• /¸eksi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kích thích
  atomic excitation
  (vật lý) sự kích thích nguyên tử
  radiative excitation
  (vật lý) sự kích thích bằng bức xạ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự kích thích

  Xây dựng

  sự kích rung

  Đo lường & điều khiển

  sự kích thích

  Giải thích EN: The act of exciting or the state of being excited; specific uses include: the actuation of one part of a system or apparatus in order to carry out some function in another part.Behavior. an increase in response rate or strength.

  Giải thích VN: Hoạt động kích thích hoặc trạng thái bị kích thích, thường sử dụng: sự kích thích của một phần trong hệ thống hoặc bộ máy để đưa ra các chức năng trong bộ phận khác. Cách ứng xử. sự tăng lên của tỷ lệ hay cường độ phản hồi.

  Điện

  sự kích từ
  composite excitation
  sự kích từ phối hợp
  compound excitation
  sự kích từ hỗn hợp
  separate excitation
  sự kích từ độc lập
  separate excitation
  sự kích từ tách riêng
  series excitation
  sự kích từ nối tiếp
  shunt excitation
  sự kích từ song song

  Kỹ thuật chung

  kích thích
  AC absorber excitation
  sự kích thích AC
  alkaline excitation
  sự kích thích kiềm
  appropriate excitation
  kích thích thích hợp
  arbitrary excitation
  kích thích bất kỳ
  collective excitation in particle interaction
  kích thích tập thể trong tương tác hạt
  collision excitation
  kích thích bằng va chạm
  composite excitation
  kích thích phối hợp
  compound excitation
  kích thích hỗn hợp
  coulomb excitation
  kích thích coulomb
  coulomb excitation explosion
  nổ (do) kích thích coulomb
  coulomb excitation law
  định luật kích thích coulomb
  direct excitation
  kích thích trực tiếp
  direct-current motor with mixed (compound) excitation
  động cơ điện một chiều kích thích hỗn hợp
  excitation anode
  điện cực kích thích
  excitation circuit
  mạch kích thích
  excitation collision
  va chạm (gây) kích thích
  excitation current
  dòng diện kích thích
  excitation energy
  năng lượng kích thích
  excitation frequency
  tần số kích thích
  excitation function
  hàm kích thích
  excitation level
  mức kích thích
  excitation potential
  thể kích thích
  excitation power
  công suất kích thích
  excitation source
  nguồn kích thích
  excitation state
  trạng thái kích thích
  excitation system
  hệ thống kích thích
  excitation threshold
  ngưỡng kích thích
  excitation voltage
  điện áp kích thích
  excitation wave
  sóng kích thích
  excitation winding
  cuộn dây kích thích
  excitation winding
  dây quấn kích thích
  field excitation
  kích thích trường (từ)
  fluorescence excitation spectrum
  phổ kích thích huỳnh quang
  high-speed excitation system
  hệ kích thích tốc độ cao
  impact excitation
  kích thích do va đập
  impulse excitation
  kích thích bằng xung
  independent excitation
  sự kích thích độc lập
  laser excitation
  sự kích thích laze
  lndirect excitation
  kích thích gián tiếp
  main excitation
  kích thích chính
  overcompound excitation
  kích thích quá hỗn hợp
  parametric excitation
  kích thích dao động có gới hạn
  parasitic excitation
  sự kích thích tạp
  radiant excitation
  kích thích (bằng) bức xạ
  radiation excitation
  kích thích (bằng) bức xạ
  radiative excitation
  kích thích phát xạ
  random excitation
  kích thích ngẫu nhiên
  random excitation
  sự kích thích ngẫu nhiên
  Regular Pulse Excitation (RPE)
  kích thích xung đều đặn
  Resonant - Excitation - Double - Auto - ionization (REDA)
  iôn hóa tự động kép kích thích cộng hưởng
  self-excitation
  sự tự kích thích
  separate excitation
  kích thích độc lập
  series excitation
  kích thích nối tiếp
  series excitation
  sự kích thích nối tiếp
  shock excitation
  kích thích bằng xung
  shock-excitation
  kích thích va chạm
  shunt excitation
  kích thích song song
  simultaneous excitation
  kích thích đồng thời
  spontaneous excitation
  sự kích thích tự phát
  step-by-step excitation
  kích thích từng bước
  sulfate excitation
  sự kích thích sunfat
  under excitation
  kích thích non
  lực kích thích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X