• /'krɔsiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi qua, sự vượt qua
  Sự cắt nhau, sự giao nhau; chỗ cắt nhau
  Ngã tư đường
  Lối đi trong hai hàng đinh
  Sự lai giống

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  tâm ghi

  Kỹ thuật chung

  chỗ đường giao nhau
  crossing station
  ga chỗ đường giao nhau
  level crossing
  chỗ đường giao nhau cùng
  swing nose crossing
  chỗ đường giao nhau mũi lắc
  chỗ giao nhau
  common crossing
  chỗ giao nhau đơn
  ngã tư
  ngã tư đường
  đường giao
  branch crossing
  chỗ đường giao phân nhánh
  crossing at grade
  đường giao chéo
  crossing station
  ga chỗ đường giao nhau
  crossing station
  ga đường giao
  Crossing, Diamond
  đường giao chéo
  Crossing, Hard
  đường giao chéo
  curved common crossing
  đường giao chung cong
  dead crossing
  chỗ đường giao
  diamond shaped crossing
  chỗ đường giao hình thoi
  level crossing
  chỗ đường giao nhau cùng
  level crossing
  đường giao đồng mức
  multiple crossing
  chỗ đường giao nhiều nhánh
  multiway road crossing
  chỗ đường giao nhiều nhánh
  non-guarded crossing
  đường giao thông gác
  overgrade crossing
  đường giao khác mức
  overgrade crossing
  đường giao thông trên dưới
  pedestrian crossing
  đường giao dân sinh
  ring-type crossing
  đường giao nhau (hình) vòng
  scissors crossing
  chỗ đường giao bắt chéo
  swing nose crossing
  chỗ đường giao nhau mũi lắc
  watched crossing
  đường giao có gác
  giao cắt
  Crossing, Solid maganese-steel
  giao cắt đúc liền bằng thép
  Crossing, Track
  giao cắt (đường sắt)
  mixed-gauge crossing
  giao cắt đường khổ lồng
  right angle crossing
  giao cắt bàn cờ
  sự giao nhau
  crossing the line
  sự giao nhau với xích đạo
  level crossing
  sự giao nhau đồng mức
  skew crossing
  sự giao nhau góc nhọn
  sự vượt qua
  tâm phân rẽ
  cast crossing
  tâm phân rẽ thép đúc
  crossing base plate
  bản đệm thép tâm phân rẽ
  curved common crossing
  tâm phân rẽ thông thường cong
  gap at nose of crossing
  khe hở tại mũi tâm phân rẽ
  movable crossing
  tâm phân rẽ lò xo
  obtuse crossing
  tâm phân rẽ tù
  spring crossing
  tâm phân rẽ lò xo
  welded crossing
  tâm phân rẽ hàn
  wing rail of the crossing
  ray tiếp dẫn tâm phân rẽ

  Vật lý

  intersystem crossing
  chuyển mức nội: chuyển mức không bức xạ, bao gồm cả chuyển mức giữa hai trạng thái điện tử có độ bội spin khác nhau.

  Y học

  sự lai

  Địa chất

  chỗ giao nhau, chỗ bắt chéo, chỗ gặp nhau, cầu gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X