• /ˈsaɪzmɪk , ˈsaɪsmɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác seismal

  Như seismal

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa chấn
  pathof seismic waves
  đường truyền sóng địa chấn
  seismic acceleration coefficient
  hệ số gia tốc địa chấn
  seismic apparatus
  cáp địa chấn
  seismic cable
  máy địa chấn
  seismic circular slide rule
  thước tính địa chấn kiểu dĩa
  seismic constant
  hằng số địa chấn
  seismic crew
  đội địa chấn
  seismic detector
  bộ dò địa chấn
  seismic detector
  máy dò địa chấn
  seismic disturbance
  nhiễu loạn địa chấn
  seismic exploration
  sự thăm dò địa chấn (tìm mỏ)
  seismic exploration
  thăm dò bằng địa chấn
  seismic instrument
  thiết bị địa chấn
  seismic line
  đường địa chấn
  seismic origin
  nguồn địa chấn
  seismic path
  quãng đường địa chấn
  seismic procedure
  phương pháp địa chấn
  seismic prospecting
  sự thăm dò địa chấn
  seismic prospection
  sự thăm dò địa chấn
  seismic recording cab
  phòng ghi địa chấn
  seismic reflection method
  phương pháp địa chấn phản xạ
  seismic refraction method
  phương pháp địa chấn khúc xạ
  seismic sea wave
  sóng địa chấn biển
  seismic shooting
  sự nổ mìn địa chấn
  seismic survey
  sự khảo sát địa chấn
  seismic wave
  sóng địa chấn
  địa chất
  động đất
  interlocking seismic recording
  sự ghi động đất liên tục
  reflection of seismic waves
  phản xạ sóng động đất
  seismic analysis
  sự phân tích động đất
  seismic basin intensity
  cường độ cơ bản động đất
  seismic block
  khối động đất
  seismic building code
  quy phạm nhà chống động đất
  seismic center
  tâm động đất
  seismic damage
  thiệt hại do động đất
  seismic design
  thiết kế chịu động đất
  seismic design
  thiết kế động đất
  seismic design intensity
  cường độ thiết kế động đất
  seismic dispersion
  phân tán động đất
  seismic district
  khu động đất
  seismic district
  vùng động đất
  seismic effects
  tác động (của) động đất
  seismic exploration
  sự thăm dò động đất
  seismic focus
  trung tâm động đất
  seismic force
  lực động đất
  seismic forces
  lực động đất
  seismic hook
  móc chống động đất
  seismic intensity
  cấp động đất
  seismic intensity
  cường độ động đất
  seismic load
  tải trọng do động đất
  seismic load
  tải trọng động đất
  seismic magnitude
  cấp động đất
  seismic origin
  nguồn gốc động đất
  seismic phenomenon
  hiện tượng động đất
  seismic planning
  quy hoạch chống động đất
  seismic prospecting
  sự thăm dò động đất
  seismic ray
  tia động đất
  seismic record
  sự ghi động đất
  seismic reflection
  phản xạ động đất
  seismic region
  vùng động đất
  seismic resistance
  sự chống động đất
  seismic resistance
  tính chịu động đất
  seismic scale
  quy mô động đất
  seismic stability
  độ ổn định (chịu) động đất
  seismic structures
  kết cấu chống động đất
  seismic test
  thử chịu động đất
  seismic wave
  sóng động đất
  seismic wave receiver
  máy ghi sóng động đất
  seismic zone
  vành đai động đất
  seismic zone
  vùng động đất
  seismic zoning
  sự phân vùng động đất
  seismic-resistant
  chống động đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X