• /´tʃiliη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lạnh, làm ớn lạnh
  Làm nhụt (nhuệ khí, nhiệt tình...)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự làm mát
  sự tôi lạnh

  Kỹ thuật chung

  làm lạnh
  absorption water chiller [chilling plant]
  máy làm lạnh nước kiểu hấp thụ
  absorption water chilling plant
  máy làm lạnh nước kiểu hấp thụ
  airblast chilling
  làm lạnh bằng quạt gió
  bottle chilling equipment
  thiết bị làm lạnh chai
  central chilling plant
  hệ làm lạnh trung tâm
  central chilling system
  hệ làm lạnh trung tâm
  chilling coil
  ống xoắn làm lạnh
  chilling degree
  độ làm lạnh
  chilling down operation
  quá trình làm lạnh
  chilling operation
  quá trình làm lạnh
  chilling operation
  thao tác làm lạnh
  chilling period
  chu kỳ làm lạnh
  chilling plate
  tấm làm lạnh
  chilling procedure
  phương pháp làm lạnh
  chilling range
  khoảng làm lạnh
  chilling range
  phạm vi làm lạnh
  chilling rate
  tốc độ làm lạnh
  chilling spray cycle
  chu trình làm lạnh phun
  chilling technique
  kỹ thuật làm lạnh
  chilling temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  chilling time
  thời gian làm lạnh
  chilling water
  nước làm lạnh
  complete chilling
  làm lạnh hoàn toàn
  complete cooling [chilling]
  làm lạnh hoàn toàn
  continuous chilling
  làm lạnh liên tục
  continuous chilling [refrigeration]
  sự làm lạnh liên tục
  controlled chilling
  làm lạnh được điều chỉnh
  deep chilling
  làm lạnh sâu
  fast chilling
  làm lạnh nhanh
  fluid chilling
  làm lạnh chất lỏng
  fluid cooling [chilling
  sự làm lạnh chất lỏng
  grain chilling unit
  tổ máy làm lạnh hạt giống
  ice slush chilling
  sự làm lạnh bằng cháo đá
  ice slush chilling process
  quá trình làm lạnh bằng cháo đá
  initial chilling
  làm lạnh ban đầu
  initial chilling
  làm lạnh bước đầu
  initial chilling
  làm lạnh giai đoạn đầu
  initial chilling
  sự làm lạnh ban đầu
  liquid chilling application
  ứng dụng làm lạnh chất lỏng
  original chilling
  làm lạnh ban đầu
  original chilling
  làm lạnh bước đầu
  original chilling
  làm lạnh giai đoạn đầu
  original [primary] chilling
  sự làm lạnh ban đầu
  packaged liquid chilling unit
  máy làm lạnh chất lỏng nguyên cụm
  primary chilling
  làm lạnh ban đầu
  primary chilling
  làm lạnh bước đầu
  primary chilling
  làm lạnh giai đoạn đầu
  quick chilling
  làm lạnh đột ngột
  quick chilling
  làm lạnh nhanh
  quick-chilling
  sự làm lạnh nhanh
  quick-chilling room
  buồng làm lạnh nhanh
  quick-chilling unit
  tổ máy làm lạnh nhanh
  radiant chilling
  làm lạnh bằng bức xạ
  rapid chilling
  làm lạnh đột ngột
  rapid chilling
  làm lạnh nhanh
  rapid chilling
  sự làm lạnh đột ngột
  rapid-chilling chamber
  buồng làm lạnh nhanh
  rapid-chilling room
  buồng làm lạnh nhanh
  self-contained water chiller (chillingequipment
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chilling equipment
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chilling machine
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chilling machinery
  máy làm lạnh nước độc lập
  shock chilling
  làm lạnh đột ngột
  shock chilling
  làm lạnh nhanh
  slow chilling
  làm lạnh chậm
  slow chilling (cooling)
  làm lạnh chậm
  snap chilling
  làm lạnh đột ngột
  snap chilling
  sự làm lạnh đột ngột
  speed of chilling
  tốc độ làm lạnh
  thermoelectric chilling
  làm lạnh (theo hiệu ứng) Peltier
  thermoelectric chilling
  làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric water chilling
  làm lạnh nước nhiệt điện
  thermoelectric water chilling (cooling)
  sự làm lạnh nước nhiệt điện
  water chilling
  làm lạnh nước
  water-chilling capacity
  năng suất làm lạnh nước
  water-chilling installation
  hệ (thống) làm lạnh nước
  water-chilling installation
  trạm làm lạnh nước
  water-chilling installation (plant)
  hệ thống làm lạnh nước
  water-chilling plant
  hệ (thống) làm lạnh nước
  water-chilling plant
  trạm làm lạnh nước
  sự làm lạnh
  continuous chilling [refrigeration]
  sự làm lạnh liên tục
  fluid cooling [chilling
  sự làm lạnh chất lỏng
  ice slush chilling
  sự làm lạnh bằng cháo đá
  initial chilling
  sự làm lạnh ban đầu
  original [primary] chilling
  sự làm lạnh ban đầu
  quick-chilling
  sự làm lạnh nhanh
  rapid chilling
  sự làm lạnh đột ngột
  snap chilling
  sự làm lạnh đột ngột
  thermoelectric water chilling (cooling)
  sự làm lạnh nước nhiệt điện
  sự làm nguội
  sự tôi
  tôi

  Kinh tế

  sự làm lạnh
  controlled chilling
  sự làm lạnh điều khiển
  initial chilling
  sự làm lạnh sơ bộ
  irradiation chilling of meat
  sự làm lạnh thịt bằng cách nhiệt
  quick chilling
  sự làm lạnh nhanh
  snap chilling
  sự làm lạnh tức thời

  Địa chất

  sự làm nguội, sự làm mát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X