• /ˈkɒntʊər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường viền, đường quanh
  Đường nét
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thể, diễn biến của sự việc, tình huống, tình trạng
  he is jubilant over the contour of things
  nó rất hân hoan trước diễn biến của sự việc

  Động từ

  Đánh dấu bằng đường mức
  Đi vòng quanh (đồi, núi) (con đường); làm (đường) vòng quanh đồi núi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chu tuyến // vẽ chu tuyến, vữ trong ba mặt nằm ngang

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Biên dạng, đường viền, chu tuyến

  Hóa học & vật liệu

  hình bao

  Xây dựng

  vẽ đường đồng mức
  contour pen
  bút vẽ đường đồng mức

  Y học

  đường viền, đường quanh, chu tuyến

  Điện lạnh

  đường (kín)

  Kỹ thuật chung

  biên dạng
  cam contour
  biên dạng cam
  flange contour
  biên dạng gờ bánh xe
  wheel flange contour
  biên dạng gờ bánh xe
  wheel tyre contour
  biên dạng vành bánh xe
  đường bao quanh
  đường bao
  contour enhancement
  sửa đường bao
  contour signal
  tín hiệu đường bao
  coordination contour
  đường bao phối hợp
  depression contour
  đường bao vùng trũng
  equal-loudness level contour
  đường bao đồng mức âm
  structural contour line
  đường bao cấu trúc
  to insert a contour
  vẽ đường bao
  đường biên
  structural contour line
  đường biên cấu tạo
  đường bình độ

  Giải thích VN: Là đường nối các điểm có giá trị độ cao bề mặt.

  contour interval
  khoảng cách đường bình độ
  đường đồng mức
  auxiliary contour
  đường đồng mức bổ sung
  auxiliary contour
  đường đồng mức phụ trợ
  below-sea-level contour
  đường đồng mức sâu
  contour check irrigation
  tưới chủ động theo đường đồng mức
  contour drafting
  sự vẽ đường đồng mức
  contour drawing
  bản vẽ đường đồng mức
  contour interval
  khoảng cách đường đồng mức
  contour irrigation
  tưới theo đường đồng mức
  contour line equidistance
  khoảng cách đường đồng mức
  contour map
  bản đồ đường đồng mức
  contour number
  số của đường đồng mức
  contour pen
  bút vẽ đường đồng mức
  dashed contour line
  đường đồng mức phụ
  design contour line
  đường đồng mức thiết kế
  equal-loudness level contour
  đường đồng mức âm
  ground water contour
  đường đồng mức nước
  index contour intermediate contour
  đường đồng mức cơ bản
  index contour line
  đường đồng mức cơ bản
  index intermidiate contour contour
  đường đồng mức cơ bản
  intermediate contour
  đường đồng mức trung gian
  normal equal-loudness level contour
  đường đồng mức âm tiêu chuẩn
  supplementary contour
  đường đồng mức phụ
  to insert a contour
  vẽ đường đồng mức
  water table contour
  đường đồng mức nước
  đường khoanh
  đường viền
  contour chart
  biểu đồ đường viền
  contour line
  hiệu ứng đường viền
  contour milling
  vân đường viền
  contour model
  mô hình đường viền
  contour plot
  biểu đồ đường viền
  coordination contour
  đường viền phối hợp
  service contour
  đường viền (bao) của vùng dịch vụ
  structure contour
  đường viền cấu tạo
  ranh giới
  closing structural contour
  ranh giới khép kín cấu tạo
  contour of subsurface
  ranh giới các cấu tạo chìm
  conventional contour symbols
  ký hiệu ranh giới qui ước
  depression contour
  ranh giới vùng trũng
  intermediate contour
  ranh giới trung gian
  vành
  contour condition
  điều kiện trên vành
  reference contour
  vành tựa
  wheel tyre contour
  biên dạng vành bánh xe
  vẽ đường bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X