• Tính từ

  (kỹ thuật) kéo thành sợi
  Or trait
  vàng kéo thành sợi
  (từ hiếm; nghĩa ít dùng) vắt sữa
  Une vache mal traite
  con bò cái vắt sữa dối

  Danh từ giống đực

  Sự kéo
  Bêtes de trait
  con vật kéo xe
  Dây kéo, dây dắt
  Les traits de la voiture
  dây kéo xe ngựa
  Vũ khí (phóng), tên (bắn)
  Lancer un trait
  bắn một phát tên
  Tia
  Trait de feu
  tia lửa sáng
  Hơi, hớp
  Boire d'un trait
  uống một hơi
  Boire à longs traits
  uống một hơi dài
  Nét (vạch, kẻ, vẽ...)
  Trait de plume
  nét bút sắt
  Dessiner au trait
  vẽ bằng nét (không đánh bóng)
  Il a les traits de son père
  nó có nét giống cha nó
  Nét đặc sắc, nét sắc sảo
  Les traits de sa nature
  những nét đặc sắc của bản chất anh ấy
  Style plein de traits sublimes
  lời văn đầy những nét sắc sảo tuyệt vời
  Nét phóng
  trait blanc de tissu imprimé
  sọc trắng trên vải màu
  à grands traits
  bằng những nét lớn, đại cương
  avoir trait à
  có quan hệ với
  d'un trait de plume
  chỉ một nét bút, viết nhanh
  faire des traits à quelqu'un
  không chung thuỷ với ai
  filer comme un train partir comme un trait
  chạy vụt đi
  pendant le train
  trong lúc đang khai thác (mỏ)
  trait de scie
  đường (vạch để) cưa
  trait d'esprit esprit
  esprit
  trait d'union
  gạch nối
  trait pour trait
  hết sức đúng, giống hệt
  copier trait pour trait
  �� chép hết sức đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X