT (computer-based training)
  đào tạo dựa trên máy tính
  CCL (computercontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển máy tính
  CCP (certificatein Computer Programming)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  CCTA (centralcomputer and telecommunications Agency)
  cơ quan viễn thông và máy tính trung ương
  CDL (ComputerDesign Language)
  ngôn ngữ thiết kế máy tính
  central computer
  máy tính chủ
  central computer
  máy tính trung tâm
  central computer and Telecommunications Agency (CCTA)
  cơ quan máy tính và viễn thông trung ương
  centralized computer network
  mạng máy tính tập trung
  Certificate in Computer Programming (CCP)
  chứng chỉ lập trình máy tính
  CGG (computer-generated graphics)
  đồ họa tạo bằng máy tính
  CGI (computerGraphics Interface)
  giao diện đồ họa máy tính
  CGI (ComputerGraphics Interface)
  hệ giao tiếp đồ họa máy tính
  CGI (computer-generated imagery)
  hình ảnh tạo bằng máy tính
  CGM (computergraphics metafile)
  siêu tập tin đồ họa máy tính
  character-oriented computer
  máy tính hướng ký tự
  CIM (ComputerIntegrated Manufacturing)
  sản xuất tích hợp máy tính
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính dùng tập lệnh phức
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính có tập lệnh phức
  CISC (complexinstruction set computer)
  máy tính tập lệnh phức hợp
  CISC (CompositeInstruction Set Computer)
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  client computer
  máy tính khách hàng
  CMC (computermediated communication)
  truyền thông bằng máy tính
  CMC (computermediated communication)
  truyền thông qua máy tính
  commercial computer
  máy tính thương mại
  communication computer
  máy tính truyền thông
  communication-oriented computer
  máy tính hướng truyền thông
  communications computer
  máy tính truyền thông
  compatible computer
  máy tính tương thích
  compiling computer
  máy tính biên dịch
  complex instruction set computer
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  complex instruction set computer (CISC)
  máy tính dùng tập lệnh phức
  Complex Instruction Set Computer (CISC)
  máy tính có bộ lệnh phức hợp
  complex instruction set computer (CISC)
  máy tính có tập lệnh phức
  complex instruction set computer-CISC
  máy tính có tập lệnh phức hợp
  COMPUSEC (Computersecurity)
  sự an toàn máy tính
  COMPUSEC (Computersecurity)
  tính an toàn máy tính
  computer abuse
  lạm dụng máy tính
  computer addict
  sự nghiện máy tính
  computer addict
  sự say mê máy tính
  computer addiction
  sự lệ thuộc máy tính
  computer aid planning
  kế hoạch hóa bằng máy tính
  computer aided
  hỗ trợ bằng máy tính
  computer aided (CA)
  có máy tính trợ giúp
  Computer Aided (CA)
  được máy tính hỗ trợ
  computer aided administration (CCA)
  sự quản trị bằng máy tính
  Computer Aided Architecture (CAA)
  kiến trúc được máy tính trợ giúp
  computer aided design
  thiết kế bằng máy tính
  Computer Aided Design & Drafting (CADD)
  thiết kế và dự thảo bằng máy tính
  computer aided design (CAD)
  thiết kế có máy tính hỗ trợ
  computer aided design and drafting (CADD)
  thiết kế và vẽ bằng máy tính
  computer aided design and drafting (CADD)
  thiết kế và vẽ có máy tính hỗ trợ
  computer aided design and drafting-CADD
  thiết kế và vẽ bằng máy tính (CADD)
  Computer Aided Design-CAD
  thiết kế bằng máy tính (CAD)
  Computer Aided Planning (CAP)
  quy hoạch nhờ máy tính
  Computer Aided Production Planning (CAPP)
  lập kế hoạch sản phẩm bằng máy tính
  Computer Aided Production Scheduling (CAPSC)
  lập chương trình sản xuất nhờ máy tính
  Computer Aided Quality Assurance (CAQA)
  bảo hiểm chất lượng nhờ máy tính
  computer aided retrieval
  truy tìm bằng máy tính
  Computer Aided Roboting (CAR)
  chế tạo robot nhờ máy tính
  Computer Aided Software Engineering (CASE)
  thiết kế phần mềm nhờ máy tính
  Computer Aided Software Testing (CAST)
  thử phần mềm nhờ máy tính
  Computer Aided Systems Engineering (CASE)
  thiết kế các hệ thống nhờ máy tính
  computer aided translation
  dịch nhờ máy tính
  computer allergy
  dị ứng máy tính
  computer allergy
  dị ứng với máy tính
  computer analysis
  sự phân tích máy tính
  computer analyst
  nhà phân tích máy tính
  Computer and Communications Industry Association (CCIA)
  Hiệp hội Công nghiệp Truyền thông và Máy tính
  Computer and Interactive Voice Response (CIVR)
  máy tính và sự trả lời bằng tiếng nói tương tác
  Computer and Peripherals Module (CPM)
  khối máy tính và các thiết bị ngoại vi
  computer animated graphics
  hoạt hình bằng máy tính
  computer animation
  hoạt hình bằng máy tính
  computer animation
  hoạt hình máy tính
  computer animation
  hoạt hình trên máy tính
  computer animation (abbr)
  hoạt hình máy tính
  computer animation (abbr)
  hoạt hình trên máy tính
  Computer Antivirus Research Organization (CARO)
  cơ quan nghiên cứu chống virút máy tính
  computer application
  sự ứng dụng máy tính
  computer application
  ứng dụng máy tính
  computer architecture
  cấu trúc máy tính
  computer architecture
  kiến trúc máy tính
  computer art
  nghệ thuật máy tính
  Computer Assisted Search Service (CASS)
  dịch vụ tìm kiếm nhờ máy tính
  Computer Assisted Teaching/Training (CAT)
  Giảng dậy/ Đào tạo nhờ máy tính trợ giúp
  Computer Based Education & Training (CBET)
  giáo dục và đào tạo dựa trên máy tính
  Computer Based Education (CBE)
  Giáo dục Dựa trên máy tính
  Computer Based Fax (CBF)
  fax dựa vào máy tính
  computer based message system
  hệ thống báo bằng máy tính
  computer centre, center
  trung tâm máy tính
  computer channel
  kênh máy tính
  computer code
  mã máy tính
  computer communication
  truyền thông máy tính
  Computer Compatible Tape (CCT)
  băng từ tương hợp với máy tính
  computer configuration
  cấu hình máy tính
  computer control
  điều khiển máy tính
  computer control counter
  bộ đếm điều khiển máy tính
  computer control language (CCL)
  ngôn ngữ điều khiển máy tính
  computer control mode
  chế độ điều khiển máy tính
  computer control register
  thanh ghi điều khiển máy tính
  computer control system
  hệ điều khiển bằng máy tính
  computer controlled
  điều khiển bằng máy tính
  computer coordinator
  người điều phối máy tính
  computer course
  lớp học máy tính
  computer crime
  tội phạm máy tính
  computer cryptography
  mật mã máy tính
  computer data base
  sở dữ liệu máy tính
  Computer Data Systems Language (CODASYL)
  ngôn ngữ lập trình của các hệ thống dữ liệu máy tính
  Computer Data Word (CDW)
  từ dữ liệu máy tính
  computer dealer
  đại lý bán máy tính
  computer dependency
  lệ thuộc vào máy tính
  computer dependent
  phụ thuộc máy tính
  computer dependent language
  ngôn ngữ phụ thuộc máy tính
  computer designer
  người thiết kế máy tính
  computer dictionary
  từ điển máy tính
  computer directed
  hướng dẫn bằng máy tính
  computer directed
  điều khiển bằng máy tính
  computer disaster
  tai họa máy tính
  computer display
  màn hình máy tính
  computer efficiency
  hiệu quả máy tính
  computer efficiency
  hiệu suất máy tính
  Computer Emergency Response Team (CERT)
  đội ứng cứu máy tính khẩn cấp
  computer engineer
  kỹ sư máy tính
  Computer Enhanced Telephony (CET)
  điện thoại được máy tính hỗ trợ
  computer error
  lỗi máy tính
  computer family
  hộ sử dụng máy tính
  computer file
  tệp máy tính
  computer game
  trò chơi máy tính
  Computer Generated Images (CGI)
  hình ảnh do máy tính tạo ra
  computer generations
  các thế hệ máy tính
  computer geographics
  địa lý máy tính
  computer graphics
  ngàng đồ họa máy tính
  computer graphics
  đồ họa học máy tính
  computer graphics
  đồ họa máy tính
  Computer Graphics Interface (CGI)
  hệ giao tiếp đồ họa máy tính
  Computer Graphics Interfaces (CGI)
  các giao diện đồ họa máy tính
  Computer Graphics Metafile (CGM)
  siêu tệp đồ họa máy tính
  computer hardware
  phần cứng máy tính
  Computer Information systems (CIS)
  các hệ thống thông tin máy tính
  Computer Input by Microfilm (CIM)
  đầu vào máy tính vào vi phim
  computer input from microfilm
  đầu vào máy tính từ microfilm
  Computer Input Multiplexer (CIM)
  bộ ghép (kênh) đầu vào máy tính
  computer instruction
  lệnh máy (tính)
  computer instruction code
  mã lệnh máy tính
  Computer Integrated Business (CIB)
  kinh doanh tích hợp máy tính
  Computer Integrated Manufacturing & Engineering (CIME)
  sản xuất và thiết kế kết hợp với máy tính
  Computer Integrated Manufacturing (CIM)
  sản xuất kết hợp với máy tính
  Computer Integrated Office (CIO)
  tông đài tich hợp máy tính
  Computer Integrated Telephony (CIT)
  điện thoại kết nối máy tính
  Computer Interconnect (CI)
  kết nối máy tính
  computer interface
  giao diện máy tính
  Computer Interface Device (CID)
  thiết bị giao diện máy tính
  computer language
  ngôn ngữ máy (tính)
  computer literacy
  kỹ năng máy tính
  computer logic
  lôgic máy (tính)
  computer logic
  lôgic máy tính
  Computer Managed Learning (CML)
  học tập quản lý bằng máy tính
  computer manager
  bộ quản lý máy tính
  computer map
  bản đồ máy tính
  computer memory
  bộ nhớ của máy tính
  computer memory
  bộ nhớ máy tính
  computer micrographics
  vi đồ họa máy tính
  computer mind
  trí nhớ máy tính
  computer network
  mạng máy tính
  computer network
  mạnh máy tính
  computer network architecture
  kiến trúc mạng máy tính
  Computer Network Operating System (CNOS)
  hệ điều hành mạng máy tính
  computer numerical control
  điều khiển số bằng máy tính
  computer numerical control
  điều khiển số máy tính
  computer office system
  hệ máy tính văn phòng
  computer operated
  thao tác bằng máy tính
  computer operated
  vận hành bằng máy tính
  computer operator
  người thao tác máy tính
  computer operator
  người vân hành máy tính
  computer operator
  người điều hành máy tính
  Computer Oracle and Password System (COPS)
  Máy tính Oracle và hệ thống mật khẩu
  Computer Oriented Language (COL)
  ngôn ngữ định hướng máy tính
  computer outage
  sự hư hỏng máy tính
  computer output
  đầu ra máy tính
  Computer Output on Microfilm (COM)
  đầu ra máy tính trên vi phim
  computer part programming
  lập trình máy tính
  computer phobia
  chứng sợ máy tính
  computer prepared
  chuẩn bị bằng máy tính
  computer press
  báo máy tính
  Computer Printer Unit (CPU)
  khối máy in máy tính
  computer printout
  bản in máy tính
  computer produced
  được lập bằng máy tính
  computer produced
  được tạo bằng máy tính
  computer produced report
  báo biểu lập bằng máy tính
  computer produced report
  báo cáo tạo bằng máy tính
  computer products
  sản phẩm máy tính
  Computer Program Configuration Item (CPCI)
  mục cấu hình chương trình máy tính
  computer program origin
  chương trình máy tính
  computer programme
  chương trình máy tính
  computer programmer
  người lập trình máy tính
  computer programmer
  lập trình viên máy tính
  computer programming
  lập trình máy tính
  computer programming
  sự lập chương máy tính
  computer programming
  sự lập trình máy tính
  computer project
  đề án máy tính
  computer readable
  đọc được bằng máy tính
  computer record
  bản ghi máy tính
  computer resource
  nguồn máy tính
  computer resource
  tài nguyên máy tính
  computer revolution
  cuộc cách mạng máy tính
  computer room
  phòng máy tính
  computer routine
  chương trình con máy tính
  computer routine
  thủ tục máy tính
  computer run
  sự chạy máy tính
  computer science
  khoa học máy tính
  computer science
  khoa học về máy tính
  Computer Science Network (CSNET)
  mạng khoa học máy tính
  computer screen
  màn hình máy tính
  computer security
  an toàn máy tính
  computer security
  sự an toàn máy tính
  computer security
  tính an toàn máy tính
  computer security incident
  sự cố an toàn máy tính
  computer security model
  mô hình an toàn máy tính
  Computer Sensitive Language (CSL)
  ngôn ngữ nhạy cảm máy tính
  computer service bureau
  văn phòng dịch vụ máy tính
  computer service center
  trung tâm dịch vụ máy tính
  computer service Organization (CSO)
  tổ chức dịch vụ máy tính
  computer servo-system
  hệ secvo máy tính
  computer setting
  sự thiết đặt máy (tính)
  computer simulation
  sự mô phỏng máy tính
  computer simulator
  bộ mô phỏng máy tính
  computer software
  phần mềm máy tính
  Computer Software Configuration Item (CSCI)
  mục cấu hình phần mềm máy tính
  Computer Software Data Tapes (CSDT)
  các băng dữ liệu phần mềm máy tính
  computer specialist
  chuyên gia máy tính
  computer storage
  bộ lưu trữ máy tính
  computer storage device
  thiết bị nhớ máy tính
  computer structure language (CSL)
  ngôn ngữ cấu trúc máy tính
  Computer Supported Co-operative Work (CSCW)
  hợp tác làm việc nhờ máy tính hỗ trợ
  Computer Supported Telephony (CST)
  điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính
  Computer Supported Telephony Application (CSTA)
  ứng dụng điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính
  computer system
  hệ máy tính
  computer system
  hệ thống máy tính
  computer system architecture
  kiến trúc hệ thống máy tính
  Computer System for Mainframe Operations (COSMOS)
  hệ thống máy tính để vận hành các máy chính
  computer system security
  bảo mật hệ thống máy tính
  computer system security
  an ninh hệ thống máy tính
  computer system security
  an toàn hệ thống máy tính
  computer tape
  băng máy tính
  computer technology
  công nghệ máy tính
  computer telephone integration (CTI)
  tổ hợp máy tính điện thoại
  Computer Telephony Integration (CTI)
  kết hợp điện thoại - máy tính
  computer terminal
  thiết bị cuối máy tính
  computer test circuit
  sơ đồ kiểm tra máy tính
  computer theory
  lý thuyết máy tính
  computer tomography
  chụp X quang máy tính
  computer tube
  ống đèn máy tính
  computer typesetting
  sắp chữ bằng máy tính
  computer unit
  bộ máy tính
  computer users group
  nhóm người sử dụng máy tính
  computer utility
  công cụ máy tính
  computer utility
  tiên ích máy tính
  computer utility
  tiện ích máy tính
  computer vendor
  nhà cung ứng máy tính
  computer virus
  vi rút máy tính
  computer virus
  virút máy tính
  computer vision
  thị giác máy tính
  Computer Vision Syndrome (VDUEyestrain) (CVS)
  Hội chứng nhìn máy tính (trạng thái mỏi mắt VDU)
  computer word
  ngôn ngữ máy tính
  computer word
  từ ngữ máy tính
  computer written
  viết bằng máy tính
  computer zero
  số không của máy tính
  computer-aided
  bằng máy tính
  Computer-Aided Aerial Photography (CAAP)
  Kỹ thuật không ảnh được máy tính trợ giúp
  Computer-Aided Aerial Photography (CARP)
  kỹ thuật không ảnh nhờ máy tính
  Computer-Aided Analysis Techniques (CAAT)
  các kỹ thuật phân tích có sự trợ giúp của máy tính
  Computer-Aided Automatic Assembly (CAAA)
  lắp ráp tự động bằng máy tính
  Computer-Aided Circuit Analysis (CACA)
  phân tích mạch nhờ máy tính
  computer-aided design (CAD)
  sự thiết kế bằng máy tính
  Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM)
  Thiết kế bằng máy tính/Sản xuất được trợ giúp của máy tính
  computer-aided drafting (CAD)
  vẽ bằng máy tính
  computer-aided drafting (CAD)
  vẽ có máy tính hỗ trợ
  computer-aided engineering
  sự thiết kế có máy tính trự giúp
  Computer-Aided Engineering (CAE)
  thiết kế kỹ thuật nhờ máy tính
  computer-aided instruction (CAI)
  giảng dạy bằng máy tính
  computer-aided learning
  học bằng máy tính
  computer-aided learning (CAL)
  học bằng máy tính
  computer-aided manufacture (CAM)
  sản xuất bằng máy tính
  computer-aided manufacturing
  sản xuất có máy tính trợ giúp
  computer-aided manufacturing (CAM)
  sự sản xuất bằng máy tính
  computer-aided measurement and control (CAMAC)
  sự điều khiển và đo bằng máy tính
  computer-aided planning (CAP)
  lập kế hoạch bằng máy tính
  computer-aided production planning
  lập kế hoạch sản xuất có máy tính trợ giúp
  computer-aided retrieval (CAR)
  sự truy tìm bằng máy tính
  computer-aided selling (CAS)
  bán hàng bằng máy tính
  computer-aided teaching (CAT)
  dạy học bằng máy tính
  computer-aided terminal criminal hunt
  truy tìm tội phạm bằng máy tính
  computer-aided testing (CAT)
  sự kiểm tra bằng máy tính
  Computer-Aided Tomography (CAT)
  chụp phân lớp nhờ máy tính
  computer-aided translation (CAT)
  sự dịch bằng máy tính
  computer-assisted
  bằng máy tính
  computer-assisted graphics
  đồ họa bằng máy tính
  computer-assisted instruction
  giảng dạy bằng máy tính
  computer-assisted learning (CAL)
  học bằng máy tính
  computer-assisted learning (CAL)
  học có máy tính trợ giúp
  computer-assisted retrieval (CAR)
  tìm tin bằng máy tính
  computer-assisted teaching
  dạy học bằng máy tính
  computer-assisted testing (CAT)
  thử nghiệm dùng máy tính
  computer-assisted tomography (CAT)
  chụp cắt lát dùng máy tính
  computer-based training
  huấn luyện bằng máy tính
  computer-center
  trung tâm máy tính
  computer-controlled system
  hệ thống điều khiển bằng máy tính
  computer-integrated manufacturing
  sự sản xuất tích hợp máy tính
  Computer-Mediated Communication [Internet] (CMC)
  Truyền thông dùng máy tính làm trung gian (Internet)
  computer-music
  nhạc máy tính
  computer-oriented language
  ngôn ngữ hướng máy tính
  computer-oriented language
  ngôn ngữ máy (tính)
  computer-tree
  cây máy tính
  computopia (from: computer utopia)
  không tưởng về máy tính
  computopia (from: computer utopia)
  siêu tưởng về máy tính
  conferencing computer
  hội thảo qua máy tính
  consecutive computer
  máy tính liên tiếp
  continuously acting computer
  máy tính hoạt động liên tục
  control computer
  máy tính điều khiển
  controlling computer
  máy tính điều khiển
  conversational computer
  máy tính hội thoại
  cryotron computer
  máy tính criotron
  cryotron computer
  máy tính cryotron
  CSL computer structure language
  ngôn ngữ cấu trúc máy tính
  CSO (computerservices organization)
  tổ chức dịch vụ máy tính
  CTI (computertelephone integration)
  tổ hợp máy tính-điện thoại
  Data Access Language [Apple Computer] (DAL)
  Ngôn ngữ truy nhập dữ liệu [máy tính Apple]
  Data Collection Computer (DCC)
  máy tính thu thập dữ liệu
  decimal computer
  máy tính thập phân
  dedicated computer
  máy tính chuyên dụng
  dedicated computer
  máy tính dành riêng
  desk computer
  máy tính để bàn
  desktop computer
  máy tính để bàn
  desktop computer
  máy tính văn phòng
  detection threshold computer
  máy tính quyết định ngưỡng
  deviation computer
  máy tính độ lệch
  dialing set computer
  máy tính có bộ đĩa
  digital computer
  máy tính bằng số
  digital computer
  máy tính chữ số
  digital computer
  máy tính digital
  digital computer
  máy tính số
  digital computer
  máy tính theo số
  digital computer system
  hệ máy tính số
  Digital Equipment Computer Users Society (DECUS)
  hiệp hội người dùng máy tính thiết bị số
  digital process computer system
  hệ máy tính xử lý số
  drift computer
  máy tính chuyển dời
  duplex computer
  máy tính song công
  DYSAC (digitalsimulated analog computer)
  máy tính tương tự mô phỏng số
  electronic analog computer
  máy tính tương tự điện tử
  electronic analogue computer
  máy tính điện tử tương tự
  electronic computation or computer
  máy tính điện tử
  electronic computer
  máy tính điện tử
  electronic computer center
  trung tâm máy tính điện tử
  electronic computer configuration
  cấu hình máy tính điện tử
  Electronic Computer Originated Mail (ECOM)
  thư phát sinh từ máy tính điện tử
  electronic digital computer
  máy tính điện tử số
  electronic digital computer
  máy tính số điện tử
  Electronic Digital Computer (EDC)
  máy tính số điện tử
  Electronic Mail Broadcast to a Roaming Computer (EMBARC)
  thư điện tử phát quảng bá tới một máy tính chuyển vùng
  embedded computer
  máy tính nội bộ
  Emulated Buffer COMPuter (EBC)
  máy tính có bộ đệm mô phỏng
  engine control computer
  máy tính điều khiển động cơ
  Engineering Computer Aided Design (ECAD)
  kỹ thuật thiết kế nhờ máy tính
  Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF)
  Diễn đàn Điện thoại Máy tính doanh nghiệp
  environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
  máy tính tiết kiệm năng lượng
  ESA Computer and Networks Operations Department (ECNOD)
  Bộ phận khai thác mạng và máy tính ESA
  ETRAN - Computer code (ETRAN)
  Mã máy tính ETRAN
  European Computer Manufactures Association (ECMA)
  Hiệp hội những nhà sản xuất máy tính châu Âu
  European Workshop on Industrial Computer Systems (EWICS)
  Hội thảo châu Âu về các hệ thống Máy tính công nghiệp
  Experiment Computer Application Software (ECAS)
  phần mềm ứng dụng máy tính thử nghiệm
  Experiment Computer Operating System (ECOS)
  hệ điều hành máy tính thử nghiệm
  family computer
  máy tính gia đình
  fault tolerant computer
  máy tính chấp nhận sai hỏng
  Federal Computer Investigations Committee (FCIC)
  Uỷ ban thăm dò máy tính Liên bang
  FGC (fifthgeneration computer)
  máy tính thế hệ thứ năm
  fifth generation computer (FGC)
  máy tính thế hệ thứ năm
  fire control computer
  máy tính điều khiển pháo
  first generation computer
  máy tính thế hệ thứ nhất
  first-generation computer
  máy tính thế hệ một
  fixed program computer
  máy tính lập trình cứng
  flight computer
  máy tính điều khiển bay
  flight path computer
  máy tính hàng không
  flight-path computer
  máy tính dẫn đường bay
  floating point computer
  máy tính dấu phẩy động
  fluid computer
  máy tính dùng lưu chất
  Format Computer Graphics (FCG)
  định dạng đồ họa máy tính
  Foundations of Computer Science (FOCS)
  các nền tảng của khoa học máy tính
  fourth generation computer
  máy tính thế hệ thứ tư
  fractal computer
  máy tính fractan
  Front End Communication Computer (FECC)
  máy tính truyền thông đầu phía trước
  front-end computer
  máy tính phía trước
  front-end computer
  máy tính phụ trợ
  front-end computer
  máy tính trung gian
  Functional Programming languages and Computer Architecture (FPCA)
  các ngôn ngữ lập trình chức năng và kiến trúc máy tính
  fuzzy computer
  máy tính mờ
  gateway computer
  máy tính cổng nối
  gateway computer
  máy tính cổng vào mạng
  general computer
  máy tính vạn năng
  general purpose computer
  máy tính nhiều công dụng
  general purpose computer
  máy tính thông dụng
  General Purpose Computer (Shuttle) (GPC)
  Máy tính mục đích chung (Tàu con thoi)
  general-purpose computer
  máy tính đa năng
  general-purpose computer
  máy tính vạn năng
  GP computer
  máy tính đa năng
  GPC (general-purpose computer)
  máy tính đa năng
  guest computer
  máy tính khách
  hand-held computer
  máy tính cầm tay
  Handheld Personal Computer (HPC)
  máy tính cá nhân cầm tay
  heterogeneous computer network
  mạng máy tính không đồng nhất
  hierarchical computer network
  mạng máy tính phân cấp
  high speed computer
  máy tính tốc độ cao
  high-speed computer
  máy tính nhanh
  Home Banking Computer Interface (HBCI)
  giao diện máy tính của giao dịch ngân hàng tại nhà
  home computer
  máy tính gia đình
  home computer (lit: home machine)
  máy tính gia đình
  homogeneous computer network
  mạng máy tính đồng nhất
  host computer
  máy tính chính
  host computer
  máy tính chủ
  host computer
  máy tính trung tâm
  Human Computer Interface (HCI)
  giao diện người -máy tính
  hybrid computer
  máy tính hibrid
  hybrid computer
  máy tính lai
  hybrid computer
  máy tính số tương tự
  hybrid computer
  máy tính tổng hợp
  IBM PC (IBMPersonal Computer)
  máy tính cá nhân IBM
  IBM PC-compatible computer
  máy tính tương thích IBM PC
  ICSI (InternationalComputer Science Institute)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  incremental computer
  máy tính gia lượng
  incremental computer
  máy tính gia số
  incremental computer
  máy tính tăng
  incremental computer
  máy tính tăng dần
  industrial control computer
  máy tính điều khiển công nghiệp
  Institute for Computer Science and Technology (ICST)
  Học viện Khoa học và Công nghệ máy tính
  Integrated Computer Engineering (ICEM)
  kỹ thuật thiết kế máy tính tổng hợp
  Inter-computer Communication (IC)
  truyền thông giữa các máy tính
  interface computer
  máy tính giao diện
  International Association of Computer Investigation Specialists (IACIS)
  hiệp hội các chuyên viên nghiên cứu thị trường máy tính quốc tế
  International Computer Fax Association (ICFA)
  Hiệp hội Fax máy tính quốc tế
  International Computer Science Institute (ICSI)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  International Conference on Computer Vision (ICCV)
  hội nghị quốc tế về nhãn quang máy tính
  International Conference on Engineering of Complex Computer System (ICECCS)
  hội nghị quốc tế về thiết kế các hệ thống máy tính phức tạp
  John von Neumann Computer network (JVNCNET)
  Mạng máy tính John von Neumann (Vùng Đông Bắc nước Mỹ)
  lapheld computer
  máy tính xách tay
  laptop computer
  máy tính xách tay
  large scale computer
  máy tính có công suất lớn
  large scale computer
  máy tính cỡ lớn
  large-scale computer
  máy tính chính
  large-scale computer
  máy tính lớn
  large-scale computer
  siêu máy tính
  Line Interface Computer (LIC)
  máy tính giao diện đường dây
  Logic In Computer Science (LICS)
  lôgic trong khoa học máy tính
  logical computer
  máy tính logic
  loosely coupled computer
  máy tính ghép lỏng
  luggable computer
  máy tính xách tay nặng
  magnetic tape computer
  máy tính dùng băng từ
  main computer
  máy tính chính
  main computer
  máy tính trung tâm
  mainframe computer
  máy tính chính
  mainframe computer
  máy tính cỡ lớn
  mainframe computer
  máy tính lớn
  mainframe computer
  siêu máy tính
  massively parallel computer
  máy tính song song lớn
  master computer
  máy tính chính
  master computer
  máy tính chủ
  master computer system
  hệ thống máy tính chủ
  mechanical analog computer
  máy tính cơ tương tự
  mechanical computer
  máy tính cơ
  mechanical computer
  máy tính cơ khí
  mini computer
  máy tính mini
  Mission Operations Computer (MOC)
  máy tính điều hành chuyến bay
  mobile digital computer
  máy tính số di động
  monitor computer
  màn hình máy tính
  Monte Carlo Neutron Photon (computercode) (MCNP)
  Quang tử Nơtron Monte Carlo (mã máy tính)
  multi-access computer
  máy tính đa truy cập
  multiaddress computer
  máy tính nhiều địa chỉ
  multiboard computer
  máy tính nhiều board
  multiboard computer
  máy tính nhiều tấm mạch
  multiflow computer
  máy tính đa dòng
  multiflow computer
  máy tính đa luồng
  Multimedia Personal Computer (MPC)
  Máy tính cá nhân (PC) đa phương tiện
  Multimedia Personal Computer (MPC)
  máy tính đa phương tiện
  Multimedia Personal Computer (MPC)
  máy tính multimedia
  multinode computer
  máy tính đa nút
  multiple-access computer
  máy tính đa truy cập
  multiple-computer system
  hệ (thống) nhiều máy tính
  multiprogram computer
  máy tính nhiều chương trình
  multipurpose computer
  máy tính nhiều công dụng
  national Association of computer dealers (NACD)
  hiệp hội những người buôn bán máy tính quốc gia
  National computer Graphics Association (NCGA)
  hiệp hội đồ họa máy tính quốc gia
  National computer security association (NCSA)
  hiệp hội an ninh máy tính quốc gia
  National computer system laboratory (NCSL)
  phòng thí nghiệm các hệ thống máy tính quốc gia
  National crime Information computer (NCIC)
  máy tính thông tin tội phạm quốc gia
  NCSA (NationalComputer Security Association)
  Hiệp hội an toàn máy tính Quốc gia
  Network channel /computer/connection (NC)
  kênh /máy tính /kết nối mạng
  network computer
  máy tính mạng
  network computer (NC)
  máy tính mạng
  network computer (NC)
  máy tính mạng (NC)
  Network computer operating system (NCOS)
  hệ điều hành máy tính mạng
  no-address computer
  máy tính địa chỉ zero
  non-stop computer
  máy tính không dừng
  notebook (computer)
  máy tính xách tay
  notebook computer
  máy tính notebook
  object computer
  máy tính đối tượng
  OC (opticalcomputer)
  máy tính quang
  office computer
  máy tính văn phòng
  office computer (abbr)
  máy tính văn phòng
  OLC (on-line computer system)
  hệ thống máy tính trực tuyến
  on-board computer
  máy tính đặt trên tàu
  on-board computer
  máy tính nhúng
  on-board computer
  máy tính toàn diện
  on-line computer system (OLC)
  hệ thống máy tính trực tuyến
  one-address computer
  máy tính một địa chỉ
  one-chip computer
  máy tính một chíp
  online computer
  máy tính trực tuyến
  Online Computer Library Catalogue (OCLC)
  catalô thư viện máy tính trực tuyến
  online computer system
  hệ thống máy tính trực tuyến
  online scientific computer
  máy tính khoa học trực tuyến
  optical computer
  máy tính quang học
  optical computer (OC)
  máy tính quang
  output-bound computer
  máy tính giới hạn xuất
  paimtop computer
  máy tính trên tay
  palmtop computer
  máy tính cầm tay
  parallel computer
  máy tính song song
  parallel digital computer
  máy tính số song song
  parallel-serial computer
  máy tính song song-nối tiếp
  parts (asin computer parts)
  bộ phận (máy tính)
  PC (personalcomputer)
  máy tính cá nhân
  pen computer
  máy tính dùng bút
  Peripheral Bus Computer (PBC)
  máy tính có bus ngoại vi
  peripheral computer
  máy tính ngoại vi
  peripheral computer
  máy tính vệ tinh
  Peripheral Computer Interface (PCI)
  giao diện máy tính ngoại vi
  peripheral support computer
  máy tính hỗ trợ ngoại vi
  personal computer
  máy tính cá nhân
  personal computer (PC)
  máy tính cá nhân
  personal computer communication
  kết nối máy tính cá nhân
  Personal Computer Manufacturer (PCM)
  nhà sản xuất máy tính cá nhân
  Personal Computer Media Interface Module (PCMIM)
  khối giao diện phương tiện máy tính cá nhân
  Personal Computer Network (PCN)
  mạng máy tính cá nhân
  Personal Computer Network File System (PCNFS)
  hệ thống tệp của mạng máy tính cá nhân
  Personal Computer System Architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống máy tính cá nhân
  Personal Computer-Disk Operating System (IBM) (PC-DOS)
  Máy tính cá nhân-Hệ điều hành đĩa (IBM)
  Personal Super Computer (PSC)
  siêu máy tính cá nhân
  pocket computer
  máy tính bỏ túi
  polynomial computer
  máy tính đa thức
  portable computer
  máy tính mang xách được (dưới 14kg)
  portable computer
  máy tính xách tay
  Portable Computer and Communications Association (PCCA)
  Hiệp hội Truyền thông và Máy tính cá nhân
  process computer
  máy tính quá trình
  process computer
  máy tính xử lý
  process computer system
  hệ thống máy tính điều khiển tiến trình (kỹ thuật)
  process control computer
  máy tính điều khiển quy trình (công nghệ)
  process control computer
  máy tính điều khiển tiến trình
  Public Access Computer System List (Internet) (PACS-L)
  Danh mục các hệ thống máy tính truy nhập công cộng (Internet)
  Public Remote Access Computer Standards Association (PRACSA)
  hiệp hội các tiêu chuẩn máy tính truy nhập công cộng từ xa
  quantum computer
  máy tính điện tử
  quantum computer
  máy tính lượng tử
  real time computer
  máy tính thời gian thực
  real time computer system
  hệ máy tính thời gian thực
  real-time computer
  máy tính (trong) thời gian thực
  reduced instruction set computer
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn
  reduced instruction set computer (RISC)
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn ( RISC)
  Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  máy tính có bộ lệnh rút gọn
  reduced instruction set computer-RISC
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn (RISC)
  remote computer
  máy tính từ xa
  Remote Computer Access Communication Services (RCAC)
  các dịch vụ truyền thông truy nhập máy tính từ xa
  repetitive analog computer
  máy tính tương tự lặp
  RISC (reducedinstruction set computer)
  máy tính dùng tập lệnh rút gọn
  RISC (ReducedInstruction Set Computer)
  máy tính có tập lệnh rút gọn
  satellite computer
  máy tính bổ trợ
  satellite computer
  máy tính phụ thuộc
  satellite computer
  máy tính vệ tinh
  SBC (singer-board computer)
  máy tính bản mạch đơn
  scheduling computer
  máy tính lập lịch biểu
  scientific computer
  máy tính khoa học
  SCSL (SmallComputer System Interface)
  giao diện hệ thống máy tính nhỏ
  second generation computer
  máy tính thế hệ thứ hai
  sequence computer
  máy tính tuần tự
  sequential computer
  máy tính tuần tự
  serial computer
  máy tính nối tiếp
  serial computer
  máy tính tuần tự
  Shared Memory Parallel Computer (SMPC)
  máy tính song song có bộ nhớ dùng chung
  Simple Computer Telephony Protocol (SCTP)
  giao thức điện thoại máy tính đơn giản
  Simply interactive personal computer [ Microsoft ] (SIPC)
  máy tính cá nhân tương tác đơn giản [microsoft]
  simultaneous computer
  máy tính (xử lý) đồng thời
  simultaneous computer
  máy tính đồng thời
  single board computer
  máy (tính) đơn bảng mạch
  single board computer
  máy (tính) một tấm mạch
  single board computer
  máy tính đơn giản
  single board computer
  máy tính đơn thẻ
  Single Board Computer (SBC)
  máy tính một bảng mạch (một máy vi tính chỉ sử dụng một bảng mạch in duy nhất cho tất cả các phép logic, định thời, nhớ trong…)
  single computer
  máy tính đơn
  single-board computer
  máy tính đơn mạch
  single-board computer
  máy tính một bảng mạch
  single-board computer (SBC)
  máy tính bảng mạch đơn
  single-chip computer
  máy tính chip đơn
  single-processor computer
  máy tính xử lý đơn
  single-user computer
  máy tính một người dùng
  slave computer
  máy tính thụ động
  small business computer
  máy tính kinh doanh cỡ nhỏ
  small computer
  máy tính con
  small computer
  máy tính nhỏ
  small computer system interface (SCSI)
  giao diện hệ thống máy tính nhỏ
  Small Computer Systems Interface (SCSI)
  giao diện các hệ thống máy tính con
  small-scale computer
  máy tính cỡ nhỏ
  solid-state computer
  máy tính có mạch rắn
  solution repeating computer
  máy tính lặp lời giải
  source computer
  máy tính nguồn
  special purpose computer
  máy tính chuyên dụng
  square root computer
  máy tính căn bậc hai
  square-root computer
  máy tính căn bậc hai
  stand-alone computer
  máy tính độc lập
  standby computer
  máy tính dự phòng
  standby computer
  máy tính dự trữ
  statistical computer
  máy tính thống kê
  steering computer
  máy tính lái
  stored program computer
  máy tính (lớn có chứa chương trình)
  stored program computer
  máy tính nhớ chương trình
  stored programme computer
  máy tính nhớ chương trình
  superconducting computer
  máy tính siêu dẫn
  superscale computer
  siêu máy tính
  supervisory computer
  máy tính giám sát
  Switch - to - Computer Applications Interface (SCAI)
  giao diện các ứng dụng chuyển mạch máy tính
  Switch to Computer Link (SCL)
  chuyển mạch sang tuyến nối máy tính
  switching computer
  máy tính đảo mạch
  synchronous computer
  máy tính đồng bộ
  tape-oriented computer
  máy tính hướng băng
  target computer
  máy tính đích
  Technical Committee for Computer Communications (TCCCC)
  Uỷ ban Kỹ thuật về Truyền thông máy tính
  terminal computer
  máy tính đầu cuối
  terminal computer
  máy tính hữu hạn
  the fifth generation computer
  máy tính thế hệ 5
  The Institute for New Generation Computer Technology (ICOT)
  Viện công nghệ máy tính thế hệ mới-ICOT
  third generation computer
  máy tính thế hệ thứ ba
  tightly-coupled computer
  máy tính ghép nối chặt
  to increase a window size (oncomputer)
  mở rộng cửa sổ (máy tính)
  transistor computer
  máy tính bán dẫn
  transportable computer
  máy tính khả chuyển
  trip computer
  máy tính hành trình
  trusted computer system
  hệ thống máy tính tin cậy
  Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)
  tiêu chuẩn đánh giá hệ thống máy tính đáng tin cậy
  ultra-light computer
  máy tính cực nhẹ
  ultra-light computer
  máy tính siêu nhẹ
  UNIVAC (universalautomatic computer)
  máy tính tự động đa năng
  universal automatic computer (UNIVAC)
  máy tính tự động đa năng
  universal computer
  máy tính nhiều công dụng
  universal computer
  máy tính vạn năng
  Universal Computer Protocol (UCP)
  giao thức máy tính phổ thông
  universal digital computer
  máy tính chữ số vạn năng
  Universal Digital Electronic Computer (UDEC)
  máy tính điện tử số vạn năng
  wireless computer
  máy tính không dây
  word-oriented computer
  máy tính định hướng từ
  zero wait state computer
  máy tính không có trạng thái chờ
  zero-address computer
  máy tính đại chỉ Zerô
  zero-address computer
  máy tính không địa chỉ
  máy tính điện tử
  electronic analogue computer
  máy tính điện tử tương tự
  electronic computer center
  trung tâm máy tính điện tử
  electronic computer configuration
  cấu hình máy tính điện tử
  Electronic Computer Originated Mail (ECOM)
  thư phát sinh từ máy tính điện tử
  electronic digital computer
  máy tính điện tử số
  Universal Digital Electronic Computer (UDEC)
  máy tính điện tử số vạn năng
  máy vi tính

  Giải thích VN: Một máy có khả năng tuân theo các chỉ lệnh để thay đổi dữ liệu theo cách tùy theo yêu cầu, và để hoàn thành ít nhất vài ba thao tác trong các thao tác đó mà không cần sự can thiệp của con người. Máy tính được dùng để biểu diễn và xử lý văn bản, đồ họa, các ký hiệu, âm nhạc cũng như các con số.

  hierarchical computer network
  mạng máy vi tính phân cấp
  home computer
  máy vi tính PC
  Single Board Computer (SBC)
  máy tính một bảng mạch (một máy vi tính chỉ sử dụng một bảng mạch in duy nhất cho tất cả các phép logic, định thời, nhớ trong…)
  phương tiện tính toán

  Oxford

  N.
  A usu. electronic device for storing and processing data(usu. in binary form), according to instructions given to it ina variable program.
  A person who computes or makescalculations.

  Tham khảo chung

  Y Sinh

  Máy vi tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X