• (đổi hướng từ Agreements)
  /ə'gri:mənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệp định, hiệp nghị
  Hợp đồng, giao kèo
  Sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả thuận
  by mutual agreement
  theo sự thoả thuận chung
  Sự phù hợp, sự hoà hợp
  to be in agreement with
  bằng lòng, thoả thuận, tán thành, đồng ý; phù hợp với, thống nhất với
  individualism is not in agreement with the common interests
  chủ nghĩa cá nhân không phù hợp với ích lợi chung
  (ngôn ngữ học) sự hợp (cách, giống, số...)
  to come to an agreement
  đi đến sự thoả thuận; đi đến ký kết một hiệp định

  Cấu trúc từ

  to enter into an agreement with somebody
  ký kết một hợp đồng với ai
  executive agreement
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản hiệp định ký kết giữa tổng thống với chính phủ một nước khác không cần thông qua thượng nghị viện
  to make an agreement with
  thoả thuận với; ký kết một hợp đồng với
  a gentleman's agreement
  thoả thuận danh dự

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hợp đồng (kinh tế)
  qui ước
  sự thỏa thuận quy-ước

  Xây dựng

  bản thỏa thuận
  sự thỏa thuận
  thỏa thuận
  agreement for sale
  thỏa thuận bán
  agreement on quality
  thỏa thuận về chất lượng
  Contract Agreement
  thỏa thuận hợp đồng
  thỏa thuận hợp đồng

  Kỹ thuật chung

  hợp đồng
  agreement by piece
  hợp đồng theo sản phẩm
  agreement form
  hình thức hợp đồng
  agreement of lease
  hợp đồng cho thuê
  collective agreement
  hợp đồng tập thể
  Contract Agreement
  thỏa thuận hợp đồng
  Contractual Agreement (CA)
  thảo thuận theo hợp đồng
  dry hole agreement
  hợp đồng giếng khô
  extension agreement
  hợp đồng mở rộng
  farm-in agreement
  hợp đồng mua cổ phần
  farmout agreement
  hợp đồng bao thầu
  land-lease agreement
  hợp đồng thuê mượn
  Launch Service Agreement (LSA)
  hợp đồng các dịch vụ phóng
  license agreement
  hợp đồng bản quyền
  license agreement (ofsoftware)
  hợp đồng bản quyền (phần mềm)
  operating agreement
  hợp đồng công việc
  out of agreement
  ngoài hợp đồng
  private agreement
  hợp đồng cá nhân
  quality of service agreement, contract
  hợp đồng về chất lượng dịch vụ
  sales agreement
  hợp đồng bán
  special service agreement
  hợp đồng dịch vụ đặc biệt
  supply agreement
  hợp đồng cung cấp
  supply agreement
  hợp đồng cung cấp (điện)
  unit accounting agreement
  hợp đồng kết toán đơn vị
  định chuẩn

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  định ước

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  giao kèo
  restrictive labor agreement
  giao kèo mậu dịch hạn chế
  giao thức

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  hiệp định
  CENELEC Agreement for electrical cords and cables (HAP)
  Hiệp định về dây và cáp điện của CENELEC
  Framework Agreement
  hiệp định khung
  Free Trade Agreement (FTA)
  hiệp định thương mại tự do
  sự phù hợp

  Kinh tế

  định ước
  giao kèo (mua bán)
  hiệp định
  agreement on commerce
  hiệp định thông thương
  agreement on economic aid
  hiệp định viện trợ kinh tế
  agreement on engineering
  hiệp định kỹ thuật công trình
  agreement on the exchange of goods
  hiệp định trao đổi hàng hóa
  aid agreement
  hiệp định viện trợ
  Bank's Articles of Agreement
  điều khoản Hiệp định của Ngân hàng Thế giới
  barter agreement
  hiệp định (hàng) đổi hàng
  bilateral debt agreement
  hiệp định song phương về (các khoản) nợ
  bilateral trade agreement
  hiệp định thương mại hai bên (song biên)
  blanket agreement
  hiệp định khung
  blanket agreement
  hiệp định tổng quát
  Bretton woods Agreement
  Hiệp định Bretton Woods
  building agreement
  hiệp định xây dựng
  business agreement
  hiệp định giao dịch
  clearing agreement
  hiệp định (thanh toán) bù trừ
  commercial agreement
  hiệp định thương mại
  commodity agreement
  hiệp định hàng hóa
  compensation agreement
  hiệp định bù trừ mậu dịch
  compensation agreement
  hiệp định mậu dịch bù trừ xuất nhập khẩu
  compensation trade agreement
  hiệp định mậu dịch bù trừ
  concession agreement
  hiệp định tô nhượng
  credit agreement
  hiệp định cho vay tín dụng
  customs agreement
  hiệp định hải quan
  draft agreement
  hiệp định dự thảo
  draw up an agreement (to...)
  soạn thảo một hiệp định
  duration of agreement
  thời gian hữu hiệu của hiệp định
  escrow agreement
  hiệp định, khế ước (chuyển nhượng) có điều kiện
  European Monetary Agreement
  Hiệp định tiền tệ Châu Âu
  exchange clearing agreement
  hiệp định kết toán ngoại hối
  executed agreement
  hiệp định đã có hiệu lực
  export agency agreement
  hiệp định đại lý xuất khẩu
  export restraint agreement
  hiệp định hạn chế xuất khẩu
  final agreement
  hiệp định cuối cùng
  financial agreement
  hiệp định tài chính
  formal agreement
  hiệp định đúng thể thức
  frame agreement
  hiệp định khung
  frame agreement
  hiệp định nguyên tắc
  free trade agreement
  hiệp định mậu dịch tự do
  Fund Agreement
  Hiệp định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
  General Agreement on Tariffs and Trade
  Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại
  general agreement to borrow
  hiệp định chung về cho vay
  gentleman's agreement
  hiệp định quân tử
  government trade agreement
  hiệp định mậu dịch của Chính phủ
  head of (an) agreement
  đề cương của một hiệp định
  head of agreement
  đề cương của hiệp định
  intention agreement
  hiệp định ý hướng
  interblending agreement
  hiệp định cho vay lẫn nhau qua lại
  intergovernmental agreement
  hiệp định liên chính phủ
  intergovernmental trade agreement
  hiệp định mậu dịch liên chính phủ
  international agreement
  hiệp định quốc tế
  International Air Transport Agreement
  Hiệp định Vận tải Hàng không Quốc tế
  International Cocoa Agreement
  Hiệp định Ca-cao Quốc tế
  International Coffee Agreement
  Hiệp định cà-phê Quốc tế
  international commodity agreement
  hiệp định hàng hóa quốc tế
  International Copyright Agreement
  Hiệp định Bản quyền Quốc tế
  International Sugar Agreement
  Hiệp định Đường cát Quốc tế
  International Tin Agreement
  Hiệp định Thiếc quốc tế
  International Wheat Agreement
  Hiệp định Lúa mì Quốc tế
  licensing agreement
  hiệp định (mậu dịch) về giấy phép
  long-term agreement
  hiệp định dài hạn
  marital agreement
  hiệp định hải vận
  marital agreement
  hiệp định hàng hải
  maritime agreement
  hiệp định hải vận
  maritime agreement
  hiệp định hàng hải
  master agreement
  hiệp định khung
  memorandum of agreement
  hiệp định thư
  monetary agreement
  hiệp định tài chính
  multilateral agreement
  hiệp định đa biên
  multilateral agreement
  hiệp định đa phương
  multilateral agreement
  hiệp định nhiều bên
  multilateral trade agreement
  hiệp định mậu dịch đa phương
  multilateral trade agreement
  hiệp định thương mại đa biên
  Net Book Agreement
  Hiệp định Sách Giá ròng
  non-governmental trade agreement
  hiệp định mậu dịch phi chính phủ
  non-governmental trade agreement
  hiệp định mậu dịch trong dân
  North American Free Trade Agreement
  Hiệp định tự do Mậu dịch Bắc Mỹ
  nullification of agreement
  hủy bỏ hiệp định
  omnibus agreement
  hiệp định gồm nhiều mục
  open agreement
  hiệp định mở
  outline agreement
  hiệp định phác thảo
  patent license agreement
  hiệp định về giấy phép sử dụng đặc quyền sáng chế
  pattern agreement
  hiệp định mẫu
  payment agreement
  hiệp định chi trả
  payment agreement
  hiệp định thanh toán (giữa hai nước)
  payments agreement
  hiệp định thanh toán (trả tiền)
  permanent agreement
  hiệp định có tính vĩnh cửu
  Plaza Agreement
  Hiệp định Plaza
  pooling agreement
  hiệp định liên doanh
  preferential trade agreement
  hiệp định mậu dịch ưu đãi
  price fixing agreement
  hiệp định ấn định giá cả
  price maintenance agreement
  hiệp định giữ giá, duy trì giá bán bắt buộc
  procedural agreement
  hiệp định thư
  provisional agreement
  hiệp định lâm thời
  purchase agreement
  hiệp định mua
  purchase agreement
  hiệp định mua, thỏa ước mua
  quadripartite agreement
  hiệp định bốn nước
  quadripartite agreement
  thỏa ước, hiệp định bốn bên
  qualified agreement
  hiệp định có điều kiện
  reciprocal agreement
  hiệp định hỗ huệ
  reciprocal credit agreement
  hiệp định tín dụng hỗ huệ
  reciprocal transfer agreement
  hiệp định chuyển nhượng hỗ huệ
  rescind an agreement
  hủy bỏ một hiệp định
  rescind an agreement (to...)
  hủy bỏ một hiệp định
  Smithsonian Agreement
  Hiệp định Smithsonian
  standard agreement
  hiệp định tiêu chuẩn
  standby agreement
  hiệp định dự phòng
  standing agreement
  hiệp định trường kỳ
  standstill agreement
  hiệp định hoãn nợ
  swap agreement
  hiệp định "sốp"
  swap agreement
  hiệp định hoán đổi
  swap agreement
  hiệp định tín dụng chéo
  swap agreement
  hiệp định tín dụng đối ứng
  swap agreement
  hiệp định trao đổi tiền tệ
  swap agreement
  hiệp định tương trợ tín dụng ngắn hạn
  swap agreement (s)
  hiệp định "sốp"
  swap agreement (s)
  hiệp định tín dụng chéo
  swap agreement (s)
  hiệp định trao đổi tiền tệ
  tariff agreement
  hiệp định thuế quan
  terms of loan agreement
  điều kiện ký hiệp định cho vay
  trade agreement
  hiệp định, điều ước thương mại
  trade agreement
  hiệp định, điều ước, thỏa ước thương mại
  trade and payment agreement
  hiệp định thương mại và thanh toán
  trade quota agreement
  hiệp định hạn ngạch mậu dịch
  transit agreement
  hiệp định quá cảnh
  trilateral agreement
  hiệp định ba bên
  Tripartite Agreement
  hiệp định tay ba
  truck agreement
  hiệp định đổi hàng
  unilateral agreement
  hiệp định đơn phương (do một bên có nghĩa vụ)
  hiệp ước
  aid agreement
  hiệp ước viện trợ
  preferential agreement
  hiệp ước ưu đãi
  trade agreement
  hiệp ước thương mại
  hợp đồng
  agency agreement
  hợp đồng đại lý
  agreement on buying options
  hợp đồng ưu tiên mua
  agreement to sell
  hợp đồng mua bán
  aircraft charter agreement
  hợp đồng thuê máy bay
  articles of agreement
  các điều khoản của hợp đồng
  articles of agreement
  hợp đồng làm việc trên tàu
  back-to-back agreement
  hợp đồng làm việc trở lại
  bilateral agreement
  hợp đồng hai bên (giữa hai chính phủ)
  blanket agreement
  hợp đồng bao
  buyer's credit agreement
  hợp đồng tín dụng của người mua
  collateral agreement
  hợp đồng phụ (kèm thêm)
  collective agreement
  hợp đồng tập thể
  concessive agreement
  hợp đồng nhượng quyền
  deferred payment agreement
  hợp đồng bán chịu
  deferred payment agreement
  hợp đồng bán trả dần
  deferred payment agreement
  hợp đồng tiền hàng trả sau
  depository agreement
  hợp đồng gửi giữ
  draft agreement
  bản dự thảo hợp đồng
  escrow agreement
  hợp đồng gởi giữ
  exclusive agency agreement
  hợp đồng đại lý độc quyền
  exclusive agreement
  hợp đồng độc quyền
  exclusive sales agreement
  hợp đồng độc quyền bán
  extension agreement
  hợp đồng triển hạn
  grouping agreement
  hợp đồng liên kết
  hire-purchase agreement
  hợp đồng thuê mua
  hire-purchase agreement
  hợp đồng thuê-mua
  hire-purchase agreement
  hợp đồng trả góp
  labour agreement
  hợp đồng lao động
  labour agreement
  hợp đồng lao động, thảo thuận tiền lương
  lease agreement
  hợp đồng thuê mướn
  lease-option agreement
  hợp đồng thuê với quyền chọn mua
  lease-purchase agreement
  hợp đồng thuê mua
  loan agreement
  hợp đồng cho vay
  maintenance agreement
  hợp đồng duy tu bảo dưỡng
  manning agreement
  hợp đồng nhân công
  mutual indemnification agreement
  hợp đồng bồi thường lẫn nhau
  non exclusive agency agreement
  hợp đồng đại lý không độc quyền, tự do
  option agreement
  hợp đồng quyền chọn
  oral agreement
  hợp đồng miệng
  parol agreement
  hợp đồng miệng
  partnership agreement
  hợp đồng lập công ty
  private agreement
  hợp đồng cá nhân
  productivity agreement
  hợp đồng theo năng suất
  productivity agreement
  thỏa ước, hợp đồng về năng suất
  recourse agreement
  hợp đồng nhận trả lại
  repurchase agreement
  hợp đồng mua lại
  reverse repurchase agreement
  hợp đồng mua lại nghịch đảo
  safekeeping agreement
  hợp đồng bảo quản an toàn
  sale and repurchase agreement
  hợp đồng bán và mua lại (chứng khoán)
  sale-repurchase agreement
  hợp đồng bán rồi mua lại
  select dealer agreement
  hợp đồng nhóm bán
  select dealer agreement
  hợp đồng nhà kinh doanh được chọn
  sell and leaseback agreement
  hợp đồng bán xong cho thuê lại
  service agreement
  hợp đồng bảo trì (đối với món hàng đã mua)
  service agreement
  hợp đồng dịch vụ
  service agreement
  hợp đồng lao động
  service agreement
  hợp đồng lao vụ
  standard agreement
  hợp đồng chuẩn
  standard agreement
  hợp đồng mẫu
  standard agreement
  hợp đồng mẫu, tiêu chuẩn
  subscription agreement
  hợp đồng nhận mua cổ phiếu
  syndicate agreement
  hợp đồng xanh-đi-ca
  tenancy agreement
  hợp đồng thuê
  tenancy agreement
  hợp đồng thuê nước (đất, nhà)
  unwritten agreement
  hợp đồng miệng
  verbal agreement
  hợp đồng miệng
  written agreement
  hợp đồng thành văn
  written agreement
  hợp đồng viết
  sự đồng ý
  sự hợp đồng
  sự thỏa thuận
  verbal agreement
  sự thỏa thuận miệng
  thỏa ước
  ABC agreement
  thỏa ước ABC
  aggregate agreement
  thỏa ước giá
  agreement among underwriters
  thỏa ước giữa những người có trách nhiệm
  antidumping agreement
  thỏa ước chống phá giá
  arm's-length agreement
  thỏa ước bình thường
  Bermuda Agreement
  thỏa ước Bermuda
  best-efforts selling agreement
  thỏa ước bán hàng tận lực
  bilateral agreement
  thỏa ước song phương
  breach of agreement
  vi phạm thỏa ước
  collateral agreement
  thỏa ước phụ
  collective pay agreement
  thỏa ước tiền lương tập thể
  credit-sale agreement
  thỏa ước bán chịu
  del credere agreement
  thỏa ước bảo đảm thanh toán
  exclusive purchasing agreement
  thỏa ước cung cấp độc quyền
  exclusive sales agreement
  thỏa ước bán hàng độc quyền
  exclusive sales agreement
  thỏa ước hàng độc quyền
  express agreement
  thỏa ước minh thị
  franchise agreement
  thỏa ước đặc quyền kinh tiêu
  gentleman's agreement
  thỏa ước miệng
  government trade agreement
  thỏa ước thương mại của Chính phủ
  industry-wide agreement
  thỏa ước toàn ngành
  joint account agreement
  thỏa ước tài khoản chung
  labour agreement
  thỏa ước lao động tập thể
  legally binding agreement
  thỏa ước ràng buộc bằng pháp luật
  listing agreement
  thỏa ước đăng giá
  listing agreement
  thỏa ước đưa vào danh mục giao dịch
  management agreement
  thỏa ước quản lý
  margin agreement
  thỏa ước về tài khoản biên
  marketing agreement
  thỏa ước tiếp thị
  multilateral agreement
  thỏa ước đa phương
  open of price agreement
  thỏa ước giá công khai
  open-price agreement
  thỏa ước giá công khai
  oral agreement
  thỏa ước miệng
  pattern agreement
  thỏa ước mẫu
  private agreement
  thỏa ước riêng
  productivity agreement
  thỏa ước, hợp đồng về năng suất
  purchase agreement
  hiệp định mua, thỏa ước mua
  purchase agreement
  thỏa ước mua
  purchase group agreement
  thỏa ước của nhóm mua
  quadripartite agreement
  thỏa ước, hiệp định bốn bên
  recourse agreement
  thỏa ước (quyền) truy đòi
  Reimbursable Loan Agreement
  thỏa ước cho vay có thể hoàn lại
  rental agreement
  thỏa ước thuê mướn
  restrictive trade agreement
  thỏa ước mậu dịch hạn chế
  restrictive trade agreement
  thỏa ước thương mại hạn chế
  sale agreement
  thỏa ước bán hàng
  sales agreement
  thỏa ước bán hàng
  secret agreement
  thỏa ước bí mật
  service agreement
  thỏa ước dịch vụ
  special revenue agreement
  thỏa ước phục vụ đặc biệt
  special service agreement
  thỏa ước phục vụ đặc biệt
  stand-by agreement
  thỏa ước dự phòng
  standardization agreement
  thỏa ước tiêu chuẩn hóa
  standing agreement
  thỏa ước dài hạn
  standstill agreement
  thỏa ước hoãn nợ, tạm ngưng trả nợ, gia hạn thanh toán nợ
  standstill agreement on wage
  thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương
  standstill agreement on wage
  thỏa ước hoãn tăng lương
  standstill agreement on wage increases
  thỏa ước hoãn những cuộc đàm phán mới về tiền lương
  standstill agreement on wage increases
  thỏa ước hoãn tăng lương
  substantive agreement
  thỏa ước có thực chất
  supplemental agreement
  thỏa ước phụ thêm
  tacit agreement
  thỏa ước ngầm
  trade agreement
  hiệp định, điều ước, thỏa ước thương mại
  trade agreement
  thỏa ước thương mại
  underwriting agreement
  thỏa ước bao tiêu
  union agreement
  thỏa ước công đoàn
  union agreement
  thỏa ước lao động tập thể
  unwritten agreement
  thỏa ước miệng
  wage agreement
  thỏa ước tiền lương
  written agreement
  thỏa ước bằng văn bản
  written agreement
  thỏa ước thành văn bản
  thỏa thuận
  agreement clause
  điều khoản thỏa thuận
  agreement in principle
  thỏa thuận về nguyên tắc
  agreement of intent
  thỏa thuận ý hướng
  agreement of reimbursement
  thỏa thuận hoàn trả
  agreement price
  giá thỏa thuận
  agreement tariff
  thuế quan thỏa thuận
  agreement to sell
  thỏa thuận bán trước
  agreement year
  năm thỏa thuận
  arbitration agreement
  thỏa thuận trọng tài
  articles of agreement
  bản thỏa thuận
  average agreement
  bản thỏa thuận tổn thất đường biển
  business cooperation agreement
  thỏa thuận hợp tác kinh doanh
  co-production agreement
  thỏa thuận sản suất hợp tác
  come to an agreement on (to...)
  đạt đến một thỏa thuận về
  commission agreement
  thỏa thuận hoa hồng
  consignment agreement
  thỏa thuận bán ký gửi
  consultancy agreement
  thỏa thuận tư vấn
  cooperation agreement
  thỏa thuận hợp tác
  cooperative agreement
  thỏa thuận hợp tác
  cross-licensing agreement
  thỏa thuận trao đổi đặc quyền chế tạo
  cross-licensing agreement
  thỏa thuận giấy phép chéo
  expiration of agreement
  sự hết hạn thỏa thuận
  export agency agreement
  thỏa thuận đại lý xuất khẩu
  forward rate agreement
  thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn
  forward rate agreement
  thỏa thuận về lãi suất tương lai
  future rate agreement
  thỏa thuận tỷ giá tương lai
  gentleman's agreement
  thỏa thuận quân tử
  gentleman's agreement
  thỏa thuận quẩn tử
  honour an agreement
  thực hiện một thỏa thuận
  honour an agreement (to...)
  thực hiện một thỏa thuận
  interbank agreement
  thỏa thuận liên ngân hàng
  joint agreement
  thỏa thuận chung
  knock-out agreement
  thỏa thuận ghìm giá
  knockout agreement
  thỏa thuận đấu giá câu kết
  labour agreement
  thỏa thuận tiền lương
  law-making agreement
  thỏa thuận có tác dụng lập pháp
  lead to an agreement
  đạt đến một thỏa thuận
  lead to an agreement (to..)
  đạt đến một thỏa thuận
  leasing agreement
  thỏa thuận cho thuê (máy móc, thiết bị)
  manning agreement
  thỏa thuận bố trí nhân viên
  mutual agreement
  đồng thỏa thuận
  no-strike agreement
  thỏa thuận không đình công
  omnibus agreement
  thỏa thuận bao trùm
  on agreement
  theo thỏa thuận
  option agreement
  thỏa thuận option
  parol agreement
  thỏa thuận miệng
  patent agreement
  thỏa thuận đặc quyền sáng chế
  price agreement
  thỏa thuận giá cả
  price fixing agreement
  thỏa thuận định giá
  quadrilateral trade agreement
  thỏa thuận mậu dịch hỗ tương bốn bên
  quota agreement
  thỏa thuận về hạn ngạch (nhập khẩu)
  quota agreement
  thỏa thuận hạn ngạch (nhập khẩu)
  rate agreement
  thỏa thuận cước chuyên chở, phí vận chuyển
  sale by private agreement
  sự bán theo thỏa thuận (của đôi bên)
  sale by private agreement
  sự bán theo thỏa thuận của đôi bên
  salvage agreement
  thỏa thuận cứu nạn
  security agreement
  thỏa thuận về sự an toàn
  stock repurchase agreement
  thỏa thuận mua lại cổ phiếu
  strike an agreement
  đi tới một thỏa thuận
  strike an agreement (to..)
  đi tới một thỏa thuận
  tacit agreement
  thỏa thuận ngầm
  term repurchase agreement
  thỏa thuận mua lại theo định kỳ
  umbrella agreement
  thỏa thuận chung
  underwriting agreement
  thỏa thuận bao tiêu
  verbal agreement
  sự thỏa thuận miệng
  waterborne agreement
  thỏa thuận phạm vi trên nước
  written agreement
  thỏa thuận bằng văn bản
  thỏa thuận hiệp định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X