• (đổi hướng từ Dwellings)
  /dwel/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( (thường) + in, at, near, on) ở, ngụ, ở
  to dwell in the country
  ở nông thôn
  ( + on, upon) dừng lại ở, chăm chú vào, nhấn lâu vào, day đi day lại
  to dwell on a note
  nhìn lâu vào một nốt
  to dwell on someone's mistake
  day đi day lại mãi một lỗi của ai
  Đứng chững lại trước khi vượt rào (ngựa)

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự dừng đều đặn của máy móc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự dừng (máy), phần dừng (biến dạng cam), dừng

  Cơ - Điện tử

  Sự dừng, trạng thái tĩnh, phần dừng (ở biên dạngcam)

  Cơ khí & công trình

  phần dừng (ở biên dạng cam)

  Giải thích EN: The part of a cam that allows the cam follower to remain at maximum lift for an extended period of time..

  Giải thích VN: Phần của cam cho phép bộ phận bị dẫn của cam giữ được sức nâng tối đa trong khoảng thời gian gia hạn thêm.

  Ô tô

  góc ngậm
  dwell-angle map
  bản đồ góc ngậm
  variable dwell
  kiểm soát góc ngậm
  thời gian ngậm

  Kỹ thuật chung

  ngụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X