• =====/ru:t/===== (BE)

  Thông dụng

  Danh từ

  Tuyến đường; lộ trình; đường đi
  on route
  trên đường đi
  bus route
  tuyến đường xe buýt
  (quân sự) lệnh hành quân (như) raut
  column of route
  đội hình hành quân
  to give the route
  ra lệnh hành quân
  to get the route
  nhận lệnh hành quân

  Ngoại động từ

  Gửi (hàng hoá) theo một tuyến đường nhất định

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hành trình, lộ trình, đường truyền

  Ô tô

  theo tuyến đường

  Toán & tin

  dây truyền (sản xuất)

  Xây dựng

  dây chuyền (sản xuất)
  đường chạy (cho từng số tầu điện hoặc xe buýt)

  Kỹ thuật chung

  con đường
  khoảng truyền
  định tuyến
  dynamic route
  định tuyến động
  Multicast MLS-Route Processor (MMLS-RP)
  Bộ xử lý định tuyến -chuyển mạch đa lớp (MLS) phát đa phương
  Multiservice Route Processor (MRP)
  Bộ xử lý định tuyến đa dịch vụ (Bộ định tuyến cho phép mang lưu lượng thoại qua một mạng IP)
  overflow route
  định tuyến tràn
  Route Designator Field (RDF)
  trường bộ chỉ định tuyến
  route location
  sự định tuyến
  Route Server Functional Group (ATM) (RSFG)
  nhóm chức năng của server định tuyến
  Routing Information Indicator (SourceRoute Bridging) (RII)
  Phần tử chỉ thị thông tin định tuyến (Bắc cầu hành trình nguồn)
  Signalling Route Set Congestion Control (SRCC)
  kiểm soát tắc nghẽn thiết lập định tuyến báo hiệu
  Signalling Route Set Test Control (RSRT)
  kiểm soát đo thử thiết lập định tuyến báo hiệu
  staking of route location
  sự xác định tuyến đường
  định vị
  đường
  aeronautical route chart
  bản đồ dẫn đường hàng không
  air flow route
  đường chuyền động không khí
  air flow route
  đường chuyển động không khí
  air route
  đường hàng không
  air route facilities
  phương tiện tuyến đường bay
  air route surveillance radar (ARSR)
  rađa theo dõi tuyến đường bay
  aircraft flying en-route
  máy bay trên đường đi
  alternate route
  đường thay thế
  alternate route
  đường truyền thay thế
  alternate route
  đường vòng
  Alternate Route Selection (ARS)
  chọn đường luân phiên
  automatic route cancellation
  giải khóa đường chạy tự động
  automatic route setting
  thiết lập đường chạy tự động
  branching of route
  sự phân tuyến (đường)
  by pass route
  đường tròn
  by pass route
  đường vành đai
  cancel a route
  hủy bỏ đường chạy
  cancellation of the route
  việc hủy bỏ đường chạy
  default route
  đường truyền mặc định
  detour route
  đường tránh
  exit route
  đường thoát cấp cứu
  explicit route
  đường truyền tường minh
  explicit route length
  độ dài đường truyền rõ ràng
  extended route
  đường mở rộng
  extended route
  đường truyền mở rộng
  final route
  đường chọn cuối
  final route
  đường cuối
  first choice route
  đường chọn trước tiên
  first choice route
  đường trực tiếp
  Flexible Route Selection (FRS)
  chọn đường linh hoạt
  free route
  đường tải rỗi
  geometric elements of route
  các phần của tuyến đường
  geometric elements of route
  các yếu tố của tuyến đường
  high usage route
  đường chọn trước tiên
  high usage route
  đường sử dụng nhiều
  high usage route
  đường trực tiếp
  hill-side route
  đường dốc núi
  last choice route
  đường chọn cuối
  last choice route
  đường chọn cuối cùng
  last choice route
  đường cuối
  main route
  đường chính
  message route
  đường thông báo
  Most Economic Route Selection (MERS)
  chọn đường đi kinh tế nhất
  multiple route system
  hệ thống nhiều đường
  optimal route
  đường tối ưu
  overflow route
  tìm đường tràn
  primary extended route
  đường truyền mở rộng chính
  radio-relay route
  đường chuyển tiếp vệ tinh
  regional and domestic air route area
  khu vực có đường bay vùng và quốc gia
  REX (routeextension)
  sự mở rộng đường truyền
  road route
  tuyến đường (bộ)
  route (packetmode services)
  đường kênh dịch vụ theo kiểu gói
  route congestion
  sự tắc nghẽn đường truyền
  route description
  sự mô tả đường bay
  Route Descriptor (RD)
  bộ mô tả hành trình, đường đi
  route extension
  sự mở rộng đường truyền
  route familiarization flight
  chuyến bay làm quen tuyến đường
  route group
  chùm tia đường cực
  route guidance by radio
  sự dẫn đường bằng vô tuyến
  route layout
  sơ đồ hệ thống đường
  route locking block
  khóa đường chạy
  route locking relay
  rơle khóa đường chạy
  route map
  bản đồ đường sá
  route map
  bản đồ tuyến đường
  route occupation
  chiếm dụng đường chạy
  route protection
  phòng vệ đường chạy
  route reference point
  điểm khống chế tuyến đường
  route release
  giải khóa đường chạy
  route selection control vector (RSCV)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  route selection service
  dịch vụ chọn đường tải
  route selection services
  các dịch vụ chọn đường truyền
  Route Selection Services (RSS)
  các dịch vụ chọn đường
  route selector
  bộ chọn đường truyền
  route table generator (RTG)
  bộ tạo bảng đường truyền
  route table generator (RTG)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  route traverse
  sự đo đạc tuyến đường
  RSCV (routeselection control vector)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  RSS (routeselection service)
  các dịch vụ chọn đường truyền
  RTG (routetable generator)
  bộ tạo bảng đường truyền
  RTG (routetable generator)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  sea route
  đường biển
  sea route
  đường giao thông trên biển
  sea route
  tuyến đường biển
  second choice route
  đường chọn lần hai
  Self healing alternate route protection (SHARP)
  bảo vệ đường thay thế tự phục hồi
  shipping route
  đường dây hàng hải
  shipping route
  tuyến đường biển
  shortest route problem
  bài toán đường đi ngắn nhất
  shortest route program
  chương trình nghiên cứu tuyến đường
  shortest route programme
  chương trình nghiên cứu tuyến đường
  signaling massage route
  tuyến đường của báo hiệu
  signaling massage route
  tuyến đường của thông điệp
  signaling route (No.6)
  đường kênh báo hiệu số 6
  signaling route set (No.6)
  tập hợp các đường báo hiệu số 6 (No.6)
  Signalling - Route - Set - Congestion Test Control (RCAT)
  kiểm soát đo thử nghẽn xác lập đường báo hiệu
  Source Route Bridging (SRB)
  cầu nối đường nguồn
  Source Route Transport (TokenRing) (SRT)
  Chuyển tải đường nguồn (Teken Ring )
  Source-Route Translational Bridging (SRTLB)
  bắc cầu dịch chuyển đường nguồn
  staking of route location
  sự xác định tuyến đường
  television route
  đường truyền hình điện thoại
  transmission route
  đường dẫn
  transmission route
  đường truyền
  transportation route
  đường giao thông
  tunnel route
  đường hầm xuyên núi
  tunnel route
  đường tunen
  valley route
  đường thung lũng
  variable route sign
  ký hiệu tuyến đường biến đổi
  virtual route
  đường ảo
  virtual route (VR)
  đường truyền ảo
  virtual route identifier (VRID)
  ký hiệu nhận dạng đường truyền ảo
  virtual route selection exit routine
  thủ tục thoát lựa chọn đường truyền ảo
  virtual route sequence number
  số hiệu dãy đường truyền ảo
  VR (virtualroute)
  đường truyền ảo
  VRID (virtualroute identifier)
  bộ nhận dạng đường truyền ảo
  zigzag route
  đường hình chữ chi
  đường chạy
  automatic route cancellation
  giải khóa đường chạy tự động
  automatic route setting
  thiết lập đường chạy tự động
  cancel a route
  hủy bỏ đường chạy
  cancellation of the route
  việc hủy bỏ đường chạy
  route locking block
  khóa đường chạy
  route locking relay
  rơle khóa đường chạy
  route occupation
  chiếm dụng đường chạy
  route protection
  phòng vệ đường chạy
  route release
  giải khóa đường chạy
  đường đi
  aircraft flying en-route
  máy bay trên đường đi
  Most Economic Route Selection (MERS)
  chọn đường đi kinh tế nhất
  Route Descriptor (RD)
  bộ mô tả hành trình, đường đi
  shortest route problem
  bài toán đường đi ngắn nhất
  đường truyền

  Giải thích VN: Là một lớp đối tượng trong ARC/INFO, là một phần của mô hình dữ liệu route-system dùng để biểu diễn đối tượng đường. Routes dựa cơ sở trên lớp đường và được định nghĩa như một tập hợp có tổ chức các đoạn cắt. Bởi vì đoạn cắt là một phần của một đường được sử dụng trong route, nên route không bắt đầu và kết thúc tại các nút. Bảng thuộc tính route (RAT) lưu các thuộc tính route. Xem thêm route-system và route measure.

  alternate route
  đường truyền thay thế
  default route
  đường truyền mặc định
  explicit route
  đường truyền tường minh
  explicit route length
  độ dài đường truyền rõ ràng
  extended route
  đường truyền mở rộng
  primary extended route
  đường truyền mở rộng chính
  REX (routeextension)
  sự mở rộng đường truyền
  route congestion
  sự tắc nghẽn đường truyền
  route extension
  sự mở rộng đường truyền
  route selection control vector (RSCV)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  route selection services
  các dịch vụ chọn đường truyền
  route selector
  bộ chọn đường truyền
  route table generator (RTG)
  bộ tạo bảng đường truyền
  route table generator (RTG)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  RSCV (routeselection control vector)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  RSS (routeselection service)
  các dịch vụ chọn đường truyền
  RTG (routetable generator)
  bộ tạo bảng đường truyền
  RTG (routetable generator)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  television route
  đường truyền hình điện thoại
  virtual route (VR)
  đường truyền ảo
  virtual route identifier (VRID)
  ký hiệu nhận dạng đường truyền ảo
  virtual route selection exit routine
  thủ tục thoát lựa chọn đường truyền ảo
  virtual route sequence number
  số hiệu dãy đường truyền ảo
  VR (virtualroute)
  đường truyền ảo
  VRID (virtualroute identifier)
  bộ nhận dạng đường truyền ảo
  lộ trình

  Giải thích VN: Là một lớp đối tượng trong ARC/INFO, là một phần của mô hình dữ liệu route-system dùng để biểu diễn đối tượng đường. Routes dựa cơ sở trên lớp đường và được định nghĩa như một tập hợp có tổ chức các đoạn cắt. Bởi vì đoạn cắt là một phần của một đường được sử dụng trong route, nên route không bắt đầu và kết thúc tại các nút. Bảng thuộc tính route (RAT) lưu các thuộc tính route. Xem thêm route-system và route measure.

  hành trình
  Route Descriptor (RD)
  bộ mô tả hành trình, đường đi
  Route Processor (RP)
  bộ xử lý hành trình
  route sheet
  bảng hành trình
  Route/Switch Processor (RSP)
  Bộ xử lý chuyển mạch/Hành trình
  Routing Information Indicator (SourceRoute Bridging) (RII)
  Phần tử chỉ thị thông tin định tuyến (Bắc cầu hành trình nguồn)
  Signalling Route Management (SRM)
  quản lý hành trình báo hiệu
  Switch Route Processor (SRP)
  bộ xử lý hành trình chuyển mạch
  Virtual route Reset Window Indicator (RWI)
  phần tử chỉ thị cửa sổ tái xác lập hành trình ảo

  Kinh tế

  chuyển đi các nơi (báo, thư...)
  chuyển tới (thư từ...)
  định lộ trình
  định tuyến đường
  đường đi
  buyer's right to route
  quyền chỉ định đường đi của bên mua
  deviation from voyage route
  sự đổi đường đi (của tàu)
  en route
  trên đường đi
  phân chọn (bưu phẩm) theo đường để chuyển đi
  tuyến đường
  contractual route
  tuyến đường biển theo quy định hợp đồng
  indirect route
  tuyến đường gián tiếp
  transport route
  tuyến đường vận tải
  triangle route
  tuyến đường tam giác
  tuyến đường (máy bay, tàu, xe buýt...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X