• /,redʤis'treiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đăng ký, sự ghi vào sổ
  registration of a trade-mark
  sự đăng ký một nhãn hiệu
  registration of luggage
  việc vào sổ các hành lý
  Sự ghi vào sổ đăng ký
  in registrations for ballet classes
  sự đăng ký vào các lớp múa balê
  Sự gửi bảo đảm (thư)
  registration of a letter
  sự gửi bảo đảm một bức thư
  registration number
  số đăng ký (ô tô...)

  Ô tô

  sự đăng ký (ôtô)

  Điện

  sự định màu

  Giải thích VN: Việc định vị trí các hình ảnh màu sắc khác nhau đẻ tạo ra một hình có màu thật đúng.

  Kỹ thuật chung

  đăng ký
  Access Registration Point (UPT) (ARP)
  điểm đăng ký truy nhập
  accurate print registration
  sự đăng ký in chính xác
  Attribute Registration Authority (ARA)
  quyền đăng ký thuộc tính
  certificate of registration
  chứng chỉ đăng ký
  certificate of registration
  sự chứng nhận đăng ký
  data registration
  đăng ký dữ liệu
  date of registration
  ngày đăng ký
  Document Registration System (DRS)
  hệ thống đăng ký tư liệu
  dual registration
  sự đăng ký kép
  Forced Registration Flag (FOREG)
  cờ đăng ký bắt buộc
  IFRB (InternationalFrequency Registration Board)
  ủy ban đăng ký tần số quốc tế
  International Frequency Registration Board (IFRB)
  ủy ban đăng ký tần số quốc tế
  international registration
  sự đăng ký quốc tế
  Joint Registration Advisory Group (JRAG)
  nhóm tư vấn đăng ký chung
  JPEG Utilities Registration Authority (JURA)
  Cơ quan đăng ký các Tiện ích JPEG
  Last Registration Control Channel (LRCC)
  kênh điều khiển đăng ký cuối cùng
  Location Registration Function (LRF)
  chức năng đăng ký vị trí
  message registration
  sự đăng ký thông báo
  Name Registration Scheme (NRS)
  kế hoạch đăng ký tên
  parcel registration card
  thẻ đăng ký kiện
  pattern registration
  đăng ký mẫu thử
  port of registration
  cảng đăng ký
  Registration and Advisory Group (RAG)
  nhóm tư vấn và đăng ký
  Registration Authority (RA)
  thẩm quyền đăng ký
  registration mark
  nhãn đăng ký
  registration mark of ship
  bảng hiệu đăng ký của tàu thủy
  registration number
  số đăng ký
  registration number
  số đăng ký xe
  registration office
  phòng đăng ký
  registration paper
  giấy đăng ký
  registration plate
  bảng số đăng ký xe
  Registration Point (RP)
  điểm đăng ký
  Registration Reject (Partof the H.323 protocol) (RRJ)
  Từ chối đăng ký (Một phần của giao thức H.323)
  registration services
  các dịch vụ đăng ký
  Registration, Authentication and Status (RAS)
  Giao thức RAS (Đăng ký, chứng thực và trạng thái)
  resource registration
  sự đăng ký nguồn
  Technical Basis for Registration (TBR)
  cơ sở kỹ thuật để đăng ký
  UA capabilities registration
  đăng ký các khả năng UA
  user registration
  đăng ký làm người dùng
  user registration
  đăng ký người dùng
  user registration
  đăng ký sử dụng
  vehicle registration document
  giấy tờ đăng ký xe
  Wireless Terminal Location Registration (WTLR)
  đăng ký vị trí đầu cuối vô tuyến
  sự chấp nhận
  sự chỉnh cân
  sự đăng kiểm
  sự đăng ký
  accurate print registration
  sự đăng ký in chính xác
  dual registration
  sự đăng ký kép
  international registration
  sự đăng ký quốc tế
  message registration
  sự đăng ký thông báo
  resource registration
  sự đăng ký nguồn
  sự ghi
  sự phê duyệt
  sự sắp cân

  Kinh tế

  sự đăng ký
  business registration
  sự đăng ký kinh doanh
  commercial registration
  sự đăng ký thương nghiệp
  mortgage registration
  sự đăng ký thế chấp
  registration (a) trademark
  sự đăng ký nhãn hiệu, sự cầu chứng nhãn hiệu
  registration of business names
  sự đăng ký tên công ty
  registration of luggage
  sự đăng ký hành lý, (việc) vào sổ các hành lý
  registration of mortgage
  sự đăng ký thế chấp
  registration of securities
  sự đăng ký (hộ tịch)
  registration of securities
  sự đăng ký chứng khoán
  registration of trademark
  sự đăng ký nhãn hiệu
  renewal of registration
  sự đăng ký tiếp
  trade mark registration
  sự đăng ký nhãn hiệu thương mại
  sự vào sổ
  việc đăng ký

  Xây dựng

  sự đăng ký, sự ghi, sự vào sổ, số người đăng ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X