• /¸indi´tə:minit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô định, vô hạn
  an indeterminate sentence of imprisonment
  án tù vô kỳ hạn
  Không rõ, lờ mờ, mập mờ, mơ hồ
  indeterminate result
  kết quả mơ hồ
  Không quyết định, không quả quyết, do dự, lưỡng lự
  (toán học) vô định
  indeterminate equation
  phương trình vô định

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không xác định, vô định, vô hạn

  Cơ - Điện tử

  (adj) không xác định, vô định

  Kỹ thuật chung

  bất định
  indeterminate line of curvature
  tuyến độ cong bất định
  indeterminate truss
  vì kèo bất định
  không chính xác
  không xác định
  indeterminate error
  sai số không xác định
  siêu tĩnh
  analysis of indeterminate structures
  sự tính toán kết cấu siêu tĩnh
  externally indeterminate
  siêu tĩnh ngoài
  externally indeterminate
  siêu tĩnh ngoại
  indeterminate beam
  dầm siêu tĩnh
  indeterminate frame
  khung siêu tĩnh
  indeterminate structure
  cấu trúc siêu tĩnh
  indeterminate structure
  kết cấu siêu tĩnh
  internally indeterminate
  siêu tĩnh nội
  internally indeterminate
  siêu tĩnh trong
  multiple indeterminate
  có bậc siêu tĩnh cao
  multiple indeterminate
  siêu tĩnh bậc cao
  statically indeterminate beam
  dầm siêu tĩnh
  statically indeterminate force
  lực siêu tĩnh
  statically indeterminate frame
  hệ khung siêu tĩnh
  statically indeterminate framed system
  hệ khung siêu tĩnh
  statically indeterminate problem
  bài toán siêu tĩnh
  statically indeterminate structure
  kết cấu siêu tĩnh
  statically indeterminate system
  hệ siêu tĩnh
  statically indeterminate truss
  giàn siêu tĩnh
  three-fold statically indeterminate
  siêu tĩnh bậc ba
  vô định
  indeterminate analysis
  giải tích vô định
  indeterminate coefficient
  hệ số vô định
  indeterminate equation
  phương trình vô định
  indeterminate form
  dạng vô định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X