• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Thuận lợi; lợi ích, bổ ích===== ::to do something to one's profit ::làm...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /profit/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  05:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /profit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuận lợi; lợi ích, bổ ích
  to do something to one's profit
  làm gì vì có lợi, làm gì vì thấy bổ ích cho mình
  Lợi nhuận, lời lãi; tiền lãi, tiền lời
  do something for profit
  làm cái gì vì lợi nhuận
  to make a good profit on
  kiếm được nhiều lãi trong (việc gì)
  a profit and loss account
  bản tính toán lỗ lãi
  sell at a profit
  bán có lãi

  Ngoại động từ

  Làm lợi cho, có lợi, thu lợi
  it profited him nothing
  cái đó không có lợi gì cho nó cả
  Lợi dụng (cái gì)
  ( + from something) có lời từ, được giúp đỡ bởi cái gì

  Nội động từ

  ( + by) kiếm lời, lợi dụng
  to profit by (from) something
  lợi dụng cái gì
  Có lợi, có ích, có điều kiện tốt
  it profits little to advise him
  khuyên răn nó cũng chẳng ích gì

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mặt phẳng bên

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lãi
  lời
  lợi
  lợi ích
  lợi nhuận
  above-plan profit
  lợi nhuận vượt kế hoạch
  balance profit
  lợi nhuận cân bằng
  base profit
  lợi nhuận cơ bản
  costs, overhead charges and profit
  chi phí quản lý và lợi nhuận
  excess profit
  lợi nhuận vượt mức
  excess profit
  siêu lợi nhuận
  factual profit
  lợi nhuận thực tế
  gross profit
  tổng lợi nhuận
  Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)
  lợi nhuận khai thác ròng sau khi nộp thuế
  net profit
  lợi nhuận ròng
  net profit
  lợi nhuận thuần
  net profit
  lợi nhuận thuần túy
  planned profit
  lợi nhuận (theo) kế hoạch
  profit and loss
  lợi nhuận và tổn thất
  Profit Contribution Margin (PCM)
  mức dự trữ đóng góp lợi nhuận
  profit sharing
  chia sẻ lợi nhuận
  retained profit
  lợi nhuận được giữ lại
  super normal profit
  lợi nhuận siêu thương
  thu nhập
  aggregate profit
  thu nhập chung
  tiền lãi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  danh lợi
  doanh lợi
  average rate of profit
  tỉ lệ doanh lợi bình quân
  business profit tax
  thuế doanh lợi
  economic profit
  doanh lợi thực tế
  non-profit company
  công ty phi doanh lợi
  non-profit organization
  tổ chức phi doanh lợi
  non-profit organization
  tổ chức phí doanh lợi
  private profit organization
  tổ chức doanh lợi tư nhân
  profit graph
  đồ thị doanh lợi
  profit ratio
  tỉ suất doanh lợi, lợi nhuận
  profit tax
  thuế doanh lợi
  profit-making
  có mục đích doanh lợi
  profit-making association
  hội (có mục tiêu) doanh lợi
  profit-making enterprise
  xí nghiệp doanh lợi
  profit-making organization
  tổ chức doanh lợi
  taxable profit
  doanh lợi, tiền lãi, tiền lời, lợi nhuận phải chịu thuế
  tiền lãi
  capital profit
  tiền lãi từ vốn
  surplus from profit
  tiền lãi kinh doanh
  taxable profit
  doanh lợi, tiền lãi, tiền lời, lợi nhuận phải chịu thuế
  tiền lời
  consignment profit
  tiền lời bán ký gửi
  ordinary profit
  tiền lời thường xuyên
  profit from liquidation
  tiền lời thanh lý
  profit on assets sold
  tiền lời bán tài sản
  profit on exchange
  tiền lời hối đoái
  profit upon alienation
  tiền lời chuyển nhượng
  revaluation profit
  tiền lời định giá lại
  taxable profit
  doanh lợi, tiền lãi, tiền lời, lợi nhuận phải chịu thuế
  underwriting profit
  tiền lời bảo hiểm
  windfall profit
  tiền lời bất ngờ, may rủi

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Often, profits. gross or net profit, net or Brit alsonett, return(s), gain, yield, revenue, proceeds, bottom line,surplus, excess, US take, Slang gravy, US vigorish: The profitsare down in the third quarter owing to the higher interest rate.2 advantage, avail, good, benefit, welfare, gain, value,interest, use, usefulness, Archaic or literary behoof: Let merecommend a book that you will find of some profit.
  V.
  Advance, further, be of profit to, benefit, promote,aid, help, be advantageous or of advantage, serve, avail,improve: A few lessons from the club professional could profityour golf game. 4 Often, profit from. take advantage of, use,turn to advantage or account, exploit, utilize, make (good) useof, make capital (out) of, capitalize on, maximize, make themost of, Slang cash in on: I hope you profit from theexperience.
  Clear, realize, earn, gain, Colloq make akilling, clean up, rake it in, make a bundle or a packet:Ernestine profited to the tune of œ100,000 on the sale of herhouse.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  An advantage or benefit.
  Financial gain;excess of returns over outlay.

  V. (profited, profiting) 1tr. (also absol.) be beneficial to.

  Intr. obtain an advantageor benefit (profited by the experience).
  At a profit withfinancial gain. profit and loss account an account in whichgains are credited and losses debited so as to show the netprofit or loss at any time. profit margin the profit remainingin a business after costs have been deducted. profit-sharingthe sharing of profits esp. between employer and employees.profit-taking the sale of shares etc. at a time when profit willaccrue.
  Profitless adj. [ME f. OF f. L profectus progress,profit f. proficere profect- advance (as PRO-(1), facere do)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X