• /in´demniti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bồi thường; tiền bồi thường
  war indemnity
  sự bồi thường chiến tranh
  Sự bảo đảm
  Sự miễn phạt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo đảm
  bảo hiểm
  contractor's indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường của người thầu khoán
  contractor's indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường của người thầu khoán
  indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường thiệt hại
  insurance indemnity
  bồi thường bảo hiểm
  insurance indemnity
  tiền bồi thường bảo hiểm
  professional indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp
  protection and Indemnity Association
  hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu
  protection and indemnity insurance
  bảo hiểm bảo hộ và bồi thường
  bảo lãnh
  counter-indemnity
  giấy bảo lãnh đối lại
  bồi khoản
  bồi thường
  cash indemnity
  tiền bồi thường
  claim for indemnity
  sự đòi bồi thường
  contract indemnity
  bồi thường hợp đồng
  contract of indemnity
  hợp đồng bồi thường
  contract of indemnity
  hợp đồng bồi thường tổn thất
  contractor's indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường của người thầu khoán
  contractor's indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường của người thầu khoán
  deed of indemnity
  chứng thư bồi thường
  demand an indemnity (to...)
  đòi bồi thường
  demand an indemnity (to...)
  yêu cầu bồi thường
  double indemnity
  sự bồi thường gấp đôi
  double indemnity clause
  điều khoản bồi thường gấp đôi
  indemnity bond
  giấy cam kết bồi thường
  indemnity bond
  giấy đảm bảo nhận bồi thường
  indemnity bond
  giấy đảm nhận bồi thường
  indemnity for defamation
  sự bồi thường tổn thất danh dự
  indemnity for risks
  sự bồi thường rủi ro
  indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường thiệt hại
  indemnity payment
  trả tiền bồi thường
  insurance indemnity
  bồi thường bảo hiểm
  insurance indemnity
  tiền bồi thường bảo hiểm
  letter of indemnity
  giấy bảo đảm bồi thường
  letter of indemnity
  giấy nhận bồi thường
  letter of indemnity
  thư bảo đảm bồi thường
  professional indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp
  protection and Indemnity Association
  hiệp hội bảo hộ và bồi thường
  protection and Indemnity clause
  điều khoản bảo hộ và bồi thường
  Protection and Indemnity Club
  hội bảo vệ và bồi thường
  protection and indemnity insurance
  bảo hiểm bảo hộ và bồi thường
  war indemnity
  tiền bồi thường (tổn thất) chiến tranh
  sự bảo kê
  sự bồi thường (tổn thất)
  indemnity for defamation
  sự bồi thường tổn thất danh dự
  tiền bồi thường
  contractor's indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường của người thầu khoán
  indemnity payment
  trả tiền bồi thường
  insurance indemnity
  tiền bồi thường bảo hiểm
  war indemnity
  tiền bồi thường (tổn thất) chiến tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X