• /´bounəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền thưởng
  Lợi tức chia thêm (cho người có cổ phần; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho người có bảo hiểm)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoản tăng

  Kỹ thuật chung

  lợi tức chia thêm
  phần thưởng
  sự tăng
  thù lao
  tiền hoa hồng
  lease bonus
  tiền hoa hồng thuê nhượng

  Kinh tế

  cổ tức chia thêm
  bonus account
  tài khoản cổ tức chia thêm
  hoa hồng (tiền thưởng công, thù lao)
  tăng khoản lương bổng
  tiền phụ trách chức vụ
  tiền bớt
  tiền lãi cổ phần
  tiền thưởng
  accident reductions bonus
  tiền thưởng giảm bớt tai nạn
  bonus account
  tài khoản tiền thưởng
  bonus for plan over-fulfilment
  tiền thưởng vượt mức kế hoạch
  bonus to directors
  tiền thưởng cho ủy viên quản trị
  bonus to officers
  tiền thưởng cho các viên chức
  cash bonus
  tiền thưởng bằng tiền mặt
  compound bonus
  tiền thưởng kép
  compound bonus
  tiền thưởng kép (bảo hiểm)
  contract bonus system
  chế độ tiền thưởng nhận thầu
  December Bonus
  tiền thưởng cuối năm
  efficiency bonus
  tiền thưởng hiệu quả
  efficiency bonus
  tiền thưởng năng suất
  Emerson Bonus System
  Chế độ Tiền thưởng Emerson
  employee bonus
  tiền thưởng công nhân viên chức
  end-of-year bonus
  tiền thưởng cuối năm
  export bonus
  tiền thưởng xuất khẩu
  fidelity bonus
  tiền thưởng lòng trung thực
  flat rate bonus
  tiền thưởng đồng mức
  import bonus
  tiền thưởng nhập khẩu
  incentive bonus
  tiền thưởng khích lệ
  incentive bonus
  tiền thưởng kích lệ
  incentive bonus
  tiền thưởng năng suất
  insurance bonus
  tiền thưởng bảo hiểm
  interim bonus
  tiền thưởng tạm thời
  loyalty bonus
  tiền thưởng lòng chung thủy
  merit bonus
  tiền thưởng công trạng
  merit bonus
  tiền thưởng năng suất
  no-claim bonus
  tiền thưởng (do) không đòi bồi thường
  no-claim bonus
  tiền thưởng không đòi bồi thường
  output bonus
  tiền thưởng sản lượng
  performance-related bonus
  tiền thưởng năng suất
  performance-related bonus
  tiền thưởng theo năng suất
  premium bonus
  tiền thưởng tiết kiệm thời gian
  premium bonus
  tiền thưởng vượt mức
  premium bonus
  tiền thưởng vượt mức, vượt kế hoạch
  production bonus
  chế độ tiền thưởng sản xuất
  production bonus
  tiền thưởng năng suất
  production bonus
  tiền thưởng theo sản phẩm
  productivity bonus
  tiền thưởng năng suất
  reversionary bonus
  tiền thưởng chia thêm trả sau
  sector bonus
  tiền thưởng theo chặng
  seniority bonus
  tiền thưởng thâm niên
  simple bonus
  tiền thưởng đơn
  special bonus
  tiền thường đặc biệt
  special bonus
  tiền thưởng đặc biệt
  task bonus
  tiền thưởng hoàn công
  terminal bonus
  tiền thưởng cuối kỳ
  time saving bonus
  tiền thưởng tiết kiệm thời gian
  time saving bonus
  tiền thưởng vượt mức thời gian
  year-end bonus
  tiền thưởng cuối năm
  tiền trả thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X