• /,insi'kjuə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không an toàn
  Không vững chắc, bấp bênh
  insecure foundations
  nền tảng không vững chắc
  an insecure person
  một con người không vững (dễ sợ hãi, dễ dao động...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không an toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X