• (đổi hướng từ Statements)
  /'steitmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bày tỏ, sự trình bày, sự phát biểu, lời phát biểu
  to require clearer statement
  cần được trình bày rõ ràng hơn nữa
  Sự tuyên bố; lời tuyên bố; bản tuyên bố
  a well-founded statement
  lời tuyên bố có cơ sở
  joint statement
  bản tuyên bố chung
  Sự trình bày (một quan điểm, vấn đề..); báo cáo
  Bản kê in sẵn (ghi rõ tất cả các số tiền nhập và xuất ở tài khoản của khách hàng trong một kỳ hạn nhất định) (như) bank statement

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  câu lệnh

  Giải thích VN: Trong ngôn ngữ lập trình bậc cao, đây là một sự diễn đạt có thể tạo ra các chỉ lệnh theo ngôn ngữ máy, khi chương trình được thông dịch hoặc biên dịch.

  action statement
  câu lệnh hành động
  action statement
  câu lệnh tác động
  application control statement
  câu lệnh điều khiển ứng dụng
  arithmetic statement
  câu lệnh số học
  assignment statement
  câu lệnh gán
  basic statement
  câu lệnh cơ bản
  block statement
  câu lệnh khối
  break statement
  câu lệnh ngắt
  case statement
  câu lệnh case
  close statement
  câu lệnh đóng
  common declaration statement
  câu lệnh khai báo chung
  compiled statement
  câu lệnh biên dịch
  compiler directing statement
  câu lệnh dẫn hướng biên dịch
  complex declaration statement
  câu lệnh khai báo phức
  compound statement
  câu lệnh kép
  compound statement
  câu lệnh phức hợp
  conditional statement
  câu lệnh có điều kiện
  control statement
  câu lệnh điều khiển
  data definition name statement (DDstatement)
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  data statement
  câu lệnh dữ liệu
  debugging statement
  câu lệnh gỡ rối
  declarative statement
  câu lệnh khai báo
  define statement
  câu lệnh định nghĩa
  definition statement
  câu lệnh định nghĩa
  DO statement
  câu lệnh DO
  DPCX/3790 programming statement
  câu lệnh lập trình DPCX/3790
  editing statement
  câu lệnh soạn thảo
  empty statement
  câu lệnh rỗng
  error condition statement
  câu lệnh điều kiện lỗi
  executable statement
  câu lệnh khả thi
  executable statement
  câu lệnh thi hành được
  executable statement
  câu lệnh thực hiện được
  execute statement
  câu lệnh thực hiện
  file description statement
  câu lệnh mô tả tập tin
  first-level statement
  câu lệnh mức một
  first-level statement
  câu lệnh mức thứ nhất
  FOR statement
  câu lệnh FOR
  format description statement
  câu lệnh mô tả dạng thức
  function declaration statement
  câu lệnh khai báo hàm
  fuzzy assignment statement
  câu lệnh gán mờ
  fuzzy conditional statement
  câu lệnh điều kiện mờ
  GOTO statement
  câu lệnh GOTO
  header statement
  câu lệnh tiêu đề
  IF statement
  câu lệnh IF
  imperative statement
  câu lệnh bắt buộc
  include statement
  câu lệnh bao hàm
  input statement
  câu lệnh nhập
  input statement
  câu lệnh vào
  input-output statement
  câu lệnh vào-ra
  input/output statement
  câu lệnh nhập/xuất
  input/output statement
  câu lệnh vào/ra
  iterative statement
  câu lệnh lặp
  JCS (jobcontrol statement)
  câu lệnh điều khiển công việc
  job control statement (JCS)
  câu lệnh điều khiển công việc
  job statement
  câu lệnh công việc
  jump statement
  câu lệnh nhảy
  keyword statement
  câu lệnh từ khóa
  labeled statement
  câu lệnh có nhãn
  language statement
  câu lệnh ngôn ngữ
  list handling statement
  câu lệnh xử lý danh sách
  lock statement
  khóa câu lệnh
  machine instruction statement
  câu lệnh máy
  model statement
  câu lệnh mẫu
  narrative statement
  câu lệnh tường thuật
  nested assignment statement
  câu lệnh gán lồng nhau
  nested DO statement
  câu lệnh Do lồng nhau
  non-executable statement
  câu lệnh bất khả thi
  null statement
  câu lệnh trống
  ON statement action
  tác dụng câu lệnh ON
  operation control statement
  câu lệnh điều khiển thao tác
  path statement
  câu lệnh đường dẫn
  pattern handling statement
  câu lệnh xử lý mẫu
  procedural statement
  câu lệnh thủ tục
  procedure branching statement
  câu lệnh phân nhánh thủ tục
  procedure statement
  câu lệnh thủ tục
  program statement
  câu lệnh chương trình
  programming statement
  câu lệnh lập trình
  prototype statement
  câu lệnh nguyên mẫu
  REM statement
  câu lệnh REM
  repetitive statement
  câu lệnh lặp
  second-level statement
  câu lệnh cấp hai
  source statement
  câu lệnh nguồn
  specification statement
  câu lệnh đặc tả
  SS statement (datadefinition statement)
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  statement editor
  bộ soạn thảo câu lệnh
  statement entity
  thực thể câu lệnh
  statement keyword
  từ khóa câu lệnh
  statement label
  nhãn câu lệnh
  statement number
  số hiệu câu lệnh
  statement number
  số câu lệnh
  subroutine statement
  câu lệnh thủ tục con
  subroutine statement
  câu lệnh thường trình con
  switch control statement
  câu lệnh điều khiển chuyển mạch
  switch statement
  câu lệnh chuyển mạch
  trace statement
  câu lệnh vết
  transfer statement
  câu lệnh chuyển
  transfer statement
  câu lệnh truyền
  type declaration statement
  câu lệnh khai báo kiểu
  unconditional statement
  câu lệnh không điều kiện
  undefined statement
  câu lệnh không xác định
  underline statement
  câu lệnh gạch dưới
  update statement
  câu lệnh cập nhật
  utility control statement
  câu lệnh điều khiển tiện ích
  WHILE statement
  câu lệnh WHILE
  câu lệnh (trong chương trình)
  câu lệnh khai báo
  common declaration statement
  câu lệnh khai báo chung
  complex declaration statement
  câu lệnh khai báo phức
  function declaration statement
  câu lệnh khai báo hàm
  type declaration statement
  câu lệnh khai báo kiểu
  chỉ lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  Xây dựng

  tờ khai
  Final Statement
  tờ khai quyết toán
  price adjustment statement
  tờ khai điều chỉnh giá

  Kỹ thuật chung

  hướng dẫn

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  access statement
  lệnh truy nhập
  action statement
  câu lệnh hành động
  action statement
  câu lệnh tác động
  application control statement
  câu lệnh điều khiển ứng dụng
  arithmetic statement
  câu lệnh số học
  arithmetic statement
  lệnh số học
  assignment statement
  câu lệnh gán
  assignment statement
  lệnh gán
  basic statement
  câu lệnh cơ bản
  basic statement
  lệnh cơ bản
  block statement
  câu lệnh khối
  block statement
  lệnh khối
  break statement
  câu lệnh ngắt
  break statement
  lệnh ngắt
  call statement
  lệnh gọi
  case statement
  câu lệnh case
  case statement
  lệnh chọn
  close statement
  câu lệnh đóng
  code statement
  lệnh mã
  command definition statement
  mệnh đề định nghĩa lệnh
  command statement
  câu lệnh
  command statement
  mệnh đề lệnh
  common declaration statement
  câu lệnh khai báo chung
  compiled statement
  câu lệnh biên dịch
  compiler directing statement
  câu lệnh dẫn hướng biên dịch
  compiler directing statement
  lệnh chỉ thị biên dịch
  compiler-directing statement
  lệnh chuyển hướng biên dịch
  compiler-directing statement
  lệnh điều khiển biên dịch
  complex declaration statement
  câu lệnh khai báo phức
  compound statement
  câu lệnh kép
  compound statement
  câu lệnh phức hợp
  compound statement
  lệnh phức hợp
  conditional statement
  câu lệnh có điều kiện
  conditional statement
  lệnh có điều kiện
  conditional statement
  lệnh điều kiện
  continue statement
  lệnh tiếp tục
  control statement
  câu lệnh điều khiển
  control statement
  lệnh điều khiển
  control statement analyzer
  bộ phân tích lệnh điều khiển
  control transfer statement
  lệnh chuyển điều khiển
  data definition name statement (DDstatement)
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  data definition statement
  lệnh định nghĩa dữ liệu
  data manipulation statement
  lệnh thao tác dữ liệu
  data statement
  câu lệnh dữ liệu
  debugging statement
  câu lệnh gỡ rối
  debugging statement
  lệnh gỡ rối
  declarative statement
  câu lệnh khai báo
  declarative statement
  lệnh khai báo
  define statement
  câu lệnh định nghĩa
  defined assignment statement
  lệnh gán được định nghĩa
  defined assignment statement
  lệnh gán xác định
  definition statement
  câu lệnh định nghĩa
  definition statement identifier
  tên lệnh định nghĩa
  delimiter statement
  lệnh dấu phân cách
  dimension statement
  lệnh định chiều
  DO statement
  câu lệnh DO
  DPCX/3790 programming statement
  câu lệnh lập trình DPCX/3790
  editing statement
  câu lệnh soạn thảo
  editing statement
  lệnh soạn thảo
  empty statement
  câu lệnh rỗng
  error condition statement
  câu lệnh điều kiện lỗi
  executable statement
  câu lệnh khả thi
  executable statement
  câu lệnh thi hành được
  executable statement
  câu lệnh thực hiện được
  executable statement
  lệnh chạy được
  execute statement
  câu lệnh thực hiện
  execute statement
  lệnh chạy
  execute statement
  lệnh thi hành
  file description statement
  câu lệnh mô tả tập tin
  file description statement
  lệnh khai báo tệp
  first-level statement
  câu lệnh mức một
  first-level statement
  câu lệnh mức thứ nhất
  FOR statement
  câu lệnh FOR
  format description statement
  câu lệnh mô tả dạng thức
  function declaration statement
  câu lệnh khai báo hàm
  function declaration statement
  lệnh khai báo hàm
  fuzzy assignment statement
  câu lệnh gán mờ
  fuzzy conditional statement
  câu lệnh điều kiện mờ
  GOTO statement
  câu lệnh GOTO
  header statement
  câu lệnh tiêu đề
  IF statement
  câu lệnh IF
  IF statement
  lệnh IF
  imperative statement
  câu lệnh
  imperative statement
  câu lệnh bắt buộc
  imperative statement
  lệnh không điều kiện
  include statement
  câu lệnh bao hàm
  input statement
  câu lệnh nhập
  input statement
  câu lệnh vào
  input statement
  lệnh nhập
  input-output statement
  câu lệnh vào-ra
  input/output statement
  câu lệnh nhập/xuất
  input/output statement
  câu lệnh vào/ra
  iterative statement
  câu lệnh lặp
  JCS (jobcontrol statement)
  câu lệnh điều khiển công việc
  job control statement (JCS)
  câu lệnh điều khiển công việc
  job statement
  câu lệnh công việc
  jump statement
  câu lệnh nhảy
  keyword statement
  câu lệnh từ khóa
  labeled statement
  câu lệnh có nhãn
  language statement
  câu lệnh ngôn ngữ
  list handling statement
  câu lệnh xử lý danh sách
  lock statement
  khóa câu lệnh
  machine instruction statement
  câu lệnh máy
  model statement
  câu lệnh mẫu
  narrative statement
  câu lệnh tường thuật
  nested assignment statement
  câu lệnh gán lồng nhau
  nested DO statement
  câu lệnh Do lồng nhau
  network control statement
  lệnh điều khiển mạng
  next executable statement
  lệnh chạy được tiếp theo
  non-executable statement
  câu lệnh bất khả thi
  null statement
  câu lệnh trống
  ON statement action
  tác dụng câu lệnh ON
  open statement
  lệnh khởi đầu
  operation control statement
  câu lệnh điều khiển thao tác
  path statement
  câu lệnh đường dẫn
  pattern handling statement
  câu lệnh xử lý mẫu
  pointer assignment statement
  lệnh gán con trỏ
  procedural statement
  câu lệnh thủ tục
  procedure branching statement
  câu lệnh phân nhánh thủ tục
  procedure branching statement
  lệnh rẽ nhánh thủ tục
  procedure statement
  câu lệnh thủ tục
  production statement
  lệnh sản xuất
  program control statement
  lệnh điều khiển chương trình
  program statement
  câu lệnh chương trình
  programming statement
  câu lệnh lập trình
  prototype statement
  câu lệnh nguyên mẫu
  read statement
  lệnh đọc
  reformat specification statement set
  tập lệnh đặc tả tái định dạng
  REM statement
  câu lệnh REM
  repetitive statement
  câu lệnh lặp
  second-level statement
  câu lệnh cấp hai
  simple statement
  lệnh đơn giản
  source statement
  câu lệnh nguồn
  specification statement
  câu lệnh đặc tả
  SS statement (datadefinition statement)
  câu lệnh định nghĩa dữ liệu
  statement editor
  bộ soạn thảo câu lệnh
  statement entity
  thực thể câu lệnh
  statement entity
  thực thể lệnh
  statement function
  hàm lệnh
  statement function definition
  định nghĩa hàm lệnh
  statement keyword
  từ khóa câu lệnh
  statement label
  nhãn câu lệnh
  statement label
  nhãn lệnh
  statement number
  số hiệu câu lệnh
  statement number
  số câu lệnh
  storage definition statement
  lệnh định nghĩa bộ nhớ
  subroutine statement
  câu lệnh thủ tục con
  subroutine statement
  câu lệnh thường trình con
  switch control statement
  câu lệnh điều khiển chuyển mạch
  switch statement
  câu lệnh chuyển mạch
  trace statement
  câu lệnh vết
  transfer statement
  câu lệnh chuyển
  transfer statement
  câu lệnh truyền
  type declaration statement
  câu lệnh khai báo kiểu
  unconditional statement
  câu lệnh không điều kiện
  unconditional statement
  lệnh không điều kiện
  undefined statement
  câu lệnh không xác định
  underline statement
  câu lệnh gạch dưới
  update statement
  câu lệnh cập nhật
  utility control statement
  câu lệnh điều khiển tiện ích
  utility control statement
  lệnh điều khiển tiện ích
  WHILE statement
  câu lệnh WHILE
  write statement
  lệnh ghi
  mệnh đề
  arithmetic statement
  mệnh đề số học
  Clausius' statement
  mệnh đề Clausius
  command definition statement
  mệnh đề định nghĩa lệnh
  command statement
  mệnh đề lệnh
  comment statement
  mệnh đề chú giải
  compiled statement
  mệnh đề biên dịch
  concept statement
  mệnh đề khái niệm
  conditional statement
  mệnh đề có điều kiện
  control transfer statement
  mệnh đề truyền điều khiển
  expression statement
  mệnh đề biểu thức
  IF statement
  mệnh đề IF
  language statement
  mệnh đề ngôn ngữ
  null statement
  mệnh đề trống
  sự phát biểu

  Kinh tế

  bản báo cáo
  bản báo cáo tài chính
  certified financial statement
  bản báo cáo tài chính đã được (kế toán viên) xác nhận
  combined financial statement
  bản báo cáo tài chính tổng hợp
  common size financial statement
  bản báo cáo tài chính thông thường
  conglomerate financial statement
  bản báo cáo tài chính tổng hợp
  consolidated statement
  bản báo cáo tài chính hợp nhất
  interim income statement
  bản báo cáo tài chính giữa kỳ
  standardized financial statement
  bản báo cáo tài chính tiêu chuẩn
  statement analysis
  sự phân tích bản báo cáo tài chính (hàng năm)
  bản kê

  bank statement Sao kê ngân hàng

  bản kê khai
  department income statement
  bản kê khai thu nhập của bộ phận
  statement of earnings
  bản kê khai thu nhập
  statement of stock holder's equity
  bản kê khai quyền lợi cổ đông
  bản kết toán
  monthly statement (ofaccount)
  bản kết toán cuối tháng
  Profit and loss statement (P& L)
  bản kết toán lỗ-lãi
  statement of current account
  bản kết toán tiền gửi không kỳ hạn
  statement of customers
  bản kết toán khách hàng
  statement of income
  bản kết toán thu nhập
  statement of operations
  bản kết toán kinh doanh
  bản tính toán
  monthly income statement
  bản tính toán lời lỗ hàng tháng
  monthly profit and loss statement
  bản tính toán lời lỗ hàng tháng
  bản tường trình
  signed statement
  bản tường trình đã ký
  statement of affairs
  bản tường trình sự vụ
  báo cáo
  biểu
  supporting statement
  phụ biểu
  thuyết minh
  budget explanatory statement
  bản thuyết minh ngân sách
  descriptive financial statement
  bảng báo cáo tài chính có (kèm) thuyết minh
  written statement claim
  bản thuyết minh đòi bồi thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X