• /prəˈgrɛsɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiến lên, tiến tới
  progressive motion
  sự chuyển động tiến lên
  Tỏ ra tiến bộ, cải cách nhanh chóng
  progressive movement
  phong trào tiến bộ
  progressive policy
  chính sách tiến bộ