• (đổi hướng từ Requests)
  /ri'kwest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị
  to do something at (by) someone's request
  làm việc gì theo lời thỉnh cầu của ai
  to be in request; to come into request
  được hỏi mua rất nhiều

  Ngoại động từ

  Thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị
  visitors are requested not to touch the exhibits
  yêu cầu khách đến tham quan không sờ vào hiện vật trưng bày
  to request something of someone
  thỉnh cầu việc gì với người nào
  to request somebody's presence
  kính mời ai đến dự (buổi lễ)
  to request somebody's company
  kính mời ai đến dự (tiệc...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhắc
  vấn tin

  Xây dựng

  thỉnh cầu
  interrupt request line
  đường thỉnh cầu ngắt

  Kỹ thuật chung

  hỏi
  đặt mua
  đề nghị
  request for supply
  giấy đề nghị mua vật tư
  sự hỏi
  sự truy vấn
  sự vấn tin
  sự yêu cầu

  Kinh tế

  đơn thỉnh cầu
  đơn xin
  nhu cầu
  sự cần
  sự xin
  thỉnh cầu
  comply with a request (to...)
  đồng ý làm theo lời thỉnh cầu
  request note
  phiếu thỉnh cầu
  xin
  yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X