• Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu đồng bộ, không đồng bộ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không đồng bộ

  Cơ - Điện tử

  (adj) không đồng bộ

  Toán & tin

  kiểu không đồng bộ
  thiếu đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  không đồng bộ

  Giải thích VN: Không biến thiên đồng pha.

  ABM (asynchronousbalanced mode)
  chế độ cân bằng không đồng bộ
  ADM (asynchronousdisconnected mode)
  chế độ ngắt không đồng bộ
  ASCLL Asynchronous Support Package (AASP)
  Gói hỗ trợ không đồng bộ của ASCLL
  Asynchronous Balanced Mode (ABM)
  chế độ cân bằng không đồng bộ
  Asynchronous Balanced Mode (ASBM)
  phương thức cân bằng không đồng bộ
  Asynchronous Balanced Mode Extended (ABME)
  chế độ cân bằng không đồng bộ mở rộng
  asynchronous bus
  buýt không đồng bộ
  asynchronous communication
  truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communication (AC)
  truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communication Element (ACE)
  môi trường truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communication Server (ACS)
  trạm dịch vụ truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communications Device Interface (ACDI)
  giao diện thiết bị truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA)
  bộ phối ghép giao diện truyền thông không đồng bộ
  asynchronous compensator
  máy bù không đồng bộ
  asynchronous computer
  máy tính không đồng bộ
  asynchronous control
  điều khiển không đồng bộ
  Asynchronous Data Link Control (ADLC)
  điều khiển tuyến kết nối dữ liệu không đồng bộ
  asynchronous data transfer
  chuyển dữ liệu không đồng bộ
  asynchronous digital subscriber loop-ADSL
  mạng thuê bao số không đồng bộ
  Asynchronous Disconnected Mode (ADM)
  chế độ ngắt kết nối không đồng bộ
  asynchronous exit
  thoát không đồng bộ
  asynchronous exit routine
  thủ tục thoát không đồng bộ
  asynchronous flow
  dòng (buồng) không đồng bộ
  Asynchronous Gateway Server (AGS)
  Bộ Server cổng không đồng bộ
  asynchronous I/O
  nhập/xuất không đồng bộ
  asynchronous I/O
  vào/ra không đồng bộ
  Asynchronous input/output (AIO)
  Vào/Ra không đồng bộ
  Asynchronous Interface Module (AIM)
  môđun giao diện không đồng bộ
  Asynchronous Learning Network (ALN)
  mạng đào tạo không đồng bộ
  asynchronous logic
  mạch logic không đồng bộ
  asynchronous machine
  máy điên không đồng bộ
  asynchronous machine
  máy điện không đồng bộ
  asynchronous machine
  máy không đồng bộ
  asynchronous modem
  môđem không đồng bộ
  asynchronous motor
  động cơ không đồng bộ
  asynchronous operation
  hoạt động không đồng bộ
  asynchronous operation
  thao tác không đồng bộ
  asynchronous procedure
  thủ tục không đồng bộ
  asynchronous procedure call (ACP)
  gọi thủ tục không đồng bộ
  Asynchronous Protocol Specification (APS)
  đặc tả giao thức không đồng bộ
  asynchronous response mode (ARM)
  chế độ đáp ứng không đồng bộ
  asynchronous response mode (ARM)
  chế độ hồi đáp không đồng bộ
  Asynchronous Response Mode (ARM)
  Chế Độ Trả Lời Không Đồng Bộ
  Asynchronous Response Mode (ARM)
  chế độ truyền không đồng bộ
  Asynchronous Response Mode (HDLC) (ARM)
  phương thức đáp ứng không đồng bộ
  asynchronous send/receive monitor (ASRM)
  bộ giám sát gửi/nhận không đồng bộ
  Asynchronous System Trap (AST)
  bẫy hệ thống không đồng bộ
  asynchronous telephone network
  mạng điện thoại không đồng bộ
  asynchronous terminal
  đầu cuối không đồng bộ
  Asynchronous Terminal Emulation (ATE)
  mô phỏng đầu cuối không đồng bộ
  asynchronous tie
  liên kết không đồng bộ
  Asynchronous Time Division (ATD)
  phân chia thời gian không đồng bộ
  Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)
  ghép kênh chia thời gian không đồng bộ
  asynchronous timing
  sự định thời gian không đồng bộ
  asynchronous transfer mode
  cách chuyển không đồng bộ
  asynchronous transfer mode
  phương thức truyền không đồng bộ
  asynchronous transfer mode (ABM)
  sự chuyển không đồng bộ
  asynchronous transfer mode (ABM)
  sự truyền không đồng bộ
  Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  phương thức truyền không đồng bộ
  asynchronous transmission
  sự truyền không đồng bộ
  asynchronous transmission
  truyền không đồng bộ
  asynchronous working
  hoạt động không đồng bộ
  ATM (asynchronoustransfer mode)
  chế độ chuyển không đồng bộ
  ATM (asynchronoustransfer mode)
  chế độ truyền không đồng bộ
  Balanced Asynchronous (HDLC) (BA)
  Không đồng bộ cân bằng (HDLC)
  Balanced Asynchronous Class (BAC)
  lớp không đồng bộ cân bằng
  Blocked Asynchronous Transmission (BLAST)
  truyền dẫn không đồng bộ bị chặn
  Dual Asynchronous Receiver/ Transmitter (DART)
  máy thu/phát không đồng bộ kép
  Dual Universal Asynchronous Receiver Transmitter (DUART)
  máy thu phát kép không đồng bộ vạn năng
  Local Area Network Asynchronous Connection Server (LANACS)
  Máy chủ kết nối không đồng bộ của mạng LAN
  Mobitext Asynchronous Communication Protocol (MACP)
  Giao thức truyền thông không đồng bộ Mobitext
  Netware /Novell Asynchronous communication server (NACS)
  Server Truyền thông không đồng bộ Netware/novell
  Netware Asynchronous communication services
  Các dịch vụ truyền thông không đồng bộ Netware
  Netware Asynchronous service /Support Interface (novell) (NASI)
  giao diện các dịch vụ hỗ trợ không đồng bộ netware (novell)
  Set Asynchronous Balanced Mode (HDLC) (SABM)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ (HDLC)
  Set Asynchronous Balanced Mode Extended (HDLC) (SABME)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ được mở rộng (HDLC)
  Set Asynchronous Balanced Research Environment (SABRE)
  môi trường nghiên cứu thiết lập cân bằng không đồng bộ
  Set Asynchronous Mode Balance Extended (SAMBE)
  cân bằng phương thức thiết lập không đồng bộ mở rộng
  Set Asynchronous Response Mode (HDLC) (SARM)
  Phương thức thiết lập đáp ứng không đồng bộ (HDLC)
  Unbalanced Asynchronous (HDLC) (UA)
  Không đồng bộ không cân bằng (HDLC)
  universal asynchronous receiver transmitter (DART)
  máy thu-phát đa năng không đồng bộ
  Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
  bộ thu phát vạn năng không đồng bộ
  Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
  máy thu/máy phát vạn năng không đồng bộ
  Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART)
  bộ thu phát tổng hợp đồng bộ và không đồng bộ
  dị bộ
  đi bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X