• /telikə¸mjuni´keiʃənz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Viễn thông, sự thông tin từ xa

  Điện tử & viễn thông

  liên lạc viễn thông
  truyền tin từ xa

  Kỹ thuật chung

  viễn thông

  Giải thích VN: Thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, rađiô hoặc tivi; viễn thông.

  ACF/Telecommunications Access Method (ACF/TCAM)
  ACF/ Phương pháp truy nhập viễn thông
  ACF/Virtual Telecommunications Access Method (ACF/VTAM)
  ACF/ Phương pháp truy nhập viễn thông ảo
  Advisory Committee on Electronics and Telecommunications (ACET)
  hội đồng tư vấn về điện tử học và viễn thông
  Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS)
  liên minh vì các giải pháp công nghệ viễn thông
  Association of European Public Telecommunications Network Operators (ETNO)
  Hiệp hội các nhà khai thác mạng viễn thông công cộng châu Âu
  Australian Telecommunications Authority (AUSTEL)
  Tổ chức Viễn thông Úc
  Austrian Telecommunications Regulation Authority (ATRA)
  Cơ quan điều hành viễn thông của Áo
  Basic Exchange Telecommunications Radio Service (BETRS)
  dịch vụ vô tuyến viễn thông cố định (ở vùng sâu, vùng xa)
  Basic Telecommunications Access Method (SNA) (BTAM)
  phương pháp truy nhập viễn thông cơ bản
  Belgium institute for Posts and Telecommunications (BIPT)
  Học viện bưu chính viễn thông Bỉ
  British Approvals Board for Telecommunications (BABT)
  Hội đồng phê chuẩn Viễn thông Anh
  CCTA (centralcomputer and telecommunications Agency)
  cơ quan viễn thông và máy tính trung ương
  central computer and Telecommunications Agency (CCTA)
  cơ quan máy tính và viễn thông trung ương
  centre national d'Etudes des Telecommunications (CNET)
  trung tâm quốc gia nghiên cứu viễn thông
  Chinese Academy of Telecommunications Technology (CATT)
  Học viện Công nghệ Viễn thông Trung Quốc
  Comites Europeen des Postes et Telecommunications (CEPT)
  ủy ban bưu chính và viễn thông châu Âu
  Conference des Administrations Europeennes des Postes et Telecomunications (EuropeanConference of Posts and Telecommunications Administrations) (CEPT)
  hội nghị các tổ chức bưu chính viễn thông châu âu
  Corporate Telecommunications Network (CTN)
  mạng viễn thông công ty/nội bộ
  Cyprus Telecommunications Agency (CYTA)
  Hãng viễn thông Slíp
  Department of Telecommunications (India) (DOT)
  Bộ Viễn thông (Ấn Độ)
  Development Centre for Telecommunications (Greece)
  Trung tâm phát triển Viễn thông (Hy Lạp)
  Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
  Viện nghiên cứu Điện tử và Viễn thông
  Energy Telecommunications and Electrical association (ENTELEC)
  Hiệp hội Điện và Viễn thông Năng lượng
  ETSI (EuropeanTelecommunications Standard Institute)
  viện tiêu chuẩn viễn thông châu âu
  European Conference of Telecommunications and Electronics Industries (ECTEI)
  Hội nghị châu Âu của các ngành Công nghiệp Điện tử và Viễn thông
  European Council of Telecommunications Users Association (ECTUA)
  Hội đồng các hiệp hội những người sử dụng Viễn thông châu Âu
  European Telecommunications Consultancy Organization (ETCO)
  Tổ chức Tư vấn viễn thông châu Âu
  European Telecommunications Informatics Service (ETIS)
  Dịch vụ Tin học Viễn thông châu Âu
  European Telecommunications Office (ETO)
  Văn phòng Viễn thông châu Âu
  European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT)
  cơ quan vệ tinh viễn thông châu âu
  European Telecommunications Services Association (ETSA)
  Hiệp hội các dịch vụ viễn thông Châu Âu
  European Telecommunications Standard (ETS)
  Tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu
  European Telecommunications Standard Institute
  viện tiêu chuẩn viễn thông châu âu
  European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
  Viện tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu
  EUTELSA T (EuropeanTelecommunications Satellite Organization)
  cơ quan vệ tinh viễn thông châu âu
  Federal Telecommunications Standards Committee (FTSC)
  Uỷ ban Tiêu chuẩn Viễn thông Liên bang
  Government Telecommunications Agency (GTA)
  Cơ quan Viễn thông Chính phủ
  Government Telecommunications Network (GTN)
  mạng viễn thông chính phủ
  Hellenic Telecommunications Organization (Greece) (OTE)
  Tổ chức viễn thông Hellenic (Hy Lạp)
  Information and Telecommunications Group (ITG)
  Nhóm Thông tin và Viễn thông
  Information Technology Advisory Experts' Group on Telecommunications (ITAEGT)
  Nhóm ITAEG về Viễn thông
  Information Technology and Telecommunications (IT&T)
  Công nghệ Thông tin và Viễn thông
  Instituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni (SuperiorInstitute for Posts and Telecommunications, Italy) (ISPT)
  Học viện Bưu chính và Viễn thông cao cấp của Italia
  Interim European Telecommunications Standard (I-ETS)
  Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu tạm thời
  Interim European Telecommunications Standard (IETS)
  Tiêu chuẩn Viễn thông tạm thời của châu Âu
  International Telecommunications Service for SP2 (ITSSP)
  Dịch vụ Viễn thông quốc tế cho các sản phẩm
  International Telecommunications Union (ITU)
  Liên Hợp Viễn Thông Quốc tế
  International Telecommunications Union (ITU)
  Liên minh Viễn thông quốc tế
  International Telecommunications User Group (INTUG)
  nhóm người dùng viễn thông quốc tế
  International Telecommunications User Group (ITUG)
  Tổ chức người sử dụng Viễn thông quốc tế
  Interregional Telecommunications Standard Conference (ITSC)
  hội nghị về tiêu chuẩn viễn thông liên khu vực
  Inward Wide Area Telecommunications Service (INWATS)
  dịch vụ viễn thông diện rộng hướng nội
  ITU Telecommunications Standardization (ITU-TS)
  Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của ITU
  ITU Telecommunications Standardization Board (ITU-TSB)
  Uỷ ban Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của ITU
  Kingston Telecommunications Laboratories (UK) (KTL)
  Các phòng thí nghiệm viễn thông Kingston (Anh)
  Long Distance Message Telecommunications Service (LDMTS)
  dịch vụ viễn thông nhắn tin đường dài
  Ministry of Posts and Telecommunications (MPT)
  Bộ Bưu chính, Viễn thông
  Multi User Telecommunications OUtlet (MUTO)
  đầu ra viễn thông nhiều người dùng
  Multi-Line Telecommunications System (MLTS)
  các hệ thống viễn thông nhiều đường dây
  Multi-User Telecommunications Outlet Assemblies (MUTOA)
  các tập hợp đầu ra viễn thông đa người dùng
  National Association of state telecommunications Directors (NASTD)
  hiệp hội quốc gia của các giám đốc viễn thông các bang
  National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC)
  Hội đồng tư vấn Viễn thông An toàn quốc gia
  National Telecommunications Limited (NTL)
  viễn thông quốc gia hữu hạn
  Norme Europeenne de Telecommunication (EuropeanTelecommunications Standards) (NET)
  Các tiêu chuẩn viễn thông châu Âu
  Norwegian Telecommunications Regulatory Authority (NTRA)
  Cơ quan điều hành viễn thông Na uy
  Operations and Maintenance for Telecommunications Networks (OMTN)
  hoạt động khai thác và bảo dưỡng cho các mạng viễn thông
  Pacific Telecommunications Council (conferenceheld annually in Hawaii) (PTC)
  Hội đồng Viễn thông Thái Bình Dương (hội nghị hàng năm được tổ chức tại Hawaii)
  Personal Telecommunications Assistant (PTA)
  trợ lý viễn thông cá nhân
  Personal Wireless Telecommunications (PWT)
  viễn thông vô tuyến cá nhân
  Private Telecommunications Network Exchange (PTNX)
  tổng đài mạng viễn thông riêng
  Private Trans Atlantic Telecommunications (PTAT)
  Công ty viễn thông xuyên Đại Tây Dương tư nhân
  Public Basic Telecommunications Services (PBTS)
  các dịch vụ viễn thông cơ bản công cộng
  Public Telecommunications Number (PTN)
  số gọi viễn thông công cộng
  Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications (QUEST)
  chất lượng tuyệt hảo dành cho các nhà cung ứng viễn thông
  Queued Telecommunications Access Method (QTAM)
  phương pháp truy nhập viễn thông kiểu xếp hàng
  Regional Telecommunications Management (RTM)
  Quản lý Viễn thông khu vực
  Steering Committee on Telecommunications (SCOT)
  Ban chỉ đạo Viễn thông
  TCAM (telecommunicationsaccess method)
  phương pháp truy cập viễn thông
  TDD (telecommunicationsdevice for the deaf)
  thiết bị viễn thông dành cho người điếc
  Telecommunications Access Method (SNA) (TCAM)
  Phương pháp truy nhập viễn thông (SNA)
  telecommunications access method (TTCAM)
  phương pháp truy cập viễn thông
  telecommunications administration
  quản trị viễn thông
  Telecommunications Administrations Centre (Finland) (TAC)
  Trung tâm quản trị Viễn thông (Phần Lan)
  Telecommunications Advisory Committee (TAAC)
  Uỷ ban Tư vấn Viễn thông
  Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON)
  Cân đối giữa Viễn thông và giao thức Internet trên các mạng
  Telecommunications Authority of Singapore (TAS)
  Nhà quản lý Viễn thông Singapore
  Telecommunications Bonding Backbone (TBB)
  mạng xương sống gắn kết viễn thông
  telecommunications carrier (PTT)
  hãng viễn thông
  Telecommunications Control Unit (SNA) (TCU)
  Khối điều khiển viễn thông (SNA)
  Telecommunications Device For The Deaf (TDD)
  thiết bị viễn thông cho người điếc
  telecommunications engineering
  kỹ thuật viễn thông
  Telecommunications Grounding Busbar (TGB)
  thanh dẫn tiếp đất của viễn thông
  Telecommunications Industry Abstract Service (TIA)
  Dịch vụ trừu tượng của Công nghệ viễn thông
  Telecommunications Industry Association (TIA)
  hiệp hội công nghiệp viễn thông
  Telecommunications Industry Association (UK) (TIA)
  Hiệp hội Công nghệ Viễn thông (Anh)
  Telecommunications Industry forum (TCIF)
  Diễn đàn Công nghiệp Viễn thông
  Telecommunications Industry Liaison Unit (FBI) (TILU)
  đơn vị liên lạc của công nghiệp viễn thông (FBI)
  Telecommunications Information Networking Architecture (TINA)
  Kiến trúc nối mạng thông tin của Viễn thông
  telecommunications line
  đường truyền viễn thông
  Telecommunications Main Grounding Busbar (TMGB)
  Thanh tiếp đất chính của Viễn thông
  telecommunications management network
  mạng quản trị viễn thông
  Telecommunications Management Network (TMN)
  mạng quản lý viễn thông
  Telecommunications Managers Association (UK) (TMA)
  Hiệp hội các nhà quản lý viễn thông (Anh)
  Telecommunications Message Switcher (TMS)
  Bộ chuyển mạch tin báo Viễn thông
  telecommunications network
  mạng viễn thông
  Telecommunications Network (TELNET)
  mạng viễn thông
  Telecommunications Networks (TCN)
  Các mạng Viễn thông
  Telecommunications Research and Action Center (TRAC)
  Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Viễn thông
  telecommunications standard
  chuẩn viễn thông
  Telecommunications Standardization Sector (ITU-T) (TSS)
  Ban Tiêu chuẩn hóa Viễn thông (ITU-T)
  Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM)
  sách tham khảo tiêu chuẩn viễn thông
  Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS)
  hệ thống viễn thông giữa chuyến bay và mặt đất
  The Association of the European Telecommunications and Professional Electronics Industry (ECTEL)
  Hiệp hội công nghiệp Điện tử chuyên nghiệp và Viễn thông châu Âu
  TIA (TelecommunicationsIndustry Association)
  hiện hội công nghiệp viễn thông
  Trans-European Telecommunications Networks (TEN)
  Các mạng viễn thông xuyên châu Âu
  TTC (TelecommunicationsTechnical Committee)
  ủy ban kỹ thuật viễn thông
  UMTS (universalmobile telecommunications system)
  hệ thống viễn thông di động đa năng
  Union Internationale des telecommunications (ITU-Geneva) (UIT)
  Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU-Geneva)
  Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
  các hệ thống viễn thông di động toàn cầu
  universal personal telecommunications
  viễn thông cá nhân đa năng
  Universal Personal Telecommunications (UPT)
  viễn thông cá nhân phổ thông
  virtual telecommunications access method (VTAM)
  phương pháp truy cập viễn thông ảo
  VTAM (virtualtelecommunications access method)
  phương pháp truy cập viễn thông ảo
  Wireless Telecommunications Bureau (WTB)
  Ban Viễn thông vô tuyến
  World Telecommunications Policy Forum of ITU (WTPF)
  Diễn đàn Chính sách Viễn thông thế giới (ITU)
  World Telecommunications Standardization Assembly (ITU) (WTSA)
  Hội nghị Tiêu chuẩn hóa Viễn thông thế giới (ITU)

  Kinh tế

  cục viễn thông
  thông tin liên lạc bằng cáp
  viễn thông

  Cơ - Điện tử

  Viễn thông, sự liên lạc viễn thông

  Viễn thông, sự liên lạc viễn thông

  Xây dựng

  sự liên lạc viễn thông, sự viễn thông, sự thông tin từ xa

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành

  viễn thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X