• /´greiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoà nhã, lịch thiệp
  the interpreters of this hotel are always gracious to foreign tourists
  các cán bộ thông dịch của khách sạn này luôn hoà nhã với du khách nước ngoài
  Tử tế, tốt bụng
  it was gracious of her to come
  cô ấy đã có lòng tốt đến dự
  Từ bi, nhân từ; độ lượng, khoan dung
  Buddha is gracious to any penitent sinner
  Đức Phật từ bi hỉ xả đối với bất cứ kẻ nào lầm lỗi mà biết ăn năn sám hối

  Thán từ

  Gracious me!; good gracious! trời!, trời ơi!, chao ôi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X