• /ju:'tiliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có lợi, sự có ích; tính hữu dụng, tính thiết thực
  Công trình hạ tầng kỹ thuật
  Vật có ích, vật dùng được
  utility clothes
  quần áo để mặc dầm mưa dãi nắng
  utility furniture
  đồ đạc loại thiết thực
  Thuyết vị lợi
  ( số nhiều) những ngành phục vụ công cộng (như) public utilities
  (sân khấu) vai phụ (như) utility-man

  Tính từ

  Thực tiễn, tiêu chuẩn hoá chặt chẽ
  Tiện ích

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự có ích, tính hữu ích, vật có ích, trình tiện ích

  Cơ khí & công trình

  sự ích lợi

  Toán & tin

  sự hữu ích

  Xây dựng

  công việc dịch vụ

  Điện

  tính hữu ích

  Kỹ thuật chung

  ích lợi
  đa dụng
  utility satellite
  vệ tinh đa dụng
  đa năng
  dịch vụ
  public utility
  dịch vụ công cộng
  utility routine
  thủ tục dịch vụ
  nhiều công dụng
  sự có ích
  thường trình
  vạn năng

  Kinh tế

  công dụng
  hiệu dụng
  average utility
  hiệu dụng bình quân
  comparative utility
  hiệu dụng so sánh
  constant utility
  hiệu dụng không đổi
  consumption utility function
  hàm số hiệu dụng tiêu dùng
  cost utility analysis
  phân tích phí tổn-hiệu dụng
  cumulative utility
  hiệu dụng tích lũy
  cumulative utility
  tổng hiệu dụng
  decreasing utility
  hiệu dụng giảm dần
  diminishing utility
  hiệu dụng giảm dần
  direct utility function
  hàm hiệu dụng trực tiếp
  expired utility
  hiệu dụng đã hết
  expired utility
  hiệu dụng đã hết (của tài sản cố đinh)
  final utility
  hiệu dụng sau cùng
  marginal utility
  hiệu dụng biên tế
  marginal utility of capital
  hiệu dụng biên tế của đồng vốn
  marginal utility of commodity
  hiệu dụng biên tế của hàng hóa
  marginal utility of consumption
  hiệu dụng biên tế của tiêu dùng
  marginal utility of income
  hiệu dụng biên tế của thu nhập
  marginal utility of money
  hiệu dụng biên tế của tiền tệ
  marginal utility of wealth
  hiệu dụng của cải biên tế
  marginal utility school
  trường phái hiệu dụng biên tế
  marginal utility theory
  thuyết hiệu dụng biên tế
  maximization of total utility
  tối đa hóa tổng hiệu dụng
  maximization of total utility (the...)
  sự tối đa hóa tổng hiệu dụng
  measuring marginal utility
  hiệu dụng biên tế đo lường
  net utility
  hiệu dụng tịnh
  objective utility
  hiệu dụng khách quan
  ordinal utility
  tính hiệu dụng theo thứ bậc
  place utility
  hiệu dụng địa điểm
  place utility
  hiệu dụng địa lý
  quadratic utility function
  hàm số hiệu dụng bậc hai
  theory of marginal utility
  thuyết hiệu dụng biên tế
  time utility
  hiệu dụng thời gian
  total utility curve
  đường cong tổng hiệu dụng
  utility curve
  đường cong hiệu dụng
  utility function
  hàm số hiệu dụng
  utility maximization
  sự tối đa hóa hiệu dụng
  utility of income
  hiệu dụng thu nhập
  utility surface
  diện hiệu dụng
  utility surface
  điện hiệu dụng
  utility terms of trade
  điều kiện mậu dịch hiệu dụng
  utility value theory
  thuyết giá trị hiệu dụng
  value of utility
  giá trị hiệu dụng
  sự thỏa dụng
  tính hữu dụng
  expected utility
  tính hữu dụng dự tính
  interdependent utility
  tính hữu dụng phụ thuộc nhau
  interpersonal comparisons of utility
  so sánh giữa cá nhân về tính hữu dụng
  law of diminishing marginal utility
  định luật tính hữu dụng biên giảm dần
  law of diminishing utility
  định luật tính hữu dụng giảm dần
  marginal utility
  tính hữu dụng biên
  marginal utility of money
  tính hữu dụng biên của tiền tệ
  maximization of utility
  sự tối đa hóa tiện ích, tính hữu dụng
  ordinal utility
  tính hữu dụng theo thứ bậc
  utility index
  chỉ số tính hữu dụng
  tính thực dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X