• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  log (logarithm)
  logarithm
  bảng lôgarit
  table of logarithm
  số (của) lôgarit
  base of logarithm
  số của lôgarit
  base of a logarithm
  lấy lôgarit
  to take a logarithm
  lôgarit số 10
  base-10 logarithm
  lôgarit số 10
  common logarithm
  lôgarit số 10
  logarithm (base10)
  lôgarit số 10
  logarithm to the base ten
  lôgarit số e
  logarithm to the base e
  lôgarit khoảng cách xuyên tâm
  logarithm of radial distance
  lôgarit Nape
  Naperian logarithm
  lôgarit Nêpe
  Napierian logarithm
  lôgarit ngược
  inverse logarithm
  lôgarit thập phân
  common logarithm
  lôgarit tự nhiên
  hyperbolic logarithm
  lôgarit tự nhiên
  logarithm to the base e
  lôgarit tự nhiên
  naperian logarithm
  lôgarit tự nhiên
  napierian logarithm
  lôgarit tự nhiên
  natural logarithm
  luật lôgarit lặp
  law of double logarithm
  luật lôgarit lặp
  law of iterated logarithm
  phần định trị (logarit)
  mantissa (e.g. of a logarithm)
  số đối logarít
  anti logarithm
  đặc số của lôgarit
  characteristic of logarithm
  logarithmic
  bảng lôgarit
  logarithmic table
  biểu đồ lôgarit
  logarithmic chart
  bộ ép lôgarit
  logarithmic compressor
  bộ khuếch đại lôgarit
  logarithmic amplifier
  bộ khuếch đại rađeo lôgarit
  logarithmic video amplifier
  bộ nhân lôgarit
  logarithmic multiplier
  bộ nhớ lôgarit
  logarithmic multiplier
  chiết áp lôgarit
  logarithmic potentiometer
  số lôgarit
  logarithmic base
  công thức lôgarit
  logarithmic formula
  dòng xoắn ốc lôgarit
  logarithmic spiral flow
  dung lượng lôgarit
  logarithmic capacity
  hàm logarit
  logarithmic function
  lớp lôgarit
  logarithmic layer
  lượng gia lôgarit
  logarithmic increment
  lượng giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  máy tính logarit
  logarithmic calculator
  phương pháp đường xoắn ốc logarit
  logarithmic spiral method
  thước tính Logarit
  logarithmic calculus rule
  tọa độ logarit
  logarithmic coordinates
  trục logarit
  logarithmic axis
  đặc tuyến lôgarit
  logarithmic characteristic
  đạo hàm lôgarit
  logarithmic derivative
  đi-ốt lôgarit
  logarithmic diode
  định luật phân bố lôgarit
  logarithmic distribution law
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  logarithmic mean temperature difference
  độ suy giảm lôgarit
  logarithmic decrement
  đồ thị lôgarit
  logarithmic graph
  đường hàm lôgarit
  logarithmic curve
  đường hàm truyền lôgarit
  logarithmic transfer locus
  đường xoắn ốc lôgarit
  logarithmic spiral
  đường xoắn ốc lôgarit
  logarithmic squiral
  đường xoắn ống kép lôgarit
  logarithmic double spiral
  đường xu hướng lôgarit
  logarithmic trendlines
  logarithmic (al)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X