• Thông dụng

  Động từ

  To pluck
  bật dây đàn
  to pluck the strings (of a musical instrument)
  bật dây cao su
  to pluck an elastic
  To recoil, to rebound
  xo bật mạnh
  the spring rebounded with force
  cuốc vào đất cứng lưỡi cuốc bật trở lại
  under the impact with the hard ground, the hoe-blade recoiled
  To spring, to burst
  cây bật chồi
  the tree is springing buds, buds are bursting on the tree
  thúng bật cạp
  the basket has burst its rim
  ngồi bật dậy
  to sit up like a spring
  ngã bật máu tươi
  he fell and blood sprang from his wound
  To burst out
  bật cười
  to burst out laughing
  cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc
  to bite one's lips not to burst out into tears
  To switch on
  bật đèn điện
  to switch on an electric light
  bật đèn pha
  to switch on the headlights
  To strike
  bật ra sáng kiến
  to strike upon an innovation
  bật bật lửa
  to strike a lighter
  bão bật gốc cây
  the storm struck up the tree by the roots
  To bring out
  màu sắc nổi bật
  the colours were brought out
  cái bóng in bật trên nền trời
  the shadow was brought out against the sky
  nêu bật các khía cạnh của vấn đề
  to bring out the various aspects of the problem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X