• Thông dụng

  Danh từ.
  supposition; hyppothesis.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  assumption
  giả thuyết mặc định
  default assumption

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hypothesis
  giả thuyết Avogadro
  Avogadro's hypothesis
  giả thuyết continum
  continuum hypothesis
  giả thuyết ete
  ether hypothesis
  giả thuyết khối bốn mặt
  tetrahedron hypothesis
  giả thuyết làm việc
  working hypothesis
  giả thuyết mây bụi
  dust cloud hypothesis
  giả thuyết phổ quát
  universality hypothesis
  giả thuyết trụ dừng
  steady-state hypothesis
  giả thuyết đàn hồi dẻo
  elasto-plastic hypothesis
  giả thuyết đồng dạng
  scaling hypothesis
  sự sinh giả thuyết
  hypothesis generation
  sự tạo giả thuyết
  hypothesis generation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hypothesis
  giả thuyết cấu trúc chủ nghĩa
  structuralism hypothesis
  giả thuyết chu kỳ sống
  life cycle hypothesis
  giả thuyết công tác
  working hypothesis
  giả thuyết công tác, giả thuyết tác nghiệp
  working hypothesis
  giả thuyết mức tự nhiên
  natural rate hypothesis
  giả thuyết theo thuyết cấu trúc
  structuralist hypothesis
  giả thuyết việc làm
  working hypothesis
  giả thuyết vòng đời
  life cycle hypothesis
  sự kiểm tra các giả thuyết (trong hoạt động tiếp thị)
  hypothesis testing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X