• /æ,lə'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ định; sự dùng (một số tiền vào việc gì)
  Sự cấp cho
  Sự phân phối, sự phân phát; sự chia phần; phần được chia, phần được phân phối, phần được cấp
  Sự định rõ vị trí

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quá trình phân phối

  Cơ - Điện tử

  Sự bố trí, sự lắp đặt

  Cơ khí & công trình

  sự phân vốn

  Toán & tin

  quá trình phân phối

  Giải thích VN: Là quá trình phân phối các cung trong một mạng lưới để duy trì trung tâm cho đến khi trở kháng đạt lớn nhất hay là dung lượng tài nguyên của trung tâm được đạt đến.

  Kỹ thuật chung

  cấp phát
  allocation area
  vùng cấp phát
  allocation unit
  đơn vị cấp phát
  automatic storage allocation table
  bảng cấp phát bộ nhớ tự động
  DAT (diskallocation table)
  bảng cấp phát đĩa
  disk allocation table
  bảng cấp phát đĩa
  disk allocation table (DATT)
  bảng cấp phát đĩa
  dynamic (resource) allocation
  cấp phát (tài nguyên) động
  dynamic allocation
  sự cấp phát động
  dynamic resource allocation
  cấp phát tài nguyên động
  dynamic storage allocation (DYSTAL)
  sự cấp phát bộ nhớ động
  DYSTAL (dynamicstorage allocation)
  sự cấp phát bộ nhớ động
  FAT (fileallocation table)
  bảng cấp phát tập tin
  file allocation
  sự cấp phát tệp
  file allocation table (FAT)
  bảng kê cấp phát tệp
  file allocation table (FAT)
  bản cấp phát tập tin
  frequency allocation
  sự cấp phát tần số
  frequency allocation plan
  kế hoạch cấp phát tần số
  object allocation
  sự cấp phát đối tượng
  peripheral allocation table
  bảng cấp phát ngoại vi
  primary space allocation
  sự cấp phát vùng sơ cấp
  RAB (resourceallocation block)
  khối cấp phát tài nguyên
  register allocation
  sự cấp phát thanh ghi
  resource allocation
  cấp phát tài nguyên
  resource allocation
  sự cấp phát nguồn
  resource allocation
  sự cấp phát tài nguyên
  resource allocation block (RAL)
  khối cấp phát nguồn
  resource allocation, assignment
  sự cấp phát tài nguyên
  secondary allocation
  sự cấp phát thứ cấp
  STAC (storageallocation and coding program)
  chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớ
  static allocation
  sự cấp phát tĩnh
  static buffer allocation
  sự cấp phát vùng đệm tĩnh
  static storage allocation
  sự cấp phát bộ nhớ tĩnh
  storage allocation
  sự cấp phát bộ nhớ
  storage allocation and coding program (STAC)
  chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớ
  swap allocation unit
  đơn vị cấp phát tráo đổi
  phân bố
  Adaptive Channel Allocation (ACA)
  phân bố kênh thích ứng
  allocation of oil production
  phân bố sản lượng dầu
  bandwidth allocation
  phân bổ dải tần
  Bandwidth Allocation Threshold (BAT)
  ngưỡng phân bố băng thông
  Buffer Allocation Size (DQDB, SMDS) (BASIZE)
  Quy mô phân bố đệm (DQDB, SMDS)
  channel allocation
  phân bố kênh
  dynamic allocation
  phân bố động
  dynamic allocation
  sự phân bố động
  FAT (fileallocation table)
  bảng phân bố tập tin
  file allocation
  phân bố tệp
  file allocation table (FAT)
  bảng phân bố tập tin
  file allocation table (FAT)
  bảng phân bố tệp
  file allocation table-FAT
  bảng phân bố tệp
  frequency allocation
  phân bố tần số
  memory allocation
  phân bố bộ nhớ
  optimum allocation
  sự phân bổ tối ưu
  pre-allocation
  tiền phân bố
  radio spectrum allocation
  sự phân bố phổ vô tuyến
  register allocation
  phân bố thanh ghi
  resources allocation
  sự phân bố tài nguyên
  Signalling Data Link Allocation (LSDA)
  phân bố tuyến số liệu báo hiệu
  Signalling Terminal Allocation (STA)
  phân bố đầu cuối báo hiệu
  space allocation
  phân bố không gian
  sub-allocation
  sự phân bố con
  sub-allocation
  sự phân bố dưới
  time allocation
  phân bố thời gian
  virtual storage allocation
  phân bố bộ nhớ ảo
  sự bố trí
  sự cấp kinh phí
  sự định vị
  field allocation
  sự định vị trường
  no-write allocation
  sự định vị không ghi
  sự phân bổ
  dynamic allocation
  sự phân bố động
  optimum allocation
  sự phân bổ tối ưu
  radio spectrum allocation
  sự phân bố phổ vô tuyến
  resources allocation
  sự phân bố tài nguyên
  sub-allocation
  sự phân bố con
  sub-allocation
  sự phân bố dưới
  sự phân phát
  sự phân phối
  adaptive channel allocation
  sự phân phối kênh thích ứng
  allocation of funds
  sự phân phối quỹ
  allocation of tolerances
  sự phân phối dung sai
  channel allocation
  sự phân phối kênh
  dynamic allocation
  sự phân phối động
  exchange allocation
  sự phân phối trao đổi
  file allocation
  sự phân phối tệp
  frequency allocation
  sự phân phối tần số
  object allocation
  sự phân phối đối tượng
  overall allocation of tolerances
  sự phân phối dung sai toàn bộ
  register allocation
  sự phân phối thanh ghi
  resource allocation
  sự phân phối tài nguyên
  resource allocation
  sự phân phối tài nguyên (nguồn sự trữ)
  secondary allocation
  sự phân phối thứ cấp
  spectrum allocation
  sự phân phối phổ
  static allocation
  sự phân phối tĩnh
  storage allocation
  sự phân phối bộ nhớ
  tiền trợ cấp

  Kinh tế

  cấp
  được phân bổ
  phân bố
  asset allocation
  phân bố tài sản
  asset allocation
  phân bổ tài sản
  comprehensive tax allocation
  sự phân bổ thuế tổng hợp
  markets and resource allocation
  thị trường và sự phân bổ nguồn lực
  resources allocation
  sự phân bổ tài nguyên
  share allocation
  phân bổ cổ phiếu
  tax allocation
  sự phân bố thuế
  tax allocation
  sự phân bổ thuế
  phân phối
  allocation cost
  phí tổn phân phối
  allocation of charges
  phân phối chi phí
  allocation of funds
  phân phối vốn
  allocation of labour
  phân phối sức lao động
  allocation of materials
  phân phối vật tư
  allocation of profits
  phân phối lợi nhuận
  allocation of resources
  phân phối các nguồn lực
  allocation of revenue
  sự phân phối thu nhập
  allocation of samples
  sự phân phối hàng mẫu
  allocation principle
  nguyên tắc phân phối
  allocation program
  chương trình phân phối
  allocation system
  chế độ phân phối
  automatic foreign exchange allocation
  sự phân phối ngoại tệ tự động
  fund allocation
  sự phân phối quỹ
  on allocation
  chờ phân phối
  optimal resource allocation
  sự phân phối tài nguyên tối ưu
  optimum allocation
  sự phân phối tới ưu có lợi nhất
  product allocation
  phân phối sản phẩm
  quota allocation
  phân phối hạn ngạch
  resource allocation
  sự phân phối nguồn vốn
  số lượng tỷ lệ cổ phần đầu tư

  Giải thích VN: Số lượng cổ phần được mua trong một danh mục đầu tư (portfolio) theo một tỷ lệ so sánh với Bonds, với tiền mặt v.v...

  số tiền chỉ định (dùng vào việc gì)
  sự cấp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X