• (đổi hướng từ Revolts)
  /ri'voult/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa, cuộc nổi loạn
  to rise in revolt against...
  nổi lên chống lại...
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự ghê tởm
  in revolt
  tình trạng đã nổi loạn
  the people broke out/rose in revolt
  dân chúng đã nội dậy/nổi loạn

  Nội động từ

  Nổi dậy, khởi nghĩa, nổi loạn (chống lại nhà cầm quyền)
  people revolted against their wicked rulers
  nhân dân nổi lên chống lại bọn cầm quyền độc ác

  Ngoại động từ

  Làm ghê tởm, làm chán ghét
  his conscience revolts at the crime
  tội ác đó làm cho lương tâm anh ta ghê tởm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quay tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X