• /´mɔdjulə/

  Toán & tin

  mođula
  elliptic modular function
  hàm mođula eliptic
  elliptic modular function
  hàm mođula elliptic
  full uni-modular group
  nhóm đơn mođula đầy đủ
  modular form
  dạng mođula
  modular group
  nhóm mođula
  modular invariant
  bất biến mođula
  modular lattice
  dàn mođula
  modular space
  không gian mođula
  modular surface
  mặt mođula
  modular system
  hệ mođula
  non-modular space
  không gian không mođula
  semi-modular lattice
  dàn nửa mođula
  theo mô đun
  modular programming
  lập trình theo mô đun

  Kỹ thuật chung

  khối kết cấu
  đồng dư
  modular arithmetic
  số học đồng dư
  môđun
  composition modular grid
  lưới tổ hợp môđun
  modular axis
  trục môđun
  modular basic coordinating
  kích thước chính điều hợp môđun
  modular brick
  gạch (đảm bảo) môđun
  modular building unit
  cấu kiện nhà theo môđun
  modular circuit
  mạch môđun
  modular component
  thành phần Môđun
  modular conception
  nguyên lý cấu trúc môđun
  modular condenser
  bình ngưng môđun
  modular construction
  chế tạo theo kiểu môđun
  modular coordinating
  sự điều hợp môđun
  modular coordinating height of floor
  chiều cao phối hợp môđun của tầng nhà
  modular coordinating height of storey
  chiều cao phối hợp môđun của tầng nhà
  modular coordinating line
  đường điều hợp môđun
  modular coordinating space
  khoảng điều hợp môđun
  modular coordination
  sự điều hợp môđun
  modular coordination
  sự phối hợp theo môđun
  modular coordination pitch
  khoảng độ ngang điều hợp môđun
  modular coordination plane
  mặt phẳng điều hợp môđun
  modular critical coordinating dimension
  kích thước tới hạn điều hợp môđun
  modular design
  sự thiết kế theo môđun
  modular design
  thiết kế theo môđun
  modular design method
  phương pháp thiết kế theo môđun
  modular dimension
  kích thước môđun
  modular dimension range
  dãy kích thước môđun
  modular dimension range
  sự phân cấp kích thước môđun
  modular dimensional coordination
  sự điều hợp kích thước môđun
  modular dimensional coordination
  sự môđun hóa kích thước
  modular dimensional series
  dãy môđun kích thước
  modular element
  bộ phận theo hệ môđun
  modular element
  chi tiết theo hệ môđun
  modular field
  trường mođun
  modular grid
  lưới môđun
  modular house
  nhà xây dựng theo môđun
  modular input-output system-MIOS
  môđun đầu vào đầu ra
  modular line
  đường trục môđun
  modular programming
  lập chương trình theo môđun
  modular programming
  lập trình mođun
  modular size
  kích thước theo môđun
  modular structure
  cấu trúc môđun
  modular unit
  cấu kiện theo môđun
  modular unit
  gạch papanh theo môđun
  modular unit
  môđun đơn vị
  modular zero dimension
  kích thước môđun không
  modular zero dimension
  kích thước môđun zero
  nominal modular dimension
  kích thước môđun danh nghĩa
  positioning relative to modular reference axis
  sự lập quan hệ (tương quan) với trục định vị môđun
  preferable modular dimension
  kích thước môđun ưu tiên
  space modular grid
  lưới môđun không gian
  three-dimensional system of modular planes
  hệ không gian các mặt phẳng môđun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X