• /,sætis'fæk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho thoả mãn, sự làm cho toại nguyện, sự làm cho vừa lòng; sự vừa lòng, sự thoả mãn, sự toại nguyện
  to give someone satisfaction
  làm cho ai vừa lòng
  he can't prove it to my satisfaction
  anh ấy không thể chứng minh điều đó cho tôi vừa lòng
  the satisfaction of one's hunger
  sự thoả mãn cơn đói của mình
  Sự trả nợ, sự bồi thường; sự hoàn thành, sự làm tròn (nhiệm vụ, yêu cầu, ước mơ..)
  the satisfaction of a hope
  sự thoả mãn một hy vọng
  the satisfaction of desire
  sự thoả mãn một ước mơ
  Điều đem lại sự hài lòng, điều đem lại niềm vui thích
  the satisfactions of doing work that one loves
  sự hài lòng làm công việc mà mình yêu thích
  Sự đền đáp; sự rửa nhục (đối với một lời nhăn mạ.. trước đây) bằng cách đấu kiếm, đấu súng tay đôi
  (tôn giáo) sự chuộc tội (của Chúa)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự đáp ứng
  sự đền đáp
  sự mãn ý
  sự thỏa mãn
  consumer satisfaction
  sự thỏa mãn của người tiêu dùng
  customer satisfaction
  sự thỏa mãn của khách hàng
  job satisfaction
  sự thỏa mãn trong nghề nghiệp
  job satisfaction
  sự thỏa mãn với việc làm
  sự vừa ý
  thỏa mãn
  consumer satisfaction
  sự thỏa mãn của người tiêu dùng
  customer satisfaction
  sự thỏa mãn của khách hàng
  job satisfaction
  sự thỏa mãn trong nghề nghiệp
  job satisfaction
  sự thỏa mãn với việc làm
  need-satisfaction selling
  cách bán đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X