• (đổi hướng từ Boats)
  /boʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tàu thuyền
  whaleboat
  o take a boat for...
  Đáp tàu đi...
  Đĩa hình thuyền (để đựng nước thịt...)

  Router(config)#hostname WB2

  WB2 (config)#enable secret class

  WB2(config)#line con 0

  WB2 (config-line)#password cisco

  WB2 (config-line)#login

  hasłoTelnet – cisco

  WB2 (config)#line vty0 4

  WB2 (config-line)#password cisco

  WB2 (config-line)#login

  WB2 (config)#banner motd z

  WB2 (config)#interface serial 0/0/0

  WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.242 255.255.255.252

  WB2 (config-ip)#no shutdown

  WB2 (config)#interface fastEternet0/0

  WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.129 255.255.255.192

  WB2 (config-ip)#no shutdown

  WB2 (config)#interface fastEternet0/1

  WB2 (config-ip)# ipaddress 172.16.100.225

  default route East Region

  HQ(config)# iproute 192.168.2.0 255.255.254.0 192.0.0.2

  default route Internet

  HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0

  Xxx HQ(config)#interface serial0/0/0

  Xxx HQ(config-if)#ip ospf priority1

  Xxx HQ(config)#interface serial0/0/1

  Xxx HQ(config-if)#ip ospf priority1

  WB1(config)#router ospf1

  WB1 (config-router)# network172.16.100.1 0.0.0. 127 area 0

  WB1 (config-router)# network 172.16.100.238 0.0.0.15 area 0

  WB1 (config-router)# network 172.16.100.246 0.0.0.3 area 0

  WB1(config-router)# network 10.0.0.10.0.0.0area 0

  WB1(config-router)# passive-interface fastEternet0/0

  WB2(config)#router ospf1

  WB2(config-router)# network 172.16.100.1290.0.0. 63 area 0

  WB2(config-router)# network 172.16.100.2250.0.0.15

  HQ(config)#router ospf1

  HQ (config-router)# network 172.16.100.241 0.0.0.3 area 0

  HQ(config-router)# network 172.16.100.245 0.0.0.3 area 0 trasa do bramy domyślnej (default route)

  HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0serial 0/0/0

  HQ(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0serial 0/0/1

  WB1(config)#interface fastEternet0/1WB2(config)#interface fastEternet0/1

  WB1(config-if)#ip ospfpriority100 WB2(config-if)#ip ospf priority 50

  WB1(config)#interface serial0/0/0 WB2(config)#interface serial0/0/0

  WB1#show ip ospf neighbor

  WB1#show ip ospf interface serial0/0/0

  WB1(config)#interface fastEternet0/1

  WB1(config-if)#ip ospfhello-interval 20

  WB1(config-if)#ip ospfdead-interval sekundy

  WB1(config-if)#end

  WB2(config)#interface fastEternet0/1

  WB2(config-if)#ip ospfhello-interval 20

  WB2(config-if)#ip ospfdead-interval Sekundy

  EPC1192.168.0.1 >> ping WestHQ**

  WPC1 172.16.100.126 >> Payroll172.16.100.194**

  EPC3 192.168.1.1 >> WPC2172.16.100.190

  NetAdmin 172.16.100.130 >> Cisco Server

  Nội động từ

  Đi chơi bằng thuyền
  Đi tàu, đi thuyền

  Ngoại động từ

  Chở bằng tàu, chở bằng thuyền

  Cấu trúc từ

  to be in the same boat
  cùng hội cùng thuyền, cùng chung cảnh ngộ
  to sail in the same boat
  (nghĩa bóng) cùng hành động, hành động chung
  to sail one's own boat
  (nghĩa bóng) hành động riêng lẻ; tự làm lấy; theo con đường riêng của mình
  to burn one's boat
  không thể làm lại từ đầu, không thể trở về tình trạng ban đầu nữa
  to rock the boat
  xoay chuyển tình thế, đảo ngược tình thế
  to miss the boat
  lỡ chuyến tàu, để mất cơ hội quý báu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  taumasit

  Giao thông & vận tải

  thuyền dánh cá
  tàu đánh cá

  Kinh tế

  tàu thuyền
  boat-train
  tàu-thuyền du lịch
  tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X