• /¸ouvə´rʌn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lan tràn, sự tràn ra
  Sự vượt quá, sự chạy vượt (giờ..)
  Số lượng (in...) thừa
  ,ouv”'r—n

  động từ

  • overran; overrun
  Tràn qua, lan qua
  Tàn phá, giày xéo
  Chạy vượt quá, (hàng hải) vượt quá (nơi đỗ, kế hoạch hành trình)
  (ngành in) in quá nhiều bản của (báo, sách...), in thêm bản của (báo, sách... vì nhu cầu đột xuất)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Chạy vượt xe
  chạy vượt

  Giải thích VN: Là hiện tượng vượt quá công suất tối đa của động cơ.

  sự chạy theo trớn

  Toán & tin

  sự chảy quá

  Xây dựng

  đường băng phụ

  Giải thích EN: A cleared but unpaved area at the end of a runway used for extra landing roll for an airplane in an emergency.

  Giải thích VN: Khoảng đất đã phát quang nhưng chưa lát ở cuối đường băng dùng cho máy bay hạ cánh vượt quá đường băng chạy qua trong trường hợp khẩn cấp.

  Điện tử & viễn thông

  trội hoạt

  Kỹ thuật chung

  dừng mất dữ liệu
  ống tràn
  sự chạy quá
  sự khởi động quá
  sự tràn
  control overrun
  sự tràn điều khiển
  line overrun
  sự tràn dòng
  sự vượt quá
  tràn
  control overrun
  sự tràn điều khiển
  line overrun
  sự tràn dòng
  overrun (vs)
  chạy tràn
  vượt quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X