• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sức mạnh, sức lực, sức khoẻ===== ::a man of great strength ::một ngườ...)
  ((kỹ thuật) sức bền; độ bền)
  Dòng 48: Dòng 48:
  ::[[from]] [[strength]] [[to]] [[strength]]
  ::[[from]] [[strength]] [[to]] [[strength]]
  ::thành công ngày càng tăng
  ::thành công ngày càng tăng
  -
  ::[[in]] ([[full]], [[great..]]) [[strength]]
  +
  ::[[in]] ([[full]], [[great]]..) [[strength]]
  ::với số lượng lớn
  ::với số lượng lớn

  08:02, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức mạnh, sức lực, sức khoẻ
  a man of great strength
  một người đàn ông rất khoẻ
  Sức bền
  the strength of a rope
  sức bền của một sợi dây thừng
  Độ đậm, nồng độ
  the strength of tea
  độ đậm của nước trà
  the strength of wine
  nồng độ của rượu
  Cường độ
  the strength of feeling on this issue is considerable
  cường độ cảm xúc về vấn đề này rất to lớn
  Mặt mạnh (của một người)
  tolerance is one of her many strengths
  thái độ khoan dung là một trong nhiều mặt mạnh của bà ta
  Số đầy đủ; sự đông đủ (của một tập thể...)
  they were there in great (full) strength
  họ có mặt đông đủ cả
  (quân sự) số quân hiện có
  (kỹ thuật) sức bền; độ bền
  strength of materials
  sức bền vật liệu
  on the strength of
  tin vào, cậy vào; được sự khuyến khích của; căn cứ vào, lập luận từ
  I did it on the strength of your promise
  tôi làm việc đó là tin vào lời hứa của anh
  from strength to strength
  thành công ngày càng tăng
  in (full, great..) strength
  với số lượng lớn

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chuẩn độ (dung dịch)
  nồng độ
  sức bền (vật liệu)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sức mạnh

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  độ bền
  độ dài
  độ đậm
  lực
  giới hạn bền
  cross-breaking strength
  giới hạn bền uốn
  crushing strength
  giới hạn bền nén
  flexural strength
  giới hạn bền uốn
  rupture strength
  giới hạn bền kéo
  rupture strength
  giới hạn bền lâu dài (khi thử kéo lâu)
  shearing strength
  giới hạn bền cắt
  shearing strength
  giới hạn bền trượt
  strength of extension
  giới hạn bền kéo
  tensile strength
  giới hạn bền kéo
  torsional strength
  giới hạn bền xoắn
  transverse strength
  giới hạn bền uốn ngang
  twisting strength
  giới hạn bền xoắn
  ultimate bending strength
  giới hạn bền uốn
  ultimate compressive strength
  giới hạn bền nén
  ultimate shearing strength
  giới hạn bền cắt
  ultimate strength
  giới hạn bền cực đại (lực cao nhất)
  ultimate tensile strength
  giới hạn bền đứt
  ultimate tensile strength
  giới hạn bền kéo
  upper strength limit
  giới hạn bền trên
  số lượng
  sức bền
  sức chịu
  bearing strength
  sức chịu tải
  bending strength
  sức chịu uốn
  breaking strength
  sức chịu gãy
  breaking strength
  sức chịu phá hủy
  buckling strength
  sức chịu uốn dọc
  combined bending and torsion strength
  sức chịu uốn khi xoắn
  combined strength
  sức chịu kết hợp
  combined strength
  sức chịu phức tạp
  compression strength
  sức chịu nén
  compressive strength
  sức chịu nén
  fatigue strength
  sức chịu mỏi
  nominal moment strength of a section
  sức chịu mômen danh định của một mặt cắt
  shearing strength
  sức chịu cắt
  shearing strength
  sức chịu trượt
  strength of materials
  sức chịu vật liệu
  tear-off strength
  sức chịu đứt
  tensile strength
  sức chịu đứt gãy
  tensile strength
  sức chịu kéo
  torsional strength
  sức chịu xoắn
  ultimate strength
  sức chịu tối đa

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  độ bền
  độ chặt
  nồng độ
  polluting strength
  nồng độ tạp chất
  single-strength juice
  nước ép nồng độ đồng nhất
  xu thế giá lên (thị trường cổ phiếu)

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Power, might, force, mightiness, robustness, toughness,stoutness, sturdiness, brawn, brawniness, muscle, sinew: Do youhave the strength to lift that by yourself?
  Fortitude,backbone, stamina, tenacity, tenaciousness, will-power,perseverance, persistence, resoluteness, resolution,pertinacity, nerve, grit, pluck, determination, gameness,intrepidity, firmness, stability, Colloq guts, gutsiness, spunk,US intestinal fortitude, stick-to-it-iveness: Sally was a towerof strength when I needed her the most.
  Talent, ability,aptitude, gift, strong point, asset: One of his strengths isbeing able to sight-read music.
  Concentration,concentratedness, intensity, potency: Coffee of that strengthwould keep me awake all night.
  Vigour, force, energy, power,potency, intensity: The strength of the wind was great enoughto pick up cars and toss them about. 6 durability, power,toughness, stability, reliability, resistance, solidity,stamina, ruggedness, endurance, soundness: The manufacturerclaims that his product has the strength to resist wear for ahundred years. 7 persuasiveness, cogency, weight, force,convincingness, incisiveness, soundness: There is no disputingthe strength of the argument against smoking.

  Oxford

  N.

  The state of being strong; the degree or respect in whicha person or thing is strong.
  A a person or thing affordingstrength or support. b an attribute making for strength ofcharacter (patience is your great strength).
  The number ofpersons present or available.
  A full complement (belowstrength).
  Strengthless adj. [OE strengthu f. Gmc (as STRONG)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X