• (đổi hướng từ Comparisons)
  /kəm'pærisn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự so sánh
  to bear (stand) comparison with
  có thể so sánh với
  beyond all comparison
  không thể so sánh được, không thể bì được
  to bring into comparison
  đem so sánh
  by comparison
  khi so sánh
  in comparison with
  so với

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  so sánh
  arithmetic comparison
  phép so sánh số học
  arithmetic comparison
  sự so sánh số học
  bit comparison
  sự so sánh theo bit
  bit-wise comparison
  so sánh từng bit
  character comparison
  so sánh ký tự
  character comparison
  sự so sánh kí tự
  comparison (vs)
  sự so sánh
  comparison bridge
  cầu so sánh
  comparison chart
  biểu đồ so sánh
  comparison circuit
  mạch so sánh
  comparison definition
  định nghĩa so sánh
  comparison element
  bộ so sánh
  comparison element
  phần tử so sánh
  comparison equation
  phương trình so sánh
  comparison error
  lỗi so sánh
  comparison expression
  biểu thức so sánh
  comparison function
  hàm so sánh
  comparison indicator
  bộ chỉ báo so sánh
  comparison line
  đường so sánh
  comparison measurement
  đo so sánh
  comparison method
  phương pháp so sánh
  comparison operator
  vận hành viên so sánh
  comparison scale
  thang biểu so sánh
  comparison signal
  tín hiệu so sánh
  comparison test
  kiểm tra so sánh
  comparison test
  dấu hiệu so sánh
  comparison test
  sự thử so sánh
  comparison test
  thí nghiệm so sánh
  comparison unit
  bộ so sánh
  comparison value
  giá trị so sánh
  comparison values
  trị số để so sánh
  equal comparison
  sự so sánh bằng nhau
  frequency comparison apparatus
  bộ so sánh tần số
  frequency comparison device
  bộ so sánh tần số
  Frequency Comparison Pilots (FPC)
  các sóng chủ so sánh tần số
  group comparison
  so sánh nhóm
  group comparison
  sự so sánh nhóm
  instantaneous comparison
  sự so sánh tức thời
  limit comparison
  sự so sánh giới hạn
  logic comparison
  sự so sánh logic
  logical comparison
  so sánh lôgic
  logical comparison
  sự so sánh logic
  method of comparison
  phương pháp so sánh
  paired comparison
  so sánh theo cặp
  place-to place comparison (costof living)
  sự so sánh giá cả giữa các thành phố
  place-to place comparison (costof living)
  sự so sánh mức sống giữa các thành phố
  signal comparison
  sự so sánh tín hiệu
  signal comparison method
  phương pháp so sánh tín hiệu
  Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE)
  thử nghiệm so sánh độ chiếu sáng của sao và mặt trời
  string comparison
  so sánh chuỗi
  time comparison circuitry
  bộ phận so sánh mạch
  time comparison circuitry
  bộ phận so sánh thời gian
  voltage comparison
  sự so sánh điện áp
  sự đối chiếu
  factor comparison
  sự đối chiếu nhân tố
  sự so sánh
  arithmetic comparison
  sự so sánh số học
  bit comparison
  sự so sánh theo bit
  character comparison
  sự so sánh kí tự
  equal comparison
  sự so sánh bằng nhau
  group comparison
  sự so sánh nhóm
  instantaneous comparison
  sự so sánh tức thời
  limit comparison
  sự so sánh giới hạn
  logic comparison
  sự so sánh logic
  logical comparison
  sự so sánh logic
  place-to place comparison (costof living)
  sự so sánh giá cả giữa các thành phố
  place-to place comparison (costof living)
  sự so sánh mức sống giữa các thành phố
  signal comparison
  sự so sánh tín hiệu
  voltage comparison
  sự so sánh điện áp

  Kinh tế

  đối chiếu
  comparison of hand writings
  sự đối chiếu bút tích
  comparison sheet
  bảng đối chiếu
  phiếu đối chiếu
  sự so sánh
  comparison of bids
  sự so sánh (các) giá (đưa ra trong cuộc thầu)
  time to time comparison
  sự so sánh (mức phí sinh hoạt) giữa những thời kỳ khác nhau

  Địa chất

  sự so sánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X